ESG

Svet potrebuje lídrov v ESG. Ideme do toho.

The sun is shining on a grassy field.

Naše smerovanie v oblasti životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a riadenia

SoftwareOne je globálna spoločnosť, ktorá si uvedomuje svoj vplyv na planétu a ľudí v komunitách, kde pracujeme. Cieľom našej cesty v oblasti životného prostredia, spoločnosti a riadenia (environmental, social, and governance – ESG) je transformovať našu spoločnosť. SoftwareOne preberá zodpovednosť za uhlíkovú stopu svojich každodenných obchodných aktivít v rámci globálneho prostredia kde pôsobíme. Ako líder v technologickom odvetví sa zaväzujeme k zvyšovaniu diverzity medzi našimi zamestnancami a vrcholovým vedením. Technológie, ktoré predávame a obsluhujeme, vyžadujú, aby sme chránili dáta a súkromie našich zákazníkov. Zaväzujeme sa, že budeme počas našej cesty pravidelne informovať o našom postupe na základe vedecky podložených meraní.

Usilujeme sa o pozitívnu zmenu

S potešením predstavujeme najnovšiu aktualizáciu našej globálnej stratégie pre oblasti životného prostredia, spoločnosti a riadenia (ESG) a oslavujeme úspech miestnych iniciatív i globálnych plánov. SoftwareOne sa zaviazala k transformácii nielen pre seba, ale aj pre všetky zainteresované strany (interné aj externé) a pre udržateľnú budúcnosť (pozri našu správu o ESG).

Naša správa o ESG opisuje naše ambície do roku 2030, štruktúru riadenia a účel nášho programu a opisuje našu celkovú stratégiu i iniciatívy vo všetkých témach ESG.

Access the report
A man standing on top of a mountain with his arms raised.

Ako dosahujeme svoje ciele v ESG?

Naša planéta a naši ľudia dnes čelia bezprecedentným rizikám spôsobeným zmenou klímy. Táto skutočnosť nás všetkých v SoftwareOne hlboko znepokojuje. Uvedomujeme si, akú úlohu hráme v prispievaní k udržateľnej budúcnosti. Našim zamestnancom aj všetkým zainteresovaným stranám vytvárame kultúru, ktorá víta každého v bezpečnom a inkluzívnom prostredí, ktoré podporuje väčšiu kreativitu a inovácie. To vedie k najlepšiemu možnému zameraniu na klienta a jeho potreby.

Základné záväzky ESG

Spoločnosť SoftwareOne zostáva na ceste k udržateľnosti, sociálnej spravodlivosti a transparentným obchodným praktikám verná svojim siedmim základným hodnotám. SoftwareOne identifikuje tri kľúčové oblasti, na ktoré sústredíme svoje úsilie, aby sme dosiahli najvýznamnejšie pozitívne zmeny pre životné prostredie i spoločnosť.

 • family icon

  Spoločenská zodpovednosť

  Oplácanie priazne komunitám, podpora rozmanitosti, pestovanie inkluzívnej kultúry a spravodlivé odmeňovanie pre všetkých v SoftwareOne aj v rámci nášho trhu je základným cieľom nášho plánu pre ESG.

 • globe icon

  Životné prostredie

  Znižujeme naše globálne emisie uhlíka a pomáhame našim klientom sledovať a znižovať ich uhlíkovú stopu.

 • privacy policy icon

  Riadenie

  Zavedenie a udržiavanie najlepších prístupov v oblasti etiky, dodržiavania predpisov, ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti.

Správa o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov za rok 2022

Správa o odmeňovaní žien a mužov v spoločnosti SoftwareOne obsahuje rozpis rozdielov v odmeňovaní v SoftwareOne UK Limited, ktorá ako jediná z našich spoločností vo Veľkej Británii zamestnáva viac ako 250 osôb.

SoftwareOne sa snaží odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a podporovať rovnosť žien a mužov v zamestnaní. Naša správa za rok 2022 poskytuje transparentné a komplexné údaje o našom úsilí zaistiť spravodlivé odmeňovanie a príležitosti pre všetkých zamestnancov, bez ohľadu na ich pohlavie.

Zjistěte víc
A group of business women clapping at a meeting.

Naše základné záväzky k ESG

Naša stratégia pre ESG sa sústredí na päť základných záväzkov:

#1 Správame sa zodpovedne ku klíme, meriame a znižujeme svoju globálnu uhlíkovú stopu.

#2 Pomáhame znižovať následné emisie našich zákazníkov a partnerov poskytovaním softvéru a služieb, ktoré podporujú ich cestu k ESG.

#3 Vytvárame inkluzívne, rozmanité a starostlivé prostredie pre všetkých zamestnancov SoftwareOne.

