Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

A white background with a green, yellow, and blue background.

SoftwareOne is trots op zijn wereldwijde reputatie voor transparantie en verantwoordelijkheid naar klanten, partners en medewerkers. Of onze klanten nu volledig geautomatiseerde of volledig ondersteunde oplossingen nodig hebben, onze Algemene Voorwaarden ('Voorwaarden'), die van tijd tot tijd worden aangepast, bepalen hoe we met hen omgaan en hen ondersteunen.

Laatst herzien: 1 mei 2022

Download PDF

Generieke Algemene Voorwaarden B-lay, a SoftwareOne Company

Naast de definities zoals verder genoemd in deze Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

'Filialen' betekent elke persoon, vennootschap of andere entiteit die nu of in de toekomst, direct of indirect, zeggenschap heeft over een partij, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij. Voor de toepassing van deze definitie wordt onder 'zeggenschap' verstaan: a) met betrekking tot een vennootschap, het eigendom, direct of indirect, van vijftig procent (50%) of meer van de stemrechten om bestuurders daarvan te kiezen; en (b) met betrekking tot elke andere entiteit, de bevoegdheid om het bestuur van die entiteit te leiden. 

'Contract' betekent een schriftelijke overeenkomst die onder deze voorwaarden wordt aangegaan voor de levering van licenties of diensten tussen SoftwareOne en het Bedrijf. In een dienstverleningscontract worden de diensten, de vereisten en de te leveren prestaties beschreven. Voorbeelden van een contract zijn een werkverklaring, een overeenkomst voor clouddiensten of een andere overeenkomst voor beheerde, cloud- of professionele diensten. 

'Te leveren prestaties' betekent alle tastbare uitvoer van de diensten die exclusief voor het Bedrijf door SoftwareOne worden gecreëerd en in een contract worden vermeld. De producten kunnen gegevens, verslagen en specificaties omvatten. 

'EULA' betekent de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers, gebruiksrechten voor klantenproducten (PUR''), of een andere overeenkomst van een licentieverstrekker met betrekking tot de licenties aan Bedrijf (bijv. Microsoft-klantenovereenkomst voor clouddiensten) alsmede de dan geldende standaardvoorwaarden voor cloud-, onderhouds- en/of ondersteuningsdiensten van software, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 

'Intellectuele eigendomsrechten' betekent patenten, rechten op uitvindingen, auteursrechten, software, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, logo's, handelsgeheimen, vertrouwelijke informatie, samenstellingen, schema's, opmaak, maskeringen, knowhow, databankrechten, ontwerpen, methoden, processen, formules, gebruiksrechten en andere eigendomsrechten en voorrechten, al dan niet geregistreerd, samen met alle verbeteringen, wijzigingen, uitbreidingen en afgeleide werken van het voorgaande, en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst overal ter wereld bestaan of zullen bestaan. 

'Kenniskapitaal' betekent de ideeën, concepten, kennis, vaardigheden, methodologieën en technieken, ongeacht of deze vóór de aanvang van deze voorwaarden in het bezit waren van SoftwareOne of tijdens de uitvoering van de diensten door SoftwareOne zijn ontwikkeld, gewijzigd, verbeterd of verfijnd. 

'Licenties' betekent de toestemming die door een licentieverstrekker aan Bedrijf wordt verleend, waardoor Bedrijf bepaalde privileges kan uitoefenen met betrekking tot diens software, ongeacht of de software ter plaatse is geïnstalleerd of toegankelijk is als clouddiensten. De licenties die onder deze voorwaarden worden geleverd of beschikbaar worden gesteld, worden vermeld in de respectieve offerte van SoftwareOne, de inkooporder van het Bedrijf en de orderbevestiging(en) en kunnen tijdelijke gebruiksrechten (bijv. abonnementen, clouddiensten), updates en upgrades, patches of andere wijzigingen bevatten die door de licentiegever worden geboden volgens de EULA. 

'Licentieverstrekker' betekent de rechtspersoon die de eigenaar is van de in de licenties vastgelegde intellectuele eigendomsrechten en die bevoegd is om de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (''EULA), de productvoorwaarden ('''PT) of andere voorwaarden voor het gebruik van de licenties vast te stellen. 

'Orderbevestiging' betekent de bindende aanvaarding door SoftwareOne van de bestelling van een Bedrijf met de details van de licenties, de prijs en andere door de partijen overeengekomen voorwaarden. Ter voorkoming van enige twijfel: een automatisch door SoftwareOne gegenereerd antwoord waarin de details van de licentie(s), de prijs en andere toepasselijke voorwaarden of de bestelling van een Bedrijf niet worden vermeld, is niet voldoende om een geldige Orderbevestiging te vormen. 

'Persoonsgegevens' heeft dezelfde betekenis als 'persoonsgegevens' volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016f, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevenssoftware. 

'Sanctieregels': alle toepasselijke wetten, voorschriften, regels en vereisten die van tijd tot tijd van kracht zijn met betrekking tot handels-, financiële of economische sancties of embargo's, waaronder alle sancties of embargo's die worden opgelegd door de regering van de Verenigde Staten (waaronder de U.S. Export Administration Regulations en de International Traffic in Arms Regulations), de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, alsmede alle toepasselijke invoer-, uitvoer- of wederuitvoercontroles en alle eindgebruiker-, eindgebruik- en bestemmingsbeperkingen van de VS en andere regeringen die van toepassing zijn op de materialen van de andere partij of op het gebruik, de overdracht, de invoer, de uitvoer of de wederuitvoer van producten waarvoor in het kader van het contract een licentie is verleend of die worden gedistribueerd. 

'Diensten' betekent de door SoftwareOne te leveren diensten krachtens deze voorwaarden en het toepasselijke contract. 

'SoftwareOne' betekent de SoftwareOne entiteit, genoemd in een orderbevestiging of contract. 

'SoftwareOne IP' betekent SoftwareOne’s Intellectual Property Rights and Knowledge capital.  

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door SoftwareOne, worden alle licenties en diensten geleverd onder deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in een document of andere communicatie die door het Bedrijf is gebruikt voorafgaand aan of bij het sluiten van een contract. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk contract. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden en een contract, gelden de voorwaarden, tenzij het volgende van toepassing is: (i) het contract geeft duidelijk het toepasselijke deel van de voorwaarden aan dat moet worden gewijzigd; en (ii) het contract vermeldt duidelijk dat een dergelijke bepaling van het contract voorrang heeft op de strijdige of inconsistente bepaling in de voorwaarden. Elke andere poging om deze voorwaarden te wijzigen of aan te passen wordt als nietig beschouwd en heeft geen effect. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden in een contract zijn alleen van kracht voor dat contract en zullen de voorwaarden voor geen enkel ander doel wijzigen. Deze voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd, tenzij middels een schriftelijk document dat door alle partijen is ondertekend. 

Prijsopgaven en inkooporders zijn voor beide partijen niet bindend totdat SoftwareOne aan het Bedrijf een orderbevestiging verstrekt of (indien eerder) de licenties levert of begint met de levering van de diensten. SoftwareOne kan de licenties leveren via elektronische transmissie, elektronische toegang, download of een andere door de licentiegever verstrekte methode. Indien elektronische levering niet mogelijk is, kan SoftwareOne licenties leveren door verzending naar het adres van het Bedrijf te regelen. Bedrijfsbestellingen voor licenties zijn onherroepelijk, niet-opzegbaar en kunnen niet worden gewijzigd zodra SoftwareOne de bestelling plaatst bij de toepasselijke licentiegever. Het Bedrijf kan aankooporders voor licenties te allen tijde wijzigen of annuleren voordat SoftwareOne de bestelling voor licenties bij de licentiegever heeft geplaatst.

SoftwareOne zal de licenties leveren op de locatie die in de orderbevestiging is vermeld. SoftwareOne zal het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele vertragingen in de levering van de licenties en zal het Bedrijf de reden geven voor de verwachte duur van de vertraging. Leveringsdata zijn slechts schattingen.

Filialen van SoftwareOne kunnen een contractuele relatie met het Bedrijf aangaan overeenkomstig deze voorwaarden, en filialen van het Bedrijf kunnen licenties en diensten verwerven door het toepasselijke contract hieronder uit te voeren. Het Bedrijf en zijn filialen zijn gezamenlijk en hoofdzakelijk aansprakelijk voor alle bestellingen van licenties en diensten door filialen van het Bedrijf.

4.1. Het Bedrijf zal de ontvangen licenties binnen een redelijke termijn, maar niet langer dan vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst, inspecteren om zich ervan te verzekeren dat de geleverde licenties in de juiste hoeveelheid en van het juiste type zijn. In geval van fouten in de hoeveelheid of het type licenties, of voor zover toegestaan door het retourbeleid van de licentiegever, kan het Bedrijf de licenties retourneren. Indien het Bedrijf niet binnen vijf (5) werkdagen bezwaar maakt tegen de hoeveelheid of het type licenties, worden die licenties geacht te zijn aanvaard op de leveringsdatum. SoftwareOne aanvaardt geen retourzendingen van geleverde licenties, tenzij deze retourzendingen toelaatbaar zijn volgens het retourbeleid van licentieverstrekker. Indien de ontvangen licenties niet overeenstemmen met die welke in het contract zijn vermeld, zal het Bedrijf SoftwareOne uiterlijk tien (10) werkdagen na de levering hiervan op de hoogte brengen. 

4.2. Het Bedrijf erkent dat de EULA of PT van bepaalde licentiegevers automatische verlengingsbepalingen hebben voor de licenties, waardoor de licentiehouders een kennisgeving moeten indienen van hun voornemen om een licentie niet te verlengen. Indien licenties die onder een contract zijn aangeschaft een automatische verlengingsbepaling bevatten, zal SoftwareOne commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om het Bedrijf van een dergelijke bepaling in het contract op de hoogte te stellen. Indien het Bedrijf een licentie met een automatische verlengingsbepaling niet wenst te verlengen, zal het Bedrijf: (i) SoftwareOne dertig (30) dagen vóór elke door de licentiegever in de EULA of PT vereiste softwareperiode in kennis stellen van diens voornemen om een licentie niet te verlengen; en (ii) de licentiegever op de door de EULA of PT vereiste wijze in kennis stellen van diens voornemen om de licentie niet te verlengen. Indien bijvoorbeeld een EULA of PT van de Licentiegever een kennisgeving van dertig (30) dagen vereist om niet te verlengen, dan zal het Bedrijf SoftwareOne een kennisgeving van zestig (60) dagen verstrekken om niet te verlengen. Indien het Bedrijf de vereiste kennisgeving van het voornemen om niet te verlengen niet indient, wordt de licentie verlengd en is het Bedrijf verantwoordelijk voor de betaling. 

SoftwareOne zal het Bedrijf in kennis stellen van de voltooiing van de diensten ('kennisgeving van voltooiing'). Het Bedrijf zal de diensten en de bijbehorende te leveren prestaties onderzoeken en binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van voltooiing de aanvaarding schriftelijk verklaren of weigeren (alleen voor materiële gebreken), ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger. Indien het Bedrijf niet binnen tien (10) werkdagen een kennisgeving van gebreken indient, dan worden de diensten en de bijbehorende te leveren prestaties geacht te zijn aanvaard.

Bepaalde producten zijn alleen beschikbaar voor aankoop door gekwalificeerde instellingen, zoals onderwijsinstellingen ('academische' producten), gekwalificeerde non-profit organisaties ('non-profit' producten) of overheidseenheden ('overheidsproducten'). Door zich te identificeren als een gekwalificeerde instelling, verklaart het Bedrijf dat het bekend is met alle vereisten van de licentieverstrekker met betrekking tot dat product en dat het voldoet aan alle vereisten van de licentieverstrekker voor dat academisch, non-profit of overheidsproduct.

SoftwareOne zal de diensten met de nodige zorgvuldigheid en in overeenstemming met de contracten uitvoeren. SoftwareOne is niet verplicht verzoeken of instructies ('wijzigingsverzoek') op te volgen die de inhoud of omvang van de in een contract beschreven diensten wijzigen of aanvullen. Indien SoftwareOne de in een wijzigingsverzoek beschreven diensten verleent, zal het Bedrijf voor deze diensten betalen overeenkomstig deze voorwaarden en het toepasselijke contract. SoftwareOne garandeert niet het bereiken van een bepaald werkresultaat.

8.1. Het Bedrijf zal: (a) samenwerken met SoftwareOne in alle zaken die verband houden met het contract om de levering van de diensten en licenties te vergemakkelijken; (b) alle informatie verstrekken waarom SoftwareOne kan verzoeken om de diensten uit te voeren en de licenties tijdig te leveren en ervoor zorgen dat deze in alle wezenlijke opzichten nauwkeurig is; (c) tijdig toegang verlenen tot de intellectuele eigendom, gebouwen, gegevens en kantoorruimte en andere faciliteiten van het Bedrijf zoals vooraf schriftelijk overeengekomen met het Bedrijf en zoals noodzakelijk voor het verlenen van de diensten; en (d) SoftwareOne informeren over de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en alle andere redelijke veiligheidsvereisten in zijn gebouwen.

8.2. Indien de uitvoering van de SoftwareOne wordt verhinderd of vertraagd door een handeling of nalatigheid van het Bedrijf, zijn agenten, onderaannemers of medewerkers, zal het Bedrijf aan de SoftwareOne alle redelijke kosten, vergoedingen of verliezen betalen die door de SoftwareOne worden gedragen of geleden als gevolg van een dergelijke vertraging.

8.3. Het Bedrijf is als enige verantwoordelijk voor: (i) het maken van back-ups van diens gegevens; (ii) het waarborgen van de normale werking van diens eigen software; en (iii) de noodzakelijke werkomgeving van de software.

8.4. Het Bedrijf zal de facturen van SoftwareOne betalen zoals bepaald in Paragraaf 9. 

9.1. Het Bedrijf zal SoftwareOne betalen voor de licenties en de diensten, samen met alle overeengekomen kosten die in het contract zijn opgenomen. Alle prijzen en beschikbaarheid zijn onderhevig aan verandering, tenzij overeengekomen via een bindende orderbevestiging of een door beide partijen ondertekend contract.

9.2. Indien licenties of diensten van derden bestaan uit op verbruik gebaseerde diensten, met inbegrip van abonnementsdiensten die door een andere partij dan SoftwareOne worden uitgevoerd, dan wordt de vergoeding voor een dergelijke dienst bepaald door de licentiegever of het Bedrijf dat de dienst uitvoert. Dergelijke vergoedingen staan niet altijd vast en kunnen afhankelijk zijn van het gebruik van de toepasselijke diensten en softwarelicenties door het Bedrijf. Het Bedrijf zal het factureringsmodel beoordelen en aanvaarden en zal de vergoedingen betalen in overeenstemming met de voorwaarden van derden. Het Bedrijf is uitsluitend verantwoordelijk voor het begrijpen van elk factureringsmodel van derden.

9.3. SoftwareOne zal de gefactureerde bedragen, vermeerderd met de toepasselijke belastingen, waaronder alle toepasselijke bronbelastingen, invoerrechten, heffingen en rechten die voortvloeien uit grensoverschrijdende transacties (transacties waarbij SoftwareOne en het Bedrijf belastingplichtigen in verschillende landen zijn), factureren en het Bedrijf zal deze betalen. Indien het Bedrijf bij wet verplicht is om belastingen in te houden of af te trekken van een te betalen bedrag bij een grensoverschrijdende transactie, zal het krachtens deze overeenkomst te betalen bedrag zodanig worden verhoogd dat na het verrichten van alle vereiste inhoudingen en afdrachten, SoftwareOne een bedrag ontvangt dat gelijk is aan het bedrag dat zij zou hebben ontvangen indien dergelijke inhoudingen of afdrachten niet zouden zijn verricht.

9.4. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zal het Bedrijf alle bedragen met betrekking tot de door SoftwareOne geleverde diensten aan het einde van elke kalendermaand achteraf betalen.

9.5. Indien in een contract geen betalingsvoorwaarden zijn vermeld, zijn facturen automatisch 14 kalenderdagen na de factuurdatum verschuldigd. Alle betalingen van het Bedrijf aan SoftwareOne worden verricht in de valuta van het land waar SoftwareOne is gevestigd, welke de licenties of diensten levert, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

9.6. Indien het Bedrijf de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, zal het Bedrijf rente en vergoedingen voor te late betaling betalen over het uitstaande bedrag, zonder dat een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling nodig is. Alle achterstallige bedragen brengen rente op tegen 1,5% per maand, of het hoogste wettelijk toegestane tarief indien dit lager is, totdat de factuur volledig is betaald.

9.7. Het Bedrijf betaalt alle kosten die door bevoegde gebruikers van diens rekening worden gemaakt, per kredietkaart, door overschrijving of andere soortgelijke geldende betalingsmechanismen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan SoftwareOne het Bedrijf verplichten transactiekosten te betalen die door de verstrekkers van creditcards in rekening worden gebracht voor aankopen. Het Bedrijf vergoedt SoftwareOne voor alle bankkosten in verband met door de bank of kaartverstrekker van het Bedrijf geretourneerde cheques, creditcards of bankkaarten en verkoopwissels. Het Bedrijf zal alle advocaatkosten, proceskosten, kosten van incassobureaus of andere kosten betalen die door de SoftwareOne worden gemaakt voor het innen van achterstallige bedragen. 

9.8. Het Bedrijf zal geen bedragen verrekenen met bedragen die krachtens het contract verschuldigd zijn.

9.9. In geval van betalingsverzuim door het Bedrijf gedurende meer dan veertien (14) kalenderdagen, heeft SoftwareOne het recht om het gebruik van de licenties, diensten en leveringen met onmiddellijke ingang te verbieden (contractueel recht van verbod/dienstopschorting).

9.10. SoftwareOne behoudt het eigendomsrecht op de licenties, samen met alle rechten, aanspraken en belangen op de diensten en te leveren prestaties totdat al diens toekomstige betalingsvorderingen op het Bedrijf ten tijde van de dienstverlening of in verband met de te leveren prestaties zijn voldaan. Met betrekking tot lopende rekeningen wordt het behouden eigendom beschouwd als zekerheid voor het verrekeningssaldo of de rekening-courantvordering van het Bedrijf. 

10.1. Elke partij verklaart dat: (i) zij een geldige juridische entiteit zijn met een goede reputatie volgens de wetten van het rechtsgebied waarin zij zijn georganiseerd; (ii) zij de volledige macht en bevoegdheid hebben om deze Voorwaarden en een Contract aan te gaan, waardoor een bindende overeenkomst tussen de partijen tot stand komt; en (iii) de uitvoering door de partijen krachtens deze Voorwaarden geen enkele verplichting of plicht jegens een derde partij zal schenden.

10.2. Het Bedrijf erkent dat SoftwareOne alleen licenties levert onder de toepasselijke EULA en PT, die een beperkte garantie van licentiegever kunnen bevatten. Alle rechten en rechtsmiddelen van het Bedrijf met betrekking tot de licenties, garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring worden beheerst door de toepasselijke EULA, PT of andere documentatie. Het Bedrijf erkent dat het een EULA, PT of soortgelijke eindgebruikersovereenkomst met de licentiegever zal moeten aangaan als voorwaarde voor het gebruik van de software van de licentiegever. In de EULA/PT of soortgelijke overeenkomst worden alle garanties en verklaringen met betrekking tot de gekochte licenties uiteengezet. SoftwareOne geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot licenties of software.

10.3. Alle diensten van derden die door SoftwareOne worden gedistribueerd, worden geleverd met de beperkte garantie van de dienstverlener. De garanties voor diensten van derden die niet door SoftwareOne worden uitgevoerd, worden uitsluitend beheerst door het toepasselijke beleid en de procedures van de dienstverlener. SoftwareOne geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties voor diensten van derden.

10.4. SoftwareOne verklaart en garandeert dat: (a) zij de diensten zal uitvoeren en licenties zal leveren met personeel met de capaciteiten, kwalificaties en ervaring in overeenstemming met deze voorwaarden en het toepasselijke contract; en (b) zij de diensten zal uitvoeren op een professionele en vakkundige manier en in overeenstemming met het toepasselijke contract en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

10.5. Voor zover schriftelijk overeengekomen, worden schendingen van service level agreements (SLA ) alleen relevant geacht of beschouwd als SLA een wezenlijke schending van deze voorwaarden en het toepasselijke contract, indien SoftwareOne opzettelijk de parameters heeft geschonden (nalatigheid SLA of opzettelijk handelen) en indien deze schending voor een periode van ten minste drie (3) maanden duurt; bovendien zal SoftwareOne alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van een dienst (bijv. clouddiensten) indien dit gebeurt buiten een regelmatig of onregelmatig service/onderhoudsvenster (de servicevensters worden beschreven in het SLA-document van de desbetreffende dienst). In geval van betaling van servicekredieten of boetes voor de schending van SLA is dit het enige en exclusieve rechtsmiddel van het Bedrijf, en zijn verdere verplichtingen en aansprakelijkheid van SoftwareOne met betrekking tot de hierboven genoemde vorderingen uitgesloten.

10.6. BEHALVE ALS VERMELD IN DIT ARTIKEL 10 OF DE TOEPASSELIJKE EULA, PT, DIENSTENBESCHRIJVINGEN, WIJST SOFTWAREONE HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, MET INGEBRIP VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID, EIGENDOM OF VOORTVLOEIEND UIT EEN HANDELSWIJZE, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK.  

11.1. De aansprakelijkheid van SoftwareOne voor schade met betrekking tot licenties of diensten die beschikbaar zijn via SoftwareOne is beperkt tot de waarde van de bedragen die door het Bedrijf onder het contract zijn betaald voor dergelijke licenties of diensten gedurende de laatste twaalf kalendermaanden voorafgaand aan het incident dat aanleiding geeft tot de schade. In geen geval zal SoftwareOne aansprakelijk zijn voor enige incidentele, gevolg-, speciale, straf- of indirecte schade van welke aard dan ook, met inbegrip van schade als gevolg van vertraging, winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van inhoud, onderbreking van zaken of verlies van goodwill, die kan ontstaan in verband met of met betrekking tot deze Voorwaarden of een Contract, zelfs indien een dergelijke partij in kennis is gesteld van de mogelijkheid of waarschijnlijkheid dat dergelijke schade zich voordoet onder welke wettelijke theorie dan ook (inclusief onrechtmatige daad of andere theorie).

11.2. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN OF ENIG CONTRACT BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN VAN DE PARTIJEN VOOR: (A) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID; (B) FRAUDE OF FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING; (C) OPZETTELIJK WANGEDRAG; (D) INBREUK OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DE WEDERPARTIJ; (E) SCHENDING VAN VERTROUWELIJKHEIDSVERPLICHTINGEN; (F) BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN HET BEDRIJF; OF DIE (G) NIET KAN WORDEN BEPERKT ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

11.3. Het Bedrijf stemt ermee in dat elk contract of ander document met betrekking tot de aankoop van licenties of diensten die aan SoftwareOne worden voorgelegd en die een garantie aan het Bedrijf bevatten of die taal bevatten die een aansprakelijkheid voor SoftwareOne kan creëren, of die in strijd zijn met deze Voorwaarden, nietig en zonder effect is, tenzij het voldoet aan de integratievereisten vermeld in Paragraaf 1.

11.4. In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van garanties of schade niet toegestaan, zodat de beperkingen op schadevergoeding mogelijk niet van toepassing zijn.

12.1. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze paragraaf 12, verleent niets in deze voorwaarden het bedrijf enig recht, titel of belang in of op enige intellectuele eigendomsrechten in de licenties of de diensten, die te allen tijde eigendom blijven van de SoftwareOne of van de licentiegevers, zoals van toepassing.

12.2. SoftwareOne zal het Bedrijf bijstaan bij de behandeling van alle daarmee samenhangende claims of problemen met de licentiegever. Het Bedrijf erkent dat SoftwareOne niet de uitgever of ontwikkelaar is van de licenties en de enige garanties of vrijwaringen of licentierechten zijn die welke door de licentiegever worden verleend.

12.3. Het Bedrijf verklaart en garandeert dat het de licenties koopt voor eigen intern gebruik en niet voor wederverkoop.

12.4. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de EULA/PT of soortgelijke overeenkomst met betrekking tot de reikwijdte van de intellectuele eigendomsrechten, de garanties en verklaringen die aan het Bedrijf worden verleend, zal de EULA/PT prevaleren.

12.5. Na volledige en definitieve betaling van de producten, verleent SoftwareOne aan het Bedrijf een permanente, wereldwijde, volledig betaalde, royaltyvrije licentie om de toepasselijke producten voor interne doeleinden te gebruiken.

12.6. SoftwareOne bezit alle rechten, aanspraken en belangen in alle SoftwareOne IP, ongeacht of deze voor de aanvang van deze voorwaarden in het bezit was van SoftwareOne of tijdens de uitvoering van de diensten door SoftwareOne is ontwikkeld, verbeterd of verfijnd. Als SoftwareOne IP of kenniskapitaal omvat in de te leveren producten, dan verleent SoftwareOne aan het Bedrijf een beperkte, permanente, volledig betaalde, royaltyvrije, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-overdraagbare, herroepbare (uitsluitend wegens schending van de licentie) licentie om te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verbeteren en te onderhouden: (i) de SoftwareOne IP(maar exclusief kenniskapitaal) voor de interne doeleinden van het Bedrijf en uitsluitend voor zover nodig om de producten te gebruiken; en (ii) het kenniskapitaal van SoftwareOne zoals vervat in, of voor zover nodig voor het gebruik van de SoftwareOne IP of de producten voor de interne doeleinden van het Bedrijf.

12.7. Intellectuele eigendomsrechten van derden die als onderdeel van de service worden geleverd, zullen aan het Bedrijf beschikbaar worden gesteld onder de voorwaarden die door die derde partij worden gesteld en die SoftwareOne op verzoek aan het Bedrijf beschikbaar zal stellen.

12.8. Het Bedrijf verleent hierbij aan SoftwareOne een herroepbare, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf te gebruiken om SoftwareOne in staat te stellen de diensten uit te voeren of om nieuwe diensten voor het Bedrijf te identificeren. Het Bedrijf behoudt zich alle andere rechten, aanspraken en belangen op diens intellectuele eigendomsrechten voor.

12.9. Het Bedrijf zal niet toestaan dat filialen of derden de SoftwareOne IP, of een te leveren product vertalen, reverse engineeren, decompileren, hercompileren, bijwerken of doelgericht wijzigen om de SoftwareOne IP te ontdekken. Indien het Bedrijf input, opmerkingen of suggesties verstrekt met betrekking tot de diensten, SoftwareOne IP of de bedrijfs- of technologieplannen van SoftwareOne, met inbegrip van opmerkingen of suggesties met betrekking tot de mogelijke creatie, ontwikkeling, wijziging, correctie, verbetering of verbetering van de diensten of SoftwareOne IP (gezamenlijk 'feedback'), dan verleent het Bedrijf SoftwareOne een permanente, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om dergelijke feedback onbeperkt te gebruiken en verleent het Bedrijf deze hierbij.

12.10. Geaggregeerde gegevens en analysegegevens. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in een contract, kan SoftwareOne geaggregeerde gegevens die zijn verzameld uit of ingediend via de diensten en analysegegevens die het creëert tijdens de uitvoering van de diensten, compileren en bewaren met het oog op de exploitatie, het onderhoud, de analyse en de verbetering van zijn diensten, SoftwareOne IP en kenniskapitaal, alsook voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe diensten, SoftwareOne IP en kenniskapitaal. 'Geaggregeerde gegevens' betekent informatie en gegevens verzameld van of ingediend, bevestigd of verstrekt door gebruikers tijdens de toegang tot en het gebruik van de diensten. 'Analysegegevens' betekent de analyse door SoftwareOne van het gebruik van haar diensten, SoftwareOne IP en kenniskapitaal. SoftwareOne is eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle geaggregeerde gegevens en analysegegevens, op voorwaarde dat dergelijke geaggregeerde gegevens en analysegegevens anoniem worden gemaakt, zodat het Bedrijf of een gebruiker niet kan worden geïdentificeerd.

12.11. Vrijwaring van SoftwareOne. SoftwareOne zal het Bedrijf vrijwaren en verdedigen tegen directe schade als gevolg van een claim van een derde partij dat de producten een patent, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheim schenden dat eigendom is van die derde partij. In geen geval zal SoftwareOne enige verplichtingen hebben onder deze paragraaf 12 of enige aansprakelijkheid voor enige claim of actie in de mate dat de claim veroorzaakt wordt door, of voortvloeit uit: (a) de combinatie of het gebruik door het Bedrijf van de producten met software, diensten of producten ontwikkeld door het Bedrijf of door derden; (b) de wijziging van de producten door iemand anders dan SoftwareOne; (c) de voortzetting van de vermeende inbreukmakende activiteit van het Bedrijf, nadat aanpassingen werden voorzien die de vermeende inbreuk zouden hebben vermeden; of (d) het gebruik door het Bedrijf van de producten op een manier die niet in overeenstemming is met het toepasselijke contract. In het geval dat de leveringen onderhevig zijn aan een vordering wegens inbreuk, zal SoftwareOne , naar eigen keuze: (i) het recht verwerven voor het Bedrijf om de leveringen te blijven gebruiken; (ii) de leveringen zodanig wijzigen, aanpassen of aanpassen dat ze niet langer inbreukmakend zijn, zonder dat dit leidt tot een wezenlijke vermindering van de functie naar de redelijke inschatting van het Bedrijf; of (iii) de inbreukmakende leveringen zonder kosten voor het Bedrijf vervangen door niet-inbreukmakende vervangproducten, op voorwaarde dat de vervangproducten geen wezenlijke vermindering van de functie naar de redelijke inschatting van het Bedrijf met zich meebrengen. Indien geen van het voorgaande redelijk is, naar het redelijke oordeel van SoftwareOne, zal het Bedrijf de inbreukmakende leveringen retourneren en zal SoftwareOne onmiddellijk de som van alle betalingen terugbetalen die het Bedrijf in het kader van deze leveringen heeft gedaan.

12.12. Schadeloosstelling door het Bedrijf. Het Bedrijf zal SoftwareOne vrijwaren en verdedigen tegen schade als gevolg van een claim van een derde partij dat de Bedrijfsmiddelen of de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf, die door SoftwareOne worden gebruikt in verband met de diensten, inbreuk maken op een patent, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheim dat eigendom is van die derde partij.

12.13. Eisen inzake schadeloosstelling; enig rechtsmiddel. De verplichting van de schadeloosstellende partij om de schadeloosgestelde partij krachtens deze paragraaf 12 schadeloos te stellen is afhankelijk van de voorwaarde dat de schadeloosgestelde partij: (a) de schadeloosstellende partij onverwijld schriftelijk in kennis stelt van een vordering; (b) de exclusieve zeggenschap over de verdediging van een vordering overdraagt aan de schadeloosstellende partij; en (c) redelijkerwijs met de schadeloosstellende partij samenwerkt bij de verdediging van de vordering, op kosten van de schadeloosstellende partij. Deze paragraaf 12 beschrijft het enige en exclusieve rechtsmiddel van de schadeloosgestelde partij, en de volledige verplichting en aansprakelijkheid van de schadeloosstellende partij met betrekking tot de hierboven genoemde vorderingen. 

SoftwareOne biedt geen technische ondersteuning, training of installatie, tenzij uitdrukkelijk bepaald in een contract. Indien SoftwareOne supportdiensten levert (bijv. via de clouddienst) zonder bijkomende gebruikskosten, behoudt SoftwareOne zich het recht voor om verzoeken om support te beperken tot een bepaald aantