4.51 min čítanieDigitálne pracoviskoThought Leadership

Od dát k poznatkom: AI na vysokovýkonnom pracovisku

Jay Ralph
Jay RalphProduct Manager – Hybrid Services, Digital Workplace
An image of a blue and green hallway with neon lights.

Vitajte v našom seriáli blogov o umelej inteligencii a nástroji Copilot! Spoznajte transformačnú silu umelej inteligencie na vysokovýkonnom pracovisku a pochopte, ako môžete využiť inteligentné pohľady na dáta pre úspech vášho podnikania. Naši odborníci na dáta, umelú inteligenciu a digitálne pracovisko pre vás pripravili tieto blogy:

  1. Je umelá inteligencia najdôležitejšou technológiou našej doby?
  2. AI na vysokovýkonnom pracovisku
  3. Maximalizácia návratnosti: Investícia do M365 Copilot
  4. Príprava na Microsoft 365 Copilot – všetko je o dátach

V dnešnom konkurenčnom podnikateľskom prostredí mení AI a dátová inteligencia prevádzku, rozhodovanie aj výkonnosť. V tomto blogu sa zaoberáme reálnymi príkladmi, ako tieto technológie zlepšujú rozhodovanie, automatizujú úlohy, personalizujú skúsenosti, využívajú prediktívnu analýzu a podporujú spoluprácu. Objavte praktické využitie AI a dátovej inteligencie pre zvýšenie produktivity a efektivity vo svete moderného podnikania.

Organizácie naprieč odvetviami neustále hľadajú spôsoby, ako optimalizovať svoju prevádzku, prijímať informované rozhodnutia a dosahovať vysokú výkonnosť v dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí. V rámci tohto úsilia sa ukázalo, že transformačný potenciál umelej inteligencie (AI) a dátovej inteligencie (DI) mení pravidlá hry. Využitím sily umelej inteligencie a poznatkov z obrovského množstva dát môžu podniky zlepšiť svoje rozhodovacie procesy, zefektívniť prevádzku a vytvoriť kultúru vysokej výkonnosti.

Napríklad, v roku 2022 čelila istá globálna logistická spoločnosť značným výzvam pri optimalizácii svojich doručovacích trás a zabezpečení včasných dodávok. S rozsiahlou sieťou vodičov a stále rastúcim objemom zásielok bolo čoraz zložitejšie efektívne plánovať a riadiť trasy. Zavedením algoritmov pre optimalizáciu trás na báze umelej inteligencie však mohla táto spoločnosť výrazne zlepšiť svoju prevádzku. Takéto algoritmy analyzujú dopravné informácie v reálnom čase, historické vzorce doručovania a ďalšie relevantné faktory, aby dynamicky generovali najefektívnejšie trasy pre každého vodiča, čím šetria čas aj náklady na pohonné hmoty a obmedzujú oneskorenie doručenia. Vďaka umelej inteligencii tak spoločnosť mohla revolučne zmeniť proces doručovania a doručovať zásielky rýchlejšie a efektívnejšie.

Pozrime sa bližšie na rôzne oblasti, v ktorých môže umelá inteligencia výrazne zlepšiť našu každodennú produktivitu a efektivitu – pokiaľ je teda implementovaná a používaná správnym spôsobom:

1. Lepšie rozhodovanie

Vďaka dátovej inteligencii a AI môžu organizácie rýchlo a presne prijímať rozhodnutia založené na dátach. Systémy AI dokážu v obrovskom množstve štruktúrovaných aj neštruktúrovaných dát nájsť vzory, trendy aj korelácie, ktoré si ľudia môžu len ťažko všimnúť. Poskytovanie presných a aktuálnych informácií vedúcim pracovníkom a zamestnancom im umožňuje robiť správne rozhodnutia, ktoré podporujú rast a úspech ich spoločností.

Predstavte si marketingový tím, ktorý uvádza na vysoko konkurenčný trh nový produkt. Vďaka integrácii AI a dátovej inteligencie môže rýchlo analyzovať predaje, demografické údaje o zákazníkoch aj metriky sociálnych médií. Algoritmy umelej inteligencie zisťujú skryté korelácie a trendy, čím odhaľujú nečakané preferencie zákazníkov a nevyužité segmenty trhu. Na základe týchto poznatkov vytvára tím cielené kampane a zvyšuje tak ich šancu na úspech. AI hladko integruje rôzne zdroje dát, optimalizuje prideľovanie zdrojov a identifikuje oblasti, ktoré by bolo možné zlepšiť a ktoré by mohli byť prehliadnuté. Vďaka informáciám v reálnom čase môžu organizácie rýchlo prijímať rozhodnutia založené na dátach, reagovať na zmeny na trhu a dosahovať rast aj úspech.

2. Automatizácia procesov

Nástroje umelej inteligencie, ako je strojové učenie a low-code/no-code platforma Power Platform spoločnosti Microsoft, môžu automatizovať časovo náročné a opakujúce sa operácie. Zamestnávatelia môžu využitím automatizácie na báze AI uvoľniť dôležité ľudské zdroje a umožniť zamestnancom sústrediť sa na strategické projekty a činnosti, ktoré vytvárajú hodnotu. Automatizácia zvyšuje prevádzkovú efektivitu a zároveň znižuje riziko chýb, čím vytvára výkonnejšie a efektívnejšie pracovné prostredie.

Ak by ste pracovali v tíme pre riadenie projektov v technologickej spoločnosti, mohli by ste na automatizáciu operácií využívať nástroje umelej inteligencie, ako je Copilot od Microsoftu, aj low-code/no-code platformy. Pomocou Copilota môžu členovia vášho tímu požiadať o odporúčania ohľadom vytvárania pracovných postupov projektu a získať hotové časti kódu. Táto automatizácia zahŕňa úlohy, ako je schvaľovanie, revízia a integrácia dát, čo šetrí drahocenný čas. Zefektívnenie komunikácie v rámci projektov navyše riadi chatbot. Vy a váš tím sa tak môžete sústrediť na strategické projekty, ktoré podporujú rast a efektivitu.

3. Personalizované skúsenosti zamestnancov

Dátovú inteligenciu a umelú inteligenciu (AI) je možné využiť na personalizáciu prostredia pre zamestnancov, čím sa zvýši ich angažovanosť a produktivita. Systémy AI môžu na základe skúmania dát zamestnancov pochopiť ich jedinečné preferencie, pracovné postupy aj zručnosti. Vďaka tomu môžu firmy ponúkať špecializované možnosti vzdelávania a rozvoja, cielené hodnotenie výkonu a jedinečné zamestnanecké výhody. Keď sa organizácia prispôsobí jedinečným potrebám zamestnancov môžu vytvoriť kultúru vysokej výkonnosti, v ktorej sa bude dariť aj jednotlivcom.

Napríklad spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru by mohla využívať dátovú inteligenciu a AI na personalizáciu výučby pre svojich vývojárov. AI analyzuje preferencie a úroveň zručností v kódovaní a ponúkne na mieru pripravené odporúčania pre online kurzy, výukové programy a revíziu kódu v reálnom čase. Keď budú vývojári pracovať s platformou poháňanou umelou inteligenciou, bude sa prispôsobovať ich štýlom učenia, aby zvýšila ich znalosti kódovania a produktivitu. Hodnotenie výkonu riadené AI navyše poskytne poznatky pre cielenú spätnú väzbu a koučovanie, čím podporuje kultúru vysokej výkonnosti a neustály rozvoj.

4. Prediktívna analýza

Vďaka integrácii dátovej inteligencie a AI môžu organizácie využívať prediktívnu analýzu na predvídanie budúcich trendov a výsledkov. Systémy umelej inteligencie (AI) dokážu na základe skúmania dát z minulosti a použitia sofistikovaných algoritmov predvídať správanie zákazníkov, trendy na trhu aj problémové miesta v prevádzke. Organizácie môžu vďaka tejto predvídavosti proaktívne meniť taktiku, zefektívňovať procesy a udržať si náskok pred konkurenciou. Prediktívna analýza umožňuje agilné rozhodovanie, rovnako ako znižuje riziká a podporuje kultúru neustáleho zlepšovania.

V oblasti predaja môže prediktívna analýza pomôcť vytvárať lepšie predpovede nákupného správania potenciálnych klientov a vzorcov ich rozhodovania. Vďaka pochopeniu minulých preferencií, nákupnej histórie a trhových trendov môže systém AI poskytnúť informácie o tom, po ktorých produktoch bude pravdepodobne vysoký dopyt, čo organizácii umožní optimalizovať úroveň zásob a zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť marketingové stratégie.

V oblasti financií môže prediktívna analytika pomôcť pri vytváraní presnejších predpovedí na základe predchádzajúcich vzorcov výdavkov a údajov o investíciách. Analýzou historických finančných údajov a trhových ukazovateľov môžu systémy AI identifikovať potenciálne riziká a príležitosti, a pomôcť tak podniku prijímať informované rozhodnutia o zostavovaní rozpočtu a investíciách i finančnom plánovaní.

5. Pracovné prostredie podporujúce spoluprácu

Technológie umelej inteligencie môžu podporiť výmenu znalostí a spoluprácu na pracovisku. Jednoduchú komunikáciu, vyhľadávanie informácií a riadenie projektov umožňujú inteligentné chatboty, virtuálni asistenti a platformy pre spoluprácu využívajúcu AI. Tieto aplikácie poháňané AI môžu zamestnancom pomôcť identifikovať relevantné informácie, organizovať schôdzky a automatizovať zdĺhavé činnosti. Organizácie môžu využiť kolektívne znalosti svojich zamestnancov a dosiahnuť vyššiu úroveň výkonnosti tým, že budú podporovať pracovné prostredie založené na spolupráci.

Na digitálnom pracovisku zlepšujú spoluprácu a výmenu znalostí technológie AI, ako sú inteligentné chatboty a platformy pre spoluprácu. Nástroje ako Microsoft Teams (Premium) analyzujú plány a navrhujú relevantné schôdzky, automaticky vytvárajú poznámky, zaznamenávajú najdôležitejšie poznatky a dokonca navrhujú následné akcie a úlohy. Všetky nástroje na zvýšenie produktivity sú k dispozícii v priebehu niekoľkých sekúnd. Inteligentné chatboty získavajú informácie a automatizujú úlohy, čím uvoľňujú čas pre hodnotnejšiu prácu. Integráciou AI do digitálneho pracoviska pestujú organizácie kultúru spolupráce a využívajú umelú inteligenciu pre spoločný úspech.

Môžeme konštatovať, že dátová inteligencia a umelá inteligencia sú kľúčovými súčasťami vysokovýkonného pracoviska. Organizácie môžu s využitím dát a algoritmov AI zlepšiť rozhodovacie procesy, automatizovať prevádzku, prispôsobovať prostredie zamestnancom, využívať prediktívne analýzy a rozvíjať spoluprácu. Organizácie si pomocou týchto technológií môžu udržať agilitu, prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na trhu a podporiť udržateľný rast. Organizácie, ktoré sa prioritne zamerajú na zavádzanie dátovej inteligencie a AI, získajú konkurenčnú výhodu a budú do budúcna prosperovať v dynamickom podnikateľskom prostredí.

A blue and purple abstract background with wavy lines.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Naši licenční experti sú pripravení prediskutovať vhodné riešenie pre vás a zodpovedať akékoľvek ďalšie otázky.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Naši licenční experti sú pripravení prediskutovať vhodné riešenie pre vás a zodpovedať akékoľvek ďalšie otázky.

Autor

Jay Ralph

Jay Ralph
Product Manager – Hybrid Services, Digital Workplace