#4 Podporujeme pozitívnu digitálnu transformáciu neziskových organizácií a miestnych komunít prostredníctvom nášho programu SoftwareOne Impact.

#5 Prehlbujeme naše postupy správy a riadenia spoločnosti.

Naše doterajšie úspechy

Cesta k udržateľnosti potrebuje čas a dnešné úspechy iba pripravujú pôdu pre ďalšie kroky.

Udržateľnosť cloudu

Predstavujeme udržateľnosť cloudu pre zníženie emisií uhlíka z IT.

V spolupráci s odborníkmi na klímu predstavujeme SoftwareOne Cloud Sustainability. Tento systém zhromažďuje a reportuje emisie skleníkových plynov, spojené s on-premise dátovými centrami, cloudovou infraštruktúrou a sieťovými službami. Poskytuje zákazníkom analytické a spravodajské informácie pre na dátach založené rozhodnutia v oblasti IT, ktoré pomáhajú znižovať emisie spôsobujúce otepľovanie klímy.

Asian businessman standing in front of a computer screen.

Plán SoftwareOne pre znižovanie emisií uhlíka

V SoftwareOne sme vypočítali našu základnú uhlíkovú stopu za rok 2022. Na základe týchto údajov sme vypracovali našu stratégiu znižovania emisií uhlíka, aby sme dosiahli náš cieľ pre rok 2030, ktorým je dosiahnutie nulových emisií v rozsahu 1 a 2. Naša stratégia sa zameriava na ekologické riešenie našich kancelárií, prechod na obnoviteľné zdroje energie, výmenu nášho vozového parku za elektromobily a zníženie počtu našich globálnych služobných ciest.

A circular building with blue windows.

DACH Green Team

Náš DACH Green Team je lídrom zberu dát o našej globálnej uhlíkovej stope. DACH Green Team bol tiež prvý, kto zaviedol miestne iniciatívy, ako systémy zdieľania automobilov, zľavy na cestovanie a poskytovanie elektrických a hybridných vozidiel zamestnancom. Tieto iniciatívy boli naším tímom pre ESG aplikované globálne.

An aerial view of a road in the middle of a lava field.

One Tree Planted

Začíname podporovať projekty zamerané na biodiverzitu a obnovu lesov na všetkých piatich kontinentoch. Do konca roku 2022 sme vysadili 3 000 stromov – jeden za každého nového študenta SoftwareOne Academy a za každého nového zamestnanca.

A foggy forest with trees in the background.

Správy o ESG

Naša pravidelne publikovaná ročná správa o environmentálnom a sociálnom riadení predstavuje našu víziu udržateľnejšej budúcnosti a kroky, ktoré podnikáme na jej uskutočnenie.

Read the report
A group of people posing in front of a food truck.

Diverzita, rovnosť, inklúzia a spolupatričnosť

Veríme, že všetci môžeme prispieť k budovaniu inkluzívnejšieho sveta, ktorý bude podporovať všetkých. Diverzita, rovnosť, inklúzia a spolupatričnosť (Diversity, Equity, Inclusion and Belonging – DEIB) je pre SoftwareOne kľúčovou prioritou. Za oblasti, na ktoré sa v nadchádzajúcich rokoch zameriame, sme si stanovili rodovú a etnickú rovnosť, neurodiverzitu a komunitu LGBTQ+. Našou globálnou stratégiou pre DEIB je prilákať nové a rôznorodé talenty a udržať si súčasných zamestnancov SoftwareOne. V roku 2023 sme dokončili náš prvý globálny prieskum diverzity a získali tak ďalšie informácie o rozmanitosti našich zamestnancov, ich vnímaní začlenenia do organizácie a pocit spolupatričnosti. Rozmanitosť našich zamestnancov podporujeme počas celého roka – či už ide o Mesiac hrdosti, Medzinárodný deň žien, Mesiac černošskej histórie aj ostatné významné dáta. Spolupracujeme pritom s Mosaic aj našimi regionálnymi ERG, aby sme zaistili podporu a vytváranie povedomia o DEIB aktivitách vedených zamestnancami.

Přečtěte si víc
A woman holding up a rainbow colored heart.

SoftwareOne Gives Back: Náš globálny dobrovoľnícky a darcovský program

V roku 2023 začala spoločnosť SoftwareOne globálny dobrovoľnícky a darcovský program, ktorého cieľom je vrátiť priazeň komunitám okolo nás. Počas našej úvodnej kampane sme každému zamestnancovi poskytli 20 švajčiarskych frankov, ktoré mohol venovať charitatívnym organizáciám podľa vlastného výberu. SoftwareOne Gives Back je príležitosť pre naše globálne aj miestne tímy, aby podporili komunity v svojom okolí a získali skúsenosť s darcovstvom.

Přečtěte si víc
A group of skiers on a snowy slope.