Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

A white background with a green, yellow, and blue background.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), publikované na webových stránkách společnosti SoftwareOne, které se nacházejí na www.softwareone.com (zvolte si váš region a konkrétní pobočku SoftwareOne) shrnují obchodní podmínky – dle potřeby upravované – za kterých SoftwareOne poskytuje licence a/nebo služby. Jménem subjektu, který zastupujete (dále jen „Společnost“) (společně s jejími Přidruženými subjekty) souhlasíte s těmito podmínkami, a to buď: (i) fyzickým nebo elektronickým podpisem Smlouvy, zahrnující Podmínky; nebo (ii) podáním objednávky společnosti SoftwareOne jménem Společnosti.

Poslední revize: 11. září 2019

Zistiť viac

Všeobecné obchodní podmínky společnosti B-lay, společnosti SoftwareOne

Kromě definic obsažených v textu těchto Podmínek platí i následující definice:

Přidruženým subjektem“ se rozumí jakákoli osoba, společnost nebo jiný subjekt, který nyní nebo v budoucnu přímo nebo nepřímo ovládá, je ovládán nebo je pod společnou kontrolou jedné ze stran. Pro účely této definice „ovládání“ znamená: (a) pokud jde o obchodní společnost, vlastnictví, přímé nebo nepřímé, padesáti procent (50 %) či více hlasovacích práv k volbě ředitelů; a (b), s ohledem na jakýkoli jiný subjekt, pravomoc řízení tohoto subjektu.

Smlouva“ znamená písemnou dohodu, uzavřenou dle těchto Podmínek, o dodání Licencí nebo poskytnutí Služeb mezi SoftwareOne a Společností. Smlouva na Služby bude popisovat Služby, požadavky a Dodávky. Příklady Smlouvy zahrnují rozsah poskytovaných prací, smlouvu na poskytování cloudových služeb, nebo jiné smlouvy na řízené, cloudové nebo profesionální služby.

Dodávka” znamená jakýkoli hmatatelný výstup Služeb, vytvořený exklusivně pro Společnost společností SoftwareOne a identifikovaný ve Smlouvě. Dodávky mohou zahrnovat data, přehledy a specifikace.

EULA” znamená příslušnou licenční smlouvu s koncovým uživatelem, práva na používání produktu zákazníkem (customer product use rights – „PUR“), nebo jinou smlouvu od Poskytovatele licence, související s Licencemi pro Společnost (např. Microsoft customer agreement for Cloud Services), stejně jako tehdejší platné standardní podmínky pro cloudové služby a služby údržby a/nebo podpory k softwaru, ve znění pozdějších předpisů.

Práva k duševnímu vlastnictví“ představují patenty, práva na vynálezy, autorská práva, software, ochranné známky, obchodní názvy, značky služeb, loga, obchodní tajemství, důvěrné informace, kompilace, schémata, rozvržení, masky, práva k databázím know-how, návrhy, metody, postupy, vzorce, práva na užívání a jiná vlastnická práva a výsady, ať už registrované nebo neregistrované, spolu se všemi vylepšeními, modifikacemi, zdokonaleními a odvozenými díly ke všem výše uvedeným, a všechna podobná nebo rovnocenná práva nebo formy ochrany, které existují nebo budou existovat nyní nebo v budoucnu v kterékoli části světa.

Znalostní kapitál” znamená myšlenky, koncepty, know-how, dovednosti, metodiky a techniky, ať už vlastněné SoftwareOne před platností těchto Podmínek, nebo vyvinuté, upravené, vylepšené nebo zdokonalené společností SoftwareOne během výkonu smlouvy na Služby.

Licence” znamená povolení udělené Poskytovatelem licence Společnosti, které Společnosti umožňuje uplatňovat určitá oprávnění ve vztahu k jejímu softwaru, bez ohledu na to, zda je software nainstalován on-premise, nebo je přístupný formou cloudové služby. Licence, které mají být dodány nebo zpřístupněny na základě těchto Podmínek, budou uvedeny v příslušné nabídce od SoftwareOne, nákupní objednávce Společnosti a Potvrzení objednávky a mohou zahrnovat práva na dočasné užívání (např. předplatné, cloudové služby), aktualizace a upgrady, opravy nebo jakékoli další změny nabízené Poskytovatelem licence podle EULA.

Poskytovatel licence“ je právnická osoba, která je vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví, vloženého do Licence, s pravomocí stanovit podmínky Licenční smlouvy s koncovým uživatelem (End User License Agreement – „EULA“), Podmínky použití produktu (Product Terms – „PT“) či jakékoli jiné podmínky používání Licencí.

Potvrzení objednávky“ znamená závazný souhlas SoftwareOne s objednávkou Zákazníka, obsahující podrobnosti o Licencích, ceny a další podmínky, dohodnuté oběma stranami. Aby se předešlo pochybnostem, automaticky generovaná odpověď společnosti SoftwareOne, která neuvádí podrobnosti o Licenci (Licencích), ceně a dalších příslušných podmínkách nebo objednávce Společnosti, nestačí k vytvoření platného Potvrzení objednávky.

Osobní údaje“ mají stejný význam jako „osobní údaje“ v rámci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) Evropského parlamentu a rady z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Sankčními pravidly“ se rozumí všechny platné zákony, předpisy, pravidla a požadavky, týkající se obchodních, finančních nebo ekonomických sankcí nebo embarg, včetně jakýchkoli sankcí nebo embarg vynucovaných vládou USA (včetně U.S. Export Administration Regulations a International Traffic in Arms Regulations), Evropskou unií nebo kterýmkoli členským státem Evropské unie, jakož i veškerými platnými kontrolami dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu a veškerými omezeními koncového uživatele, konečného použití a místa určení ze strany vlád USA a jiných států, která se vztahují na materiály druhé strany nebo na použití, převod, dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz jakýchkoli produktů licencovaných nebo distribuovaných podle Smlouvy.

Službami“ se rozumí služby poskytované společností SoftwareOne na základě těchto Podmínek a příslušné Smlouvy.

SoftwareOne“ znamená entitu SoftwareOne uvedenou v Potvrzení objednávky nebo ve Smlouvě.

SoftwareOne IP” zahrnuje Práva k duševnímu vlastnictví a Znalostní kapitál společnosti SoftwareOne.

Není-li se SoftwareOne písemně domluveno jinak, jsou všechny Licence a Služby dodávány na základě těchto Podmínek s vyloučením jakýchkoli jiných podmínek, stanovených nebo uvedených v jakémkoli dokumentu či jiné komunikaci použité Společností před nebo během uzavírání Smlouvy. Tyto podmínky platí pro každou Smlouvu. V případě konfliktu mezi Podmínkami a Smlouvou, jsou rozhodující Podmínky, pokud nebude splněny všechny následující předpoklady: (i) Smlouva jasně identifikuje příslušnou část Podmínek, které mají být změněny; a (ii) Smlouva jasně uvádí, že takové ustanovení Smlouvy nahrazuje protichůdné nebo nekonzistentní ustanovení v Podmínkách. Jakýkoli jiný pokus o změnu nebo doplnění těchto Podmínek bude považován za neplatný a nebude mít žádný účinek. Jakékoli změny těchto Podmínek obsažené ve Smlouvě jsou platné pouze pro tuto Smlouvu a nebudou měnit Podmínky za jakýmkoli jiným účelem. Tyto Podmínky nemohou být změněny jinak než písemným dokumentem podepsaným všemi stranami.

Cenové nabídky a objednávky nejsou pro žádnou ze stran závazné, dokud SoftwareOne nevydá Společnosti Potvrzení objednávky nebo (pokud nastane dříve) neposkytne Licence nebo nezačne poskytovat Služby. SoftwareOne může Licence dodat elektronickým přenosem, elektronickým přístupem, stažením nebo jiným způsobem, umožňovaným Poskytovatelem licence. Pokud není možné elektronické dodání, může SoftwareOne dodat Licence zajištěním doručení na adresu Společnosti. Objednávky Licencí Společností jsou neodvolatelné a nelze je zrušit ani změnit, jakmile SoftwareOne předá svoji objednávku příslušnému Poskytovateli licencí. Společnost může změnit nebo upravit jakoukoli objednávku nákupu Licencí kdykoli předtím, než SoftwareOne předá svoji objednávku Licencí Poskytovateli licencí.

SoftwareOne dodá Licence na místo určené v Potvrzení objednávky. SoftwareOne bude Společnost neprodleně informovat o jakýchkoli zpožděních v dodávce Licencí a poskytne Společnosti odůvodnění předpokládaného trvání zpoždění. Termíny Dodání jsou pouze předpokládané.

Přidružené subjekty společnosti SoftwareOne mohou podle těchto Podmínek uzavírat smluvní vztahy se Společností a Přidružené subjekty Společnosti mohou nakupovat Licence a Služby na základě příslušné Smlouvy. Společnost a její Přidružené subjekty budou společně a nerozdílně zodpovědní za všechny objednávky Licencí a Služeb Přidruženého subjektu Společnosti.

4.1. Společnost si v přiměřené lhůtě, nepřesahující pět (5) pracovních dnů od data obdržení, překontroluje obdržené Licence, aby se ujistila, že byly Licence dodány ve správném množství a typu. V případě chyb v množství nebo typu Licencí, nebo v rozsahu povoleném pravidly Poskytovatele Licencí pro vrácení Licencí, může Společnost Licence vrátit. Pokud Společnost do pěti (5) pracovních dnů nevznese námitky proti množství nebo typu licencí, budou takové Licence považovány za přijaté v den dodání. SoftwareOne nebude akceptovat vrácení dodaných Licencí, pokud takové vrácení není v souladu s pravidly Poskytovatele licence. Pokud obdržené Licence neodpovídají licencím uvedeným ve Smlouvě, musí o tom Společnost informovat SoftwareOne do deseti (10) pracovních dnů od dodání.

4.2. Společnost bere na vědomí, že EULA nebo PT některých Poskytovatelů licencí obsahují ustanovení o automatickém obnovování Licencí, která vyžadují, aby držitelé licence oznámili svůj záměr Licenci neobnovit. Pokud Licence nakoupené na základě Smlouvy obsahují ustanovení o automatické obnově, SoftwareOne vynaloží komerčně přiměřené úsilí, aby Společnost na takové ustanovení v rámci Smlouvy upozornila. Pokud si Společnost nepřeje obnovit Licenci s ustanovením o automatické obnově, pak Společnost musí: (i) oznámit SoftwareOne svůj záměr neobnovovat Licenci třicet (30) dní před jakoukoli lhůtou, požadovanou Poskytovatelem licence v EULA nebo PT; a (ii) oznámit svůj záměr neobnovovat Licenci Poskytovateli licence, jak je vyžadováno v EULA nebo PT. Pokud například EULA nebo PT Poskytovatele licence vyžaduje oznámení o úmyslu neobnovovat Licenci třicet (30) dní předem, pak musí Společnost oznámit svůj úmysl neobnovovat Licenci společnosti SoftwareOne šedesát (60) dnů předem. Pokud Společnost nedoručí požadované oznámení o úmyslu Licenci neobnovovat, pak bude Licence obnovena a Společnost bude odpovědná za její zaplacení.

SoftwareOne musí Společnosti oznámit dokončení dodávky Služeb („Oznámení o dokončení“). Společnost musí během deseti (10) pracovních dní od obdržení Oznámení o dokončení překontrolovat Služby a všechny odpovídající Dodávky a potvrdit, nebo odmítnout (pouze na základě věcných chyb) přijetí - písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce. Pokud společnost nedodá oznámení o chybách během deseti (10) pracovních dní, pak budou Služby a související Dodávky považovány za přijaté.

Určité produkty jsou dostupné pro nákup pouze kvalifikovaným institucím, jako jsou vzdělávací instituce (dále jen produkty pro „Akademický sektor“), kvalifikovaným neziskovým organizacím (dále jen produkty pro „Neziskové organizace“) nebo organizace státní správy (dále jen produkty pro „Státní správu“). Označením se za kvalifikovanou instituci Společnost potvrzuje, že je obeznámena se všemi požadavky Poskytovatele licence s ohledem na tyto produkty a že splňuje všechny požadavky Poskytovatele licence pro tyto produkty pro Akademický sektor, Neziskové organizace a Státní správu.

SoftwareOne poskytuje Služby s náležitou péčí a v souladu se Smlouvami. Po SoftwareOne nebude vyžadováno následovat jakékoli požadavky nebo instrukce (dále jen „Požadavky na změnu“), které mění nebo doplňují podstatu nebo rozsah Služeb, popsaných ve Smlouvě. Pokud SoftwareOne poskytne Službu popsanou v Požadavku na změnu, pak musí Společnost za takovou Službu zaplatit dle těchto Podmínek a příslušné Smlouvy. SoftwareOne negarantuje dosažení konkrétních výsledků práce.


8.1. Společnost musí: (a) spolupracovat se SoftwareOne ve všech záležitostech, souvisejících se Smlouvou, aby umožnila poskytnutí Služeb a Licencí; (b) poskytnout všechny informace, které bude SoftwareOne požadovat pro možnost včas provést Službu a poskytnout Licence, a zajistit, že budou ve všech věcných ohledech správné; (c) včas poskytnout přístup k Duševnímu vlastnictví Společnosti, prostorám a takovým datům, kancelářským prostorám i ostatním objektům, jako bylo se Společností předem písemně odsouhlaseno jako nezbytné za účelem poskytnutí Služby; a (d) informovat SoftwareOne o zdravotních a bezpečnostních pravidlech a předpisech i jakýchkoli dalších přiměřených bezpečnostních požadavcích ve svých prostorách.

8.2. Pokud je výkonu společnosti SoftwareOne zabráněno, nebo je zpožděn z důvodu jakéhokoli kroku nebo opomenutí Společnosti, jejích zástupců, subdodavatelů nebo zaměstnanců, musí Společnost uhradit SoftwareOne všechny přiměřené náklady, poplatky nebo ztráty, které společnost SoftwareOne utrpěla nebo jí důsledkem takového zpoždění vznikly.

8.3. Společnost bude výhradně odpovědná za: (i) zálohování svých dat; (ii) zajištění běžného provozu svého vlastního softwaru; a (iii) nezbytné pracovní prostředí pro software.

8.4. Společnost bude proplácet faktury SoftwareOne, jak je uvedeno v Části 9.

9.1. Společnost musí SoftwareOne zaplatit za Licence a Služby dle všech odsouhlasených poplatků, uvedených ve Smlouvě. U všech cen a informací o dostupnosti může dojít ke změnám, pokud nejsou dohodnuty na základě závazného Potvrzení objednávky nebo Smlouvy podepsané oběma stranami.

9.2. Jestliže se Licence nebo služby třetích stran skládají ze služeb založených na spotřebě, včetně služeb s předplatným, které jsou poskytovány jinou stranou než společností SoftwareOne, pak bude poplatek za takovou službu určen Poskytovatelem licence nebo společností poskytující službu. Tyto poplatky nejsou vždy pevně stanoveny a mohou záviset na využívání příslušných Služeb a softwarových Licencí Společností. Společnost musí zkontrolovat a odsouhlasit model účtování a platit poplatky dle všech obchodních podmínek třetí strany. Společnost je výhradně odpovědná za pochopení jakéhokoli modelu účtování třetí strany.

9.3. Společnost SoftwareOne vystaví fakturu a Společnost uhradí fakturované částky navýšené o příslušné daně, včetně všech příslušných srážkových daní, dovozních daní, poplatků a cel vyplývajících z přeshraničních transakcí (transakce, při nichž jsou SoftwareOne a Společnost daňovými rezidenty různých zemí). Pokud je Společnost ze zákona povinna odečíst nebo srazit jakoukoli daň z jakékoli částky splatné z přeshraniční transakce, bude splatná částka navýšena tak, aby po provedení všech požadovaných srážek a odpočtů obdržela společnost SoftwareOne částku rovnající se částce, kterou by obdržela, kdyby takové srážky nebo odpočty provedeny nebyly.

9.4. Pokud není výslovně dohodnut harmonogram fakturace, zaplatí Společnost na konci každého kalendářního měsíce zpětně veškeré částky vztahující se ke Službám poskytnutým společností SoftwareOne.

9.5. Pokud není splatnost uvedena ve Smlouvě, jsou faktury automaticky splatné 14 kalendářních dní po datu vystavení faktury. Všechny platby prováděné Společností ve prospěch SoftwareOne se provádí v měně země, ke se nachází SoftwareOne, dodávající Licence a Služby, pokud se obě Strany nedohodnou jinak.

9.6. V případě, že Společnost neuhradí dlužné částky včas, musí Společnost zaplatit úroky a poplatky z prodlení z dlužné částky, aniž by byla nutná písemná výzva nebo upozornění na prodlení. Všechny dlužné splatné články budou úročeny nejméně 1,5 % měsíčně nebo nejvyšší zákonem povolenou úrokovou sazbou, dokud nebude faktura zaplacena v plné výši.

9.7. Společnost zaplatí veškeré poplatky vzniklé ze strany autorizovaných uživatelů svého účtu kreditní kartou, bankovním převodem nebo podobnými platebními metodami. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy může SoftwareOne vyžadovat, aby společnost zaplatila transakční poplatky požadované vydavateli platebních karet v souvislosti s nákupy. Společnost vrátí SoftwareOne všechny bankovní poplatky spojené s šeky, kreditními kartami nebo bankovními kartami vrácenými bankou nebo vydavatelem karty Společnosti. Společnost zaplatí veškeré poplatky za právní zastoupení, soudní výlohy, poplatky inkasní agentuře nebo jakékoli další náklady vzniklé společnosti SoftwareOne při vymáhání jakékoli dlužné částky po splatnosti.

9.8. Společnost nesmí započítávat částky proti částkám splatným podle Smlouvy.

9.9. V případě prodlení Společnosti s platbou o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů je společnost SoftwareOne oprávněna s okamžitou platností zakázat používání Licencí, Služeb a Dodávek (smluvní právo na zákaz/pozastavení služeb).

9.10. Společnost SoftwareOne si ponechává vlastnické právo k Licencím spolu se všemi právy, vlastnickými právy a zájmy ke Službám a Dodávkám, dokud nebudou vypořádány všechny její budoucí platební nároky vůči Společnosti v době poskytnutí Služby nebo v souvislosti s položkami Dodávky. Pokud jde o běžné účty, ponechané vlastnictví se považuje za zajištění započteného zůstatku nebo pohledávky společnosti z běžného účtu.

10.1. Každá ze stran prohlašuje, že: (i) je platnou právnickou osobou v souladu se zákony jurisdikce ve které je organizována ; (ii) má plné oprávnění a pravomoc k přijetí těchto Podmínek a uzavření každé Smlouvy, která vytvoří závaznou dohodu mezi stranami; a (iii) plnění zde uvedených smluvních stran nebude porušovat žádné závazky nebo povinnosti vůči třetí straně.

10.2. Společnost bere na vědomí, že SoftwareOne poskytuje Licence pouze v souladu s příslušnými EULA a PT, které mohou obsahovat omezenou záruku od Poskytovatele licence. Veškerá práva a opravné prostředky Společnosti týkající se licencí, záruky, odpovědnosti a odškodnění se řídí příslušnými EULA, PT nebo jinou dokumentací. Společnost bere na vědomí, že po ní bude požadováno uzavřít EULA, PT nebo podobnou smlouvu s koncovým uživatelem s Poskytovatelem licence, která bude nutnou podmínkou před použitím softwaru Poskytovatele licence. EULA/PT nebo podobná smlouva bude obsahovat všechny záruky a prohlášení týkající se zakoupených Licencí. SoftwareOne neposkytuje žádná prohlášení ani záruky vztahující se k jakýmkoli Licencím nebo softwaru.

10.3. Všechny služby třetích stran distribuované společností SoftwareOne jsou dodávány s omezenou zárukou poskytovatele služby. Záruky za služby třetích stran, které nejsou poskytovány společností SoftwareOne, se řídí pouze příslušnými podmínkami a postupy poskytovatele služby. SoftwareOne neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky za služby třetích stran.

10.4. SoftwareOne prohlašuje a zaručuje, že: (a) bude poskytovat Služby a dodávat Licence pomocí pracovníků se schopnostmi, kvalifikací a zkušenostmi v souladu s těmito Podmínkami a příslušnou Smlouvou; a (b) že bude vykonávat Služby profesionálním a odborným způsobem a v souladu s příslušnou Smlouvou a všemi platnými zákony, pravidly a předpisy.

10.5. Pokud je písemně dohodnuto SLA, považuje se porušení smlouvy o úrovni služeb („SLA“) za relevantní nebo za podstatné porušení těchto Podmínek a příslušné Smlouvy, pouze pokud porušení parametrů SLA zavinila společnost SoftwareOne (z nedbalosti nebo úmyslným jednáním) a pokud uvedené porušení trvá po dobu nejméně tří (3) měsíců; dále společnost SoftwareOne odpovídá za nedostupnost služby (např. cloudových služeb), pouze pokud k ní dojde mimo pravidelné nebo nepravidelné okno pro servis/údržbu (servisní okna jsou popsána v dokumentu SLA příslušné Služby). V případě platby kreditů na servis nebo sankcí za porušení SLA jde o jediný a výhradní opravný prostředek směrem ke Společnosti a další závazky a odpovědnost SoftwareOne, související s výše uvedenými nároky, jsou vyloučeny.

10.6. S VÝJIMKOU UVEDENOU V TÉTO ČÁSTI 10 NEBO V PŘÍSLUŠNÝCH EULA, PT A POPISECH SLUŽEB, SE SoftwareOne TÍMTO ZŘÍKÁ VŠECH DALŠÍCH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ NEBO NÁROKU, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZPŮSOBU OBCHODOVÁNÍ, POUŽITÍ NEBO OBCHODNÍ PRAXE.

11.1. Odpovědnost společnosti SoftwareOne za jakékoli škody související s Licencemi nebo Službami, které jsou k dispozici prostřednictvím SoftwareOne, je omezena na hodnotu částek, které Společnost zaplatila na základě Smlouvy za tyto Licence nebo Služby za posledních dvanáct kalendářních měsíců předcházejících události, která vedla ke vzniku škody. Společnost SoftwareOne nebude v žádném případě zodpovědná za jakékoli náhodné, následné, zvláštní, represivní nebo nepřímé škody jakéhokoli druhu, včetně škod způsobených zpožděním, ztrátou zisku, ztrátou obchodních příležitostí, ztrátou obsahu, přerušením podnikání nebo ztrátou dobré pověsti, které mohou vzniknout v souvislosti s těmito Podmínkami nebo jakoukoli Smlouvou, ani v případě, že by taková strana byla upozorněna na možnost nebo pravděpodobnost takových škod na základě jakékoli právní teorie (včetně teorie deliktní nebo jiné).

11.2. ŽÁDNÁ ČÁST TĚCHTO PODMÍNEK NEBO JAKÁKOLI SMLOUVA NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST ŽÁDNÉ ZE STRAN ZA: (A) SMRT NEBO OSOBNÍ ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ; (B) PODVOD NEBO PODVODNOU DEZINTERPRETACI; (C) ÚMYSLNÉ POCHYBENÍ; (D) NARUŠENÍ PRÁV DRUHÉ STRANY K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ; (E) PORUŠENÍ PODMÍNEK DŮVĚRNOSTI; (F) PLATEBNÍ POVINNOSTI; NEBO (G) ZA TO, CO PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY NELZE OMEZIT.

11.3. Společnost souhlasí s tím, že jakákoli Smlouva nebo jiný dokument týkající se nákupu Licencí nebo Služeb předložený SoftwareOne, který zahrnuje jakoukoli záruku pro Společnost nebo který obsahuje formulace, které by mohly vyvolat zodpovědnost společnosti SoftwareOne, nebo rozpor s těmito Podmínkami, je neplatný a nemá žádný účinek, pokud nesplňuje požadavky na integraci uvedené v Části 1.

11.4. Některé jurisdikce neumožňují omezení nebo vyloučení záruk nebo škod, takže omezení škod nemusí platit.

12.1. Kromě výslovně uvedeného v Části 12, žádná část těchto Podmínek nedává Společnosti jakékoli právo, nárok nebo podíl na jakémkoli duševním vlastnictví obsaženém v Licencích nebo Službách, které vždy zůstanou majetkem SoftwareOne nebo Poskytovatelů licencí, pokud je to možné.

12.2. SoftwareOne bude Společnosti nápomocna při řešení jakýchkoli souvisejících nároků nebo problémů s Poskytovatelem licence. Společnost bere na vědomí, že SoftwareOne není vydavatelem nebo vývojářem Licencí a jedinými zárukami nebo odškodněním nebo licenčními právy jsou ty, udělené Poskytovatelem licence.

12.3. Společnost prohlašuje a ručí za to, že nakupuje Licence pro své vlastní interní použití a nikoli pro další prodej.

12.4. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a EULA/PT či podobnou smlouvou týkající se rozsahu práv k Duševnímu vlastnictví, záruk a prohlášení poskytnutých Společnosti, bude rozhodující EULA/PT.

12.5. Po úplném a konečném zaplacení Dodávek musí SoftwareOne poskytnout a poskytne Společnosti trvalou, celosvětovou, plně splacenou, bezplatnou licenci na používání příslušných Dodávek pro interní účely.

12.6. SoftwareOne vlastní veškerá práva, nároky a podíly na veškeré Duševní vlastnictví SoftwareOne, ať už bylo vlastněno společností SoftwareOne před platností těchto Podmínek, nebo bylo společností SoftwareOne vyvíjeno, vylepšováno či upravováno v průběhu poskytování Služeb. Pokud SoftwareOne zahrne do Dodávky jakékoli Duševní vlastnictví společnosti SoftwareOne nebo Znalostí kapitál, pak SoftwareOne poskytne Společnosti omezenou, trvalou, plně splacenou, bezplatnou, neexklusivní, nepřevoditelnou, nepřenositelnou, odvolatelnou (pouze při porušení licence) licenci pro použití, kopírování, úpravy, vylepšování a zajistí: (i) Duševní vlastnictví SoftwareOne (ale nikoli Znalostní kapitál) pro interní účely Společnosti a výhradně v rozsahu nezbytném pro použití Dodávky; a (ii) Znalostní kapitál SoftwareOne, který je obsažen v duševním vlastnictví SoftwareOne nebo Dodávkách pro interní účely Společnosti nebo v rozsahu nezbytném pro jejich použití.

12.7. Práva k duševnímu vlastnictví třetí strany, dodané jako součást Služby, budou Společnosti zpřístupněny na základě podmínek stanovených touto třetí stranou, které SoftwareOne Společnosti na vyžádání poskytne.

12.8. Společnost tímto společnosti SoftwareOne uděluje odvolatelné, nevýhradní a bezplatné licence k použití Práv k duševnímu vlastnictví Společnosti, aby mohla společnost SoftwareOne poskytnout Služby, nebo identifikovat nové Služby pro Společnost. Společnost si vyhrazuje všechna ostatní práva, nároky a podíly ke svým Právům k duševnímu vlastnictví.

12.9. Společnost nesmí a nedovolí žádnému Přidruženému subjektu nebo třetí straně cíleným způsobem a za účelem odhalení Duševního vlastnictví SoftwareOne překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, překompilo upravovat jakékoli Duševní vlastnictví SoftwareOne. Poskytne-li Společnost jakékoli vstupní informace, připomínky nebo návrhy týkající se Služeb, Duševního vlastnictví SoftwareOne nebo obchodních či technologických plánů SoftwareOne, včetně připomínek nebo návrhů týkajících se možného vytvoření, vývoje, úpravy, opravy, zlepšení nebo rozšíření Služeb nebo Intelektuálního vlastnictví SoftwareOne IP (souhrnně „Zpětná vazba“), pak Společnost udělí a tímto uděluje SoftwareOne trvalou, nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou licenci k neomezenému používání takové Zpětné vazby.

12.10. Agregovaná a analytická data Bez ohledu na jakákoli protichůdná ustanovení v jakékoli Smlouvě může SoftwareOne shromažďovat a uchovávat Agregovaná data, shromážděná nebo odeslaná prostřednictvím Služeb, a Analytická data, která vytvoří během poskytování Služeb, za účelem provozu, údržby, analýzy a zlepšování svých Služeb, Duševního vlastnictví SoftwareOne a Znalostního kapitálu, jakož i výzkumu a vývoje nových služeb, Duševního vlastnictví SoftwareOne a Znalostního kapitálu. „Agregovaná data“ znamenají informace a data sbíraná, nebo vložená, potvrzená nebo poskytnutá uživateli během přístupu ke Službám a jejich využívání. „Analytická data“ znamenají, že SoftwareOne analyzuje používání svých Služeb, Duševního vlastnictví SoftwareOne a Znalostního kapitálu. SoftwareOne bude vlastnit všechna práva, vlastnická práva a podíly ve všech a ke všem Agregovaným datům a Analytickým datům, přičemž zajistí, že Agregovaná data a Analytická data budou anonymizována, aby nebylo možné identifikovat Společnost nebo jakéhokoli uživatele.

12.11. Odškodnění SoftwareOne. SoftwareOne odškodní Společnost a bude ji chránit před přímými škodami, vzniklými z jakýchkoli obvinění třetími stranami, že Dodávky porušují jakékoli patentové, autorské či ochranné známky nebo obchodní tajemství vlastněné takovou třetí stranou. SoftwareOne nebude mít podle tohoto oddílu 12 v žádném případě žádné závazky ani odpovědnost za jakýkoli nárok nebo akci v rozsahu, v jakém je nárok způsoben nebo vyplývá ze: (a) Společností provedené kombinace nebo použití Dodávky se softwarem, službami nebo produkty vyvinutými Společností nebo třetími stranami; (b) modifikací Dodávek kýmkoli jiným než společností SoftwareOne; (c) pokračování Společnosti v údajném porušování autorských práv poté, co byla poskytnuta úprava, která by údajnému porušování zabránila; nebo (d) používání Dodávek Společností způsobem, který není v souladu s příslušnou Smlouvou. V případě, že jsou Dodávky předmětem nároku na porušení práv, společnost SoftwareOne podle své volby: (i) zajistí pro Společnost právo k pokračování používání Dodávky; (ii) provede takové změny, úpravy nebo úpravy Dodávek, aby nedocházelo k porušování autorských práv, aniž by došlo k podstatnému snížení přiměřeného předpokladu funkčnost; nebo (iii) Společnosti bezplatně nahradí narušující Dodávky alternativou, která nebude narušovat autorská práva za předpokladu, že tato náhrada nezpůsobí podstatné snížení Společností přiměřeně předpokládané funkčnosti. Není-li nic z výše uvedeného přiměřené, na základě rozumného uvážení SoftwareOne, Společnost vrátí sporné Dodávky a SoftwareOne urychleně vrátí všechny platby, které Společnost za tyto Dodávky zaplatila.

12.12. Odškodnění Společnosti Společnost odškodní a bude bránit SoftwareOne před jakýmikoli škodami, vyplývajícími z nároků třetích stran, že Majetek Společnosti nebo Práva k duševnímu vlastnictví Společnosti, použitá společností SoftwareOne ve spojení se Službami, porušují jakýkoli patent, autorská práva, ochranné známky nebo obchodní tajemství, vlastněná takovou třetí stranou.

12.13. Požadavky na odškodnění; jediný opravný prostředek. Povinnost odškodňující strany odškodnit odškodňovanou stranu podle této Části 12 je podmíněna tím, že odškodňovaná strana: (a) neprodleně písemně oznámí odškodňující straně jakýkoli nárok; (b) přenechá odškodňující straně výhradní kontrolu nad obhajobou jakéhokoli nároku; a (c) bude přiměřeně spolupracovat s odškodňující stranou při obhajobě nároku, a to na náklady odškodňující strany. Tento Část 12 stanovuje jediný a výlučný opravný prostředek odškodňované strany a veškerou povinnost a odpovědnost odškodňující strany týkající se výše uvedených nároků.

SoftwareOne nebude poskytovat žádnou technickou podporu, školení nebo instalace, pokud to není výslovně uvedeno ve Smlouvě. Jestliže SoftwareOne poskytuje služby podpory (např. prostřednictvím Cloudové služby) bez dodatečných poplatků, vyhrazuje si SoftwareOne právo omezit požadavky na podporu na určitý počet žádostí o kontakt za rok trvání smlouvy a ve všech ostatních ohledech odkázat Společnost na placené služby podpory.

14.1. Smlouva včetně těchto Podmínek nabývá účinnosti okamžikem uzavření, předložením Potvrzení objednávky nebo dodáním Služeb/Licencí – podle okolností – a zůstává v platnosti, dokud nebude ukončena způsobem stanoveným v těchto Podmínkách. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, což může stanovit delší nebo kratší dobu, bude mít každá Smlouva na Řízené služby (jak je definováno v takové Smlouvě) dobu trvání jeden (1) rok („Počáteční období platnosti“). S výjimkou ustanovení uvedených ve Smlouvě je po Počátečním období platnosti Smlouva o Řízených službách automaticky obnovena na dalších třicet (30) dnů.

14.2. SoftwareOne může kdykoli a z jakéhokoli důvodu vypovědět jakoukoli Smlouvu nebo změnit zde uvedené Podmínky, a to na základě písemné výpovědi, dodané druhé straně třicet (30) dní předem. Všeobecné obchodní podmínky, těchto Podmínek zůstávají v platnosti i po ukončení jakékoli Smlouvy, a to až do jejího vypršení.

14.3. Každá ze smluvních stran může okamžitě vypovědět Podmínky nebo jakoukoli Smlouvu písemným oznámením druhé straně, pokud: (a) druhá strana se dopustí podstatného porušení kterékoli ze svých závazků podle Podmínek nebo příslušné Smlouvy, které zůstane nevyřešeno po dobu třiceti (30) dnů po písemném oznámení, nebo v případě porušení, které pravděpodobně nebude napraveno do třiceti (30) dnů, nebo když porušující strana nepostupuje tak, aby porušení ve lhůtě třiceti (30) dnů napravila; (b) druhá strana pozastavuje nebo hrozí pozastavením plateb svých dluhů nebo není schopna splácet své dluhy když jsou splatné nebo připouští neschopnost splácet své dluhy nebo je zapojena do jakýchkoli procesů souvisejících se změnou splátkového kalendáře, vyrovnáním s věřiteli v likvidačním řízení nebo moratoriem; (c) strana získá právo jmenovat správce konkurzní podstaty nad majetkem druhé strany nebo byl jmenován správce konkurzní podstaty nad majetkem druhé strany; (d) věřitel nebo osoba zatěžující majetek druhé strany obstaví nebo převezme majetek, nebo je na celý majetek druhé strany nebo jeho část uvalena exekuce, zabavení nebo jiný podobný proces, nebo je proti němu podána žaloba, a toto obstavení nebo proces není zrušen do deseti (10) pracovních dnů;; nebo (e) druhá strana pozastaví nebo ukončí činnost nebo hrozí pozastavením nebo ukončením výkonu celé své činnosti nebo její podstatné části.

14.4. Části 1, 3, 4, 8.4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti těchto Podmínek.

Společnost SoftwareOne není zodpovědná za ztráty nebo škody Společnosti, které může Společnost utrpět jako přímý nebo nepřímý důsledek dodávky Licencí a Služeb SoftwareOne, kterým nebylo možné zabránit, vyhnout se jim, zpozdit je nebo je znemožnit z důvodu okolností nebo událostí mimo přiměřenou kontrolu společnosti SoftwareOne včetně, ale nikoli pouze, vyšší moci, války, povstání, stávky, výluky, požáru, záplavy nebo bouře.

16.1. Definice. „Důvěrné informace“ jsou neveřejné informace, konkurenčně nebo obchodně citlivé, majetkové, finanční či obchodní povahy nebo informace, které zahrnují nebo implikují zájem o zachování soukromí. Důvěrné informace zahrnují veškeré informace označené jako „Důvěrné“ nebo „Proprietární“, obchodní plány, strategie, prognózy, analýzy, finanční informace, informace o zaměstnancích, technologické informace, obchodní tajemství, produkty, technické údaje, specifikace, dokumentace, pravidla a postupy, metody, smlouvy, prezentace, know-how, produktové plány, obchodní metody, funkčnost produktu, data, zákazníky, trhy, analýzu konkurence, databáze, formáty, metodiky, aplikace, vývoj, vynálezy, procesy, platby, dodací a kontrolní postupy, návrhy, výkresy, algoritmy, vzorce nebo informace vztahující se k inženýrství, marketingu nebo financím a jakékoli další informace, o nichž by se Příjemce měl za daných okolností důvodně domnívat, že jsou důvěrné.

16.2. Vyloučení z Důvěrnosti. Důvěrné informace nejsou informace, které: (i) jsou Příjemci známé před jejich obdržením; (ii) jsou nyní nebo se brzy stanou veřejně známými na základě jednání, které nelze přičíst Příjemci; (iii) jsou Příjemci sděleny třetí stranou, která má zákonné právo takové sdělení učinit; (iv) jsou zveřejněny Příjemcem na základě předchozího písemného souhlasu Sdělovatele; (v) jsou Příjemcem následně vyvíjeny nezávisle na jakýchkoli informacích zveřejněných na základě této Smlouvy a bez použití nebo přístupu k Důvěrným informacím Sdělovatele; nebo (vi) musí být zveřejněny na základě úředního nařízení nebo soudního příkazu.

16.3. Povinnost mlčenlivosti. Každá ze stran bere na vědomí, že určité informace, které obdrží od druhé strany, mohou být Důvěrnými informacemi druhé strany. Každá strana, která obdrží Důvěrné informace („Příjemce“), musí s ohledem na Důvěrné informace strany, která Důvěrné informace sděluje („Sdělovatel“) uplatňovat stejnou úroveň péče a ochrany, jaké uplatňuje s ohledem na své vlastní Důvěrné informace, ale v žádném případě menší, než je přiměřená standardní úroveň péče. Příjemce a jeho zaměstnanci mohou používat Důvěrné informace Sdělovatele pouze v rozsahu nezbytném pro splnění svých závazků, vyplývajících z příslušné Smlouvy. Příjemce nesmí přímo ani nepřímo zpřístupnit, kopírovat, distribuovat, znovu publikovat ani umožnit jakékoli třetí straně přístup k Důvěrným informacím Sdělovatele. Příjemce může zpřístupnit Důvěrné informace svým zaměstnancům pouze tehdy, pokud tito pracovníci potřebují znát Důvěrné informace, aby Příjemce mohl splnit své povinnosti podle příslušné Smlouvy, a tito zaměstnanci písemně souhlasili s dodržováním povinností mlčenlivosti obsažených v těchto Podmínkách.

16.4. Soudní příkaz. Každá ze stran bere na vědomí, že jakékoli porušení jejích povinností v souvislosti s Důvěrnými informacemi by mělo za následek škodu způsobenou druhé straně, která je do značné míry nehmotná, nicméně skutečná, a že ji nelze napravit přiznáním náhrady škody. Každé takové porušení poskytne druhé straně okamžité právo na soudní příkaz nebo na jiný vhodný příkaz k vymáhání těchto povinností. Právo strany na soudní příkaz doplňuje veškerá další práva a opravné prostředky, které má tato strana k dispozici ze zákona a v rámci spravedlnosti. Strana, proti níž je vydán takový soudní příkaz, zaplatí druhé straně veškeré přiměřené náklady, včetně poplatků za právní zastoupení, které jí vznikly při vymáhání takového příkazu.

17.1. Strany zajistí, že budou Osobní údaje zpracovávány v souladu s platnými zákony a předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů.

17.2. Pokud SoftwareOne zpracovává Osobní údaje výhradně za účelem poskytování dohodnutých Služeb a jedná jménem a na základě pokynů Společnosti, bude SoftwareOne zacházet s těmito Osobními údaji jako s důvěrnými a zavede vhodná technická a organizační opatření na ochranu těchto údajů. Společnost souhlasí s tím, že SoftwareOne může zapojit své přidružené subjekty jako další vykonavatele a subdodavatele, kteří budou přispívat ke Službám.

17.3. V rámci působnosti nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679) platí následující: v rozsahu, v jakém používání nebo implementace Služeb SoftwareOne zahrnuje zpracování Osobních údajů společností SoftwareOne jménem a na základě pokynů Společnosti, jsou strany povinny uzavřít samostatnou Smlouvu o zpracování dat (Data Processing Agreement – DPA).

Společnost SoftwareOne je oprávněna prověřit, zda Společnost dodržuje požadavky těchto Podmínek nebo příslušné Smlouvy, buď sama, nebo ve spolupráci se třetí stranou, která je povinna zachovávat důvěrnost, a to kdykoli po předchozím oznámení během standardní pracovní doby, na místě u Společnosti a způsobem, který bude mít co možná nejmenší dopad na provozní činnosti Společnosti. V rámci takového auditu může SoftwareOne zkontrolovat také dokumentaci a reporty Společnosti. Společnost za tímto účelem udělí SoftwareOne přístup k relevantním informacím, databázím, souborům s protokoly apod. Rovněž umožní společnosti SoftwareOne nebo třetí straně sledovat dodržování těchto Podmínek a/nebo Smlouvy. Společnost bude v maximální možné míře podporovat SoftwareOne nebo třetí stranu.

19.1. Každá ze stran je povinna dodržovat Sankční pravidla ve všech záležitostech souvisejících nebo vyplývajících z příslušné Smlouvy a souhlasí s tím, že mezi stranami je výhradně odpovědná za zajištění dodržování Sankčních pravidel.

19.2. SoftwareOne získá všechna nezbytná oprávnění a licence, požadované k dodržení Sankčních pravidel, platných pro vývoz jakýchkoli Licencí, Služeb a Dodávek, poskytovaných nebo prodaných Společnosti na základě jakékoli Smlouvy.

19.3. Žádná ze stran nesmí jednat nebo zůstat nečinná takovým způsobem, že by druhá strana porušila Sankční pravidla.

20.1. Strany se zavazují neprovádět, neschvalovat ani nepovolovat v souvislosti s vyjednáváním, uzavíráním nebo plněním Smlouvy žádné kroky, které porušují platné zákony nebo předpisy o boji proti korupci nebo úplatkářství. Tato povinnost se vztahuje zejména na nelegitimní platby státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů nebo jejich spolupracovníkům, rodinám či blízkým přátelům.

20.2. Strany nesmějí nabízet nebo dávat žádnému zaměstnanci, zástupci nebo třetí straně, jednající jménem druhé strany, ani přijímat od jakéhokoli zaměstnance, zástupce nebo třetí strany, jednající jménem druhé strany, jakýkoli nepřiměřený dar nebo peněžní či jinou výhodu, s ohledem na sjednávání, uzavírání nebo plnění Smlouvy.

20.3. Každá ze stran je povinna neprodleně informovat druhou stranu, pokud se dozví nebo má podezření na jakoukoli korupci související s vyjednáváním, uzavřením nebo plněním Smlouvy.

Tato Smlouva a jakýkoli spor nebo nárok z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní nebo s jejím předmětem či vznikem (včetně mimosoudních sporů nebo nároků) se bude řídit a vykládat v souladu s právem země či státu, ve kterém je sídlo entity SoftwareOne uzavírající Smlouvu, s vyloučením jeho kolizních norem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na Smlouvu vztahovat nebude. Každá ze stran neodvolatelně souhlasí, že soudy země či státu, ve které má sídlo entita SoftwareOne uzavírající Smlouvu, budou mít výlučnou pravomoc k urovnání takových sporů.

22.1. Neplatnost nebo nevymahatelnost kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek neovlivní platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení.

22.2. Veškerá oznámení a další komunikace požadovaná nebo povolená k doručení či předání musí být v písemné podobě.

22.3. Neschopnost SoftwareOne vymáhat ustanovení těchto Podmínek nepředstavuje zřeknutí se těchto Podmínek a žádným způsobem neovlivní právo na pozdější vymáhání takového ustanovení.

22.4. Jakýkoli nadpis, titulek nebo nadpis odstavce obsažený v těchto Podmínkách je vložen pouze z důvodu přehlednosti a v žádném případě nedefinuje nebo nevysvětluje jakýkoli ze zde obsažených odstavců nebo ustanovení.

22.5. Nic v těchto Podmínkách nebo jakékoli Smlouvě není zamýšleno nebo nemůže být považováno za vytvoření partnerství nebo společného podniku mezi některou ze stran, vznik zastoupení jedné strany druhou nebo oprávnění jakékoli strany vytvářet nebo vstupovat do jakýchkoli závazků za jinou stranu nebo jejím jménem.

22.6. Tyto Podmínky společně se Smlouvami představují úplnou dohodu mezi stranami, týkající se předmětu této Smlouvy, a nahrazují všechny ostatní dohody a ujednání.