Copilot for Microsoft 365

Inteligentná budúcnosť práce

A blue and pink abstract wallpaper with wavy lines.

Microsoft Copilot

Spoločnosť Microsoft integrovala do svojich vlajkových produktov nástroj Copilot poháňaný umelou inteligenciou, čím zvýšila efektivitu kódovania prostredníctvom GitHubu, revolucionizovala produktivitu pracovísk využívajúcich Microsoft 365, zmenila spôsob vyhľadávania nástrojom Bing a prehliadačom Edge a poskytla kontextovú hodnotu naprieč rôznymi aplikáciami a počítačmi so systémom Windows.

Vo všetkých aplikáciách Microsoft 365 sú od 1. novembra 2023 k dispozícii integrované copiloty, ktoré spoločne tvoria rodinu nástrojov Microsoft Copilot. Tento komplexný „AI-spoločník“ hladko integruje webový kontext, pracovné dáta a aktivitu na PC v reálnom čase, aby ponúkol vylepšenú pomoc a zároveň zaistil vaše súkromie a bezpečnosť.

Bez preháňania možno povedať, že táto zostava generatívnych nástrojov umelej inteligencie zabudovaná do nástrojov Microsoft 365 dramaticky zmení doterajší spôsob práce. O čo vlastne ide a čo to bude znamenať pre organizácie a zamestnancov? A čo treba zvážiť, než ich spustíte?

Software one logo on a white background.
white space
Microsoft 365: Představujeme Microsoft Copilot | Váš druhý pilot pro práci

Chcete rýchlu pomoc?

Požiadajte o zavolanie

1. Čo je Microsoft Copilot?

Microsoft Copilot je názov, ktorý spoločnosť Microsoft dala nástrojom GenAI, ktoré začína integrovať do svojich produktov, vrátane existujúceho balíka Microsoft 365. Rodinu nových nástrojov spoločnosti Microsoft tvoria aj ďalšie copiloty ako je GitHub Copilot, Copilot for Bing a ďalšie. V našom prehľade sa zameriame iba na aplikáciu v balíku Microsoft 365.

Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Teams sú základné nástroje produktivity, ktoré zamestnanci denne používajú. V priemere však využívajú iba zlomok ich funkcií. Značnú časť svojho dňa venujú formátovaniu alebo vyhľadávaniu dokumentov, interpretácii dát, správe komunikácií alebo reprodukcii dokumentov, ktoré už vytvorili niekoľkokrát predtým.

Microsoft Copilot funguje ako osobný asistent, ktorý používateľom pomáha zjednodušiť každodenné úlohy, zvyšuje produktivitu a poskytuje užitočné štatistiky, vďaka čomu je ich práca s Microsoft 365 plynulejšia a efektívnejšia.

Vďaka prístupu ku všetkým relevantným informáciám v organizácii môžu zamestnanci s Microsoft Copilotom dosiahnuť viac, rýchlejšie robiť správne rozhodnutia a prijímať správne opatrenia.

2. Kam zaradiť Microsoft Copilot v širšej rodine Copilotov a v generatívnom ekosystéme AI?

Generatívne AI (alebo GenAI) sú algoritmy používané na vytváranie nového obsahu, od textu a obrázkov až po zvuk, video a kód. Popularita a použitie GenAI doslova explodovala pri uvedení nástroja ChatGPT od OpenAI, ktorý počas päť dní vyskúšalo viac ako jeden milión používateľov. Existuje ale mnoho ďalších, napríklad DALL-E, nástroj AI na generovanie umenia, Google Bard, Google Duet pre produktivitu, Claude a množstvo ďalších.

Softvérové spoločnosti využívajú technológiu GenAI na vytváranie copilotov - nástrojov umelej inteligencie zabudovaných priamo do podnikového softvéru, ktoré pomáhajú zamestnancom pracovať šikovnejšie.

Spoločnosť Microsoft vytvorila rad copilotov, ktoré využívajú konverzačné rozhranie založené na veľkých jazykových modeloch (Large Language Models - LLM) na zrýchlenie pracovných postupov, navigáciu na konkrétnej platforme alebo na podporu užívateľov pri úlohách a rozhodovaní v rôznych oblastiach podnikového prostredia.

Medzi ne patria Copiloty pre:

 • Web s Bing a Edge
 • Obchod s Dynamics Copilot
 • Analytika s Fabric Copilot
 • Zabezpečenie sa Security Copilot
 • Vývoj s GitHub Copilot
 • Vývoj s málo alebo žiadnym kódom pomocou Power Platform Copilot
 • Everyday s Windows Copilot a Loop
 • Produktivitu so vstavanými podnikovými aplikáciami M365 Microsoft Copilot
Infographic Microsoft Copilots

Ako vidíte, Copiloty v rámci podnikových aplikácií Microsoft 365 sú súčasťou širšej rodiny Microsoft Copilot, ktorá je zasa súčasťou GenAI. Dôvod, prečo sa tejto konkrétnej sade nástrojov venuje toľko pozornosti je ten, že dramaticky ovplyvnia, ako budú zamestnanci robiť svoju každodennú prácu.

3. Ako funguje Microsoft Copilot v M365?

Microsoft Copilot kombinuje Microsoft Graph s veľkým jazykovým modelom LLM a prináša umelú inteligenciu do balíka nástrojov produktivity využitím informácií vo vašej organizácii. Postup je nasledovný:

„Kontext“, v ktorom vaši zamestnanci pracujú, tvorí Microsoft Graph. Je akousi bránou ku všetkým dátam a informáciám v Microsoft 365 – od vašich súborov na SharePointe alebo OneDrive po kalendár, vyhľadávanie, poštu, plánovač, kontakty, Teams, OneNote, To Do, Viva Insights a ďalšie.

Na Microsoft Graph aplikuje model LLM umelú inteligenciu. Microsoft používa LLM založený na GPT, rovnaký používa na podporu Bingu. Veľký jazykový model je trénovaný na obrovskom množstve verejných dát vrátane kníh, webových stránok a článkov. To mu pomáha pochopiť jazyk, kontext a význam a ľuďom tak umožňuje používať normálny jazyk na rýchle vyhľadávanie informácií, vytváranie vecí alebo štúdium dát.

Služba Azure Open AI hosťuje LLM pre Microsoft Copilota v cloude Microsoftu. LLM sa netrénuje na dátach vašej organizácie ani nezdieľa žiadne informácie mimo vášho firemného prostredia. Automaticky tiež zdedí zásady zabezpečenia, dodržiavania predpisov a ochrany osobných údajov vašej organizácie pre Microsoft 365.

Inteligenciu modelu LLM na rozhraní Graph môžu zamestnanci využiť na rýchle vyhľadanie, vytváranie a analýzu informácií pomocou svojich obvyklých produktívnych nástrojov. Majú prístup iba k informáciám, ktoré majú povolené vidieť.

infographic-copilot-microsoft-copilot-llm

4. Aké sú hlavné výhody aplikácie Microsoft Copilot?

Hlavnou výhodou je výrazné zvýšenie produktivity a s ňou spojené prínosy:

 • Viac času na strategické a inovatívne projekty
 • Posilnená kreativita bez bremena všedných úloh
 • Menej zbytočného úsilia
 • Rýchlejšie uvedenie na trh
 • Konkurenčná výhoda
 • Zvýšené príjmy
 • Znížené náklady

McKinsey predpovedá, že automatizácia pracovných činností prostredníctvom využitia GenAI na pracovisku by mohla ušetriť 60 až 70 percent pracovného času zamestnancov, ktorý by mohli využiť na iné úlohy. Kontrolovaná štúdia Stanfordskej univerzity zistila, že vďaka použitiu GenAI dôjde k 15 až 35 percentnému zvýšeniu produktivity pracovníkov. Čo k tomuto zvýšeniu prispeje?

 1. Automatizácia opakujúcich sa úloh: S pomocou umelej inteligencie môžu Copiloty prevziať všedné, časovo náročné úlohy, ako je zadávanie dát, organizácia súborov a formátovanie obsahu, aby uvoľnili čas zamestnancom na strategickejšiu alebo kreatívnejšiu prácu.
 2. Zrýchlené vytváranie: Namiesto toho, aby pracovníci zakaždým vytvárali nový dokument alebo prezentáciu a zápasili s formátovaním alebo korporátnym dizajnom, copiloty ich vytvoria okamžite a dajú používateľovi prvý návrh, na ktorom môže stavať. Ponúka tiež návrhy na zlepšenie zrozumiteľnosti, čitateľnosti alebo presnosti dát.
 3. Analýza dát: Copiloty môžu rýchlo spracovávať veľké objemy informácií, identifikovať vzorce a trendy a prezentovať užitočné poznatky pre efektívne rozhodovanie.
 4. Kontextová pomoc v reálnom čase: Požívatelia môžu získať relevantnú a včasnú podporu počas kritického rozhodovania alebo procesov tvorby dokumentov. Bude proaktívne ponúkať návrhy, ako sú možnosti formátovania, vylepšenia štruktúry dokumentu alebo tipy pre analýzu dát.
 5. Zefektívnenie komunikácie: Či už ide o konverzácie v Teams, e-mailové vlákna, rôzne pracovné postupy alebo verzie dokumentov, Microsoft Copilot skenuje a zbiera informácie z aplikácií M365 a zaisťuje, aby všetci komunikujúci boli „na rovnakej strane“.

5. Microsoft Copilot v jednotlivých aplikáciách

The software one logo on a purple and blue background.
white space
Microsoft 365: Microsoft 365 Copilot in Word

Microsoft Word

Scenár: Musíte odoslať ponuku, ale máte tvorivý blok

Ako Copilot pomáha: Microsoft Copilot vo Worde môže navrhnúť koncept ponuky na základe vašich poznámok v OneNote a ďalších interných dokumentoch týkajúcich sa daného zákazníka. Copilot skenuje súbory a zostaví prvý návrh. Môžete tiež požiadať, aby dizajn dokumentu zodpovedal predchádzajúcim dokumentom, čím vám ušetrí čas strávený jeho formátovaním. Copilot môže doň doplniť i často kladené otázky, ktoré za vás napíše.

Výhoda: Hodiny ušetrené stiahnutím aktuálnych poznámok a relevantných dokumentov do jedného súboru, vytvorením prvého konceptu, jeho formátovaním a vytváraním inteligentných návrhov. Namiesto pozerania na prázdnu stranu má zamestnanec k dispozícii solídny prvý návrh, ktorý stačí doladiť.

Software one logo on a colorful background.
white space
Microsoft 365: Microsoft 365 Copilot in Excel

Microsoft Excel

Scenár: Potrebujete analyzovať výsledky predaja za posledný štvrťrok a určiť trendy.

Ako Copilot pomáha: Použitím prirodzeného jazyka môžete Copilota požiadať, aby premenil vaše dáta na obchodné trendy. Ponorte sa hlbšie do konkrétneho trendu a Copilot vytvorí nový hárok na prácu s dátami. Môžete sa napríklad opýtať, čo spôsobilo pokles predaja konkrétneho produktového radu, alebo pridať scenár „čo keby“ a určiť, čo sa môže stať, ak zmeníte určité parametre. Copilot poskytne odpovede a sprievodcu krok za krokom, ako dospel k riešeniu. Tieto dáta potom môže previesť na grafy pre jednoduchú vizualizáciu.

Výhoda: Znížite čas strávený hľadaním a tvorbou vzorcov. Identifikujete trendy, vytvoríte výkonné vizualizácie a získate odporúčania, ako dosiahnuť rôzne výsledky.

The software one logo on a colorful background.
white space
Microsoft 365: Microsoft 365 Copilot in PowerPoint

Microsoft PowerPoint

Scenár: Potrebujete zmeniť svoj návrh na prezentáciu pre klienta bez toho, aby ste ju museli vytvárať celú od začiatku.

Ako Copilot pomáha: Požiadajte Copilota, aby previedol váš návrh z Wordu do PowerPointu (funguje aj opačne). Tým získate prvý návrh. Pomocou prirodzeného jazyka požiadajte Copilota, aby pridal nové snímky, vizuálne ich vylepšil, pridal animácie a poznámky pre spíkra do dolnej časti snímok.

Výhoda: Ohromná úspora času, zabezpečenie konzistencie medzi pôvodným návrhom a zákazníckou prezentáciou a vylepšené prezentačné možnosti vďaka vizuálne príťažlivejším snímkam a poznámkam rečníka. Oveľa vyššia šanca na uzavretie obchodu!

Software one logo on a white background.
white space
Microsoft 365: Microsoft 365 Copilot in Teams Meetings
The software one logo on a purple and blue background.
white space
Microsoft 365: Copilot in Teams and Intelligent recap | After the meeting

Microsoft Teams

Scenár: Nemôžete sa zúčastniť schôdzky na Teams. Ako z nej získať informácie?

Ako pomáha Copilot: Copilot vám môže poskytnúť zhrnutie diskusie na schôdzi, na ktorú ste prišli neskoro alebo ste ju úplne zmeškali. Zdôrazní prijaté rozhodnutia, pridelené úlohy a či sa v diskusii zmienili o vás alebo vašich klientoch. Pomocou otázok v prirodzenom jazyku môžete preniknúť do sentimentu a hlavných diskusných bodov stretnutia so zoznamom vašich úloh, bez toho, aby ste museli počúvať hodinový záznam celého stretnutia. Prepisy schôdzí je možné použiť na vytváranie dokumentov, akčných plánov alebo zdieľaných zoznamov úloh.

Výhoda: Úspora času a efektívnejšie stretnutia, kde budú účastníci povzbudzovaní, aby sa sústredili a rozvíjali kľúčové akcie.

The software one logo on a colorful background.
white space
Microsoft 365: Microsoft 365 Copilot in Outlook

Microsoft Outlook

Scenár: Musíte prečítať všetky e-maily, ktoré prišli v čase vašej neprítomnosti, a tie naliehavé zodpovedať ako prvé.

Ako Copilot pomáha: Copilot triedi vašu doručenú poštu a oddeľuje prioritné emaily od zvyšku. Zhŕňa e-mailové vlákna a zhusťuje ich do najaktuálnejšieho, relevantného aktuálneho stavu. Pomôže vám navrhnúť odpoveď a môže vytiahnuť dáta z Excelu a podľa potreby pridať viac podrobností. Môžete upraviť tón odpovede, dĺžku alebo ďalší kontext.

Výhoda: Táto inteligentná funkcia šetrí čas tým, že odfiltruje nedôležité e-maily a umožňuje sústrediť sa na úlohy, ktoré sú kľúčové pre vašu prácu.

6. Ako pripraviť vašu organizáciu na Microsoft Copilot

Nech je Microsoft Copilot akokoľvek vzrušujúcim nástrojom, každá organizácia musí pred nasadením novej technológie posúdiť svoju pripravenosť. Bude potrebné vykonať licenčné, technologické a organizačné zmeny. Bez dostatočnej prípravy by zavedenie GenAI na pracovisku mohlo priniesť bezpečnostné riziká, zbytočné náklady a narušenie pracovných postupov.

Chcete svoju organizáciu pripraviť na Microsoft Copilot?

Zistite ako

A blue and purple abstract background.

7. Potenciál nástroja Microsoft Copilot

Ak sa chcete dozvedieť, ako by Microsoft Copilot mohol transformovať vaše podnikanie, prihláste sa na jeden z našich bezplatných workshopov, ktoré vám vysvetlia, ako SoftwareOne pristupuje k pripravenosti organizácií na Copilota, a pomôžu vám premyslieť plán na jeho prijatie.

7. Potenciál nástroja Microsoft Copilot

Ak sa chcete dozvedieť, ako by Microsoft Copilot mohol transformovať vaše podnikanie, prihláste sa na jeden z našich bezplatných workshopov, ktoré vám vysvetlia, ako SoftwareOne pristupuje k pripravenosti organizácií na Copilota, a pomôžu vám premyslieť plán na jeho prijatie.