ESG

Svět potřebuje lídry v ESG. Jdeme do toho.

The sun is shining on a grassy field.

Naše směřování v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a řízení

SoftwareOne je globální společnost, která si uvědomuje svůj dopad na planetu a lidi v komunitách, kde pracujeme. Cílem naší cesty v oblasti životního prostředí, společnosti a řízení (environmental, social, and governance – ESG) je transformovat naši společnost. SoftwareOne přebírá zodpovědnost za uhlíkovou stopu svých každodenních obchodních aktivit v rámci globálního prostředí kde působíme. Jako lídr v technologickém odvětví se zavazujeme ke zvyšování diverzity mezi našimi zaměstnanci a vrcholovým vedením. Technologie, které prodáváme a obsluhujeme, vyžadují, abychom chránili data a soukromí našich zákazníků. Zavazujeme se, že budeme během naší cesty pravidelně informovat o našem postupu na základě vědecky podložených měření.

Usilujeme o pozitivní změnu

S potěšením představujeme nejnovější aktualizaci naší globální strategie pro ESG a oslavujeme úspěch místních iniciativ i globálních plánů. SoftwareOne se zavázala k transformaci nejen pro sebe, ale i pro všechny zainteresované strany (interní i externí) a pro udržitelnou budoucnost (viz naše nejnovější zpráva o ESG).

Naše zpráva o ESG popisuje naše ambice do roku 2030, strukturu řízení a účel našeho programu a popisuje naši celkovou strategii i iniciativy ve všech tématech ESG.

Access the report
A man standing on top of a mountain with his arms raised.

Jak dosahujeme svých cílů v ESG?

Naše planeta a naši lidé dnes čelí bezprecedentním rizikům způsobeným změnou klimatu. Tato skutečnost nás všechny v SoftwareOne hluboce znepokojuje. Uvědomujeme si, jakou roli hrajeme v přispívání k udržitelné budoucnosti. Našim zaměstnancům i všem zainteresovaným stranám poskytujeme kulturu, která vítá každého v bezpečném a inkluzivním prostředí, které podporuje větší kreativitu a inovace. To vede k nejlepšímu možnému zaměření na klienta a jeho potřeby.

Základní závazky ESG

Společnost SoftwareOne zůstává na cestě k udržitelnosti, sociální spravedlnosti a transparentním obchodním praktikám věrná svým sedmi základním hodnotám. SoftwareOne identifikuje tři klíčové oblasti, na které soustředíme své úsilí, abychom dosáhli nejvýznamnějších pozitivních změn pro životní prostředí i společnost.

 • family icon

  Společenská odpovědnost

  Oplácení přízně komunitám, podpora rozmanitosti, pěstování inkluzivní kultury a spravedlivé odměňování pro všechny v SoftwareOne i v rámci našeho trhu je základním cílem našeho plánu pro ESG.

 • globe icon

  Životní prostředí

  Snižujeme naše globální emise uhlíku a pomáháme našim klientům sledovat a snižovat jejich uhlíkovou stopu.

 • privacy policy icon

  Řízení

  Zavedení a udržování nejlepších přístupů v oblasti etiky, dodržování předpisů, ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti.

Zpráva o rozdílech v odměňování žen a mužů za rok 2022

Zpráva o odměňování žen a mužů ve společnosti SoftwareOne obsahuje rozpis rozdílů v odměňování v SoftwareOne UK Limited, která jako jediná naše společnost ve Velké Británii zaměstnává více než 250 osob.

SoftwareOne se snaží odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů a podporovat rovnost žen a mužů v zaměstnání. Naše zpráva za rok 2022 poskytuje transparentní a komplexní údaje o našem úsilí zajistit spravedlivé odměňování a příležitosti pro všechny zaměstnance, bez ohledu na jejich pohlaví.

Zjistěte víc
A group of business women clapping at a meeting.

Naše základní závazky k ESG

Naše strategie pro ESG se soustředí na pět základních závazků:

#1 Chováme se zodpovědně ke klimatu, měříme a snižujeme svoji globální uhlíkovou stopu.

#2 Pomáháme snižovat následné emise našich zákazníků a partnerů poskytováním softwaru a služeb, které podporují jejich cestu k ESG.

#3 Vytváříme inkluzivní, rozmanité a starostlivé prostředí pro všechny zaměstnance SoftwareOne.

#4 Podporujeme pozitivní digitální transformace neziskových organizací a místních komunit prostřednictvím našeho programu SoftwareOne Impact.

#5 Prohlubujeme naše postupy správy a řízení společnosti.

Naše dosavadní úspěchy

Cesta k udržitelnosti potřebuje čas a dnešní úspěchy pouze připravují půdu pro další kroky.

Udržitelnost cloudu

Představujeme udržitelnost cloudu pro snížení emisí uhlíku z IT.

Ve spolupráci s odborníky na klima představujeme SoftwareOne Cloud Sustainability. Tento systém shromažďuje a reportuje emise skleníkových plynů, spojené s on-premise datovými centry, cloudovou infrastrukturou a síťovými službami. Poskytuje zákazníkům analytické a zpravodajské informace pro na datech založená rozhodnutí v oblasti IT, která pomáhají snižovat emise způsobující oteplování klimatu.

Asian businessman standing in front of a computer screen.

Plán SoftwareOne pro snižování emisí uhlíku

V SoftwareOne jsme vypočítali naši základní uhlíkovou stopu za rok 2022. Na základě těchto údajů jsme vypracovali naši strategii snižování emisí uhlíku, abychom dosáhli našeho cíle pro rok 2030, kterým je dosažení nulových emisí v rozsahu 1 a 2. Naše strategie se zaměřuje na ekologické řešení našich kanceláří, přechod na obnovitelné zdroje energie, výměnu našeho vozového parku za elektromobily a snížení počtu našich globálních služebních cest.

A circular building with blue windows.

DACH Green Team

Náš DACH Green Team je lídrem sběru dat o naší globální uhlíkové stopě. DACH Green Team byl také první, kdo zavedl místní iniciativy, jako systémy sdílení automobilů, slevy na cestování a poskytování elektrických a hybridních vozidel zaměstnancům. Tyto iniciativy byly naším týmem pro ESG aplikovány globálně.

An aerial view of a road in the middle of a lava field.

One Tree Planted

Začínáme podporovat projekty zaměřené na biodiverzitu a obnovu lesů na všech pěti kontinentech. Do konce roku 2022 jsme vysadili 3 000 stromů – jeden za každého nového studenta SoftwareOne Academy a za každého nového zaměstnance.

A foggy forest with trees in the background.

Zprávy o ESG

Naše každoročně zveřejňovaná zpráva o environmentálním a sociálním řízení představuje naši vizi udržitelnější budoucnosti a kroky, které podnikáme k jejímu uskutečnění.

Read the report
A group of people posing in front of a food truck.

Diverzita, rovnost, inkluze a sounáležitost

Věříme, že všichni můžeme přispět k budování inkluzivnějšího světa, který bude podporovat všechny. Diverzita, rovnost, inkluze a sounáležitost (Diversity, Equity, Inclusion and Belonging – DEIB) je pro SoftwareOne klíčovou prioritou. Za oblasti, na které se v nadcházejících letech zaměříme, jsme si stanovili genderovou a etnickou rovnost, neurodiverzitu a LGBTQ+.  Naší globální strategií pro DEIB je přilákat nové a různorodé talenty a udržet si stávající zaměstnance SoftwareOne. V roce 2023 jsme dokončili náš první globální průzkum diverzity a získali tak další informace o rozmanitosti našich zaměstnanců, jejich vnímání začlenění do organizace a pocit sounáležitosti. Rozmanitost našich zaměstnanců podporujeme během celého roku – ať už jde o Měsíc hrdosti, Mezinárodní den žen, Měsíc černošské historie i ostatní významná data. Spolupracujeme přitom s Mosaic i našimi regionálními ERG, abychom zajistili podporu a vytváření povědomí o DEIB aktivitách vedených zaměstnanci.

Přečtěte si víc
A woman holding up a rainbow colored heart.

SoftwareOne Gives Back: Náš globální dobrovolnický a dárcovský program

V roce 2023 zahájila společnost SoftwareOne globální dobrovolnický a dárcovský program, jehož cílem je vrátit přízeň komunitám kolem nás. Během naší úvodní kampaně jsme všem zaměstnancům poskytli 20 švýcarských franků, které mohli věnovat charitativním organizacím podle vlastního výběru. SoftwareOne Gives Back je příležitost pro naše globální i místní týmy, aby přispěly komunitám kolem nás a podnítily nadšení našich zaměstnanců pro dárcovství.

Přečtěte si víc
A group of skiers on a snowy slope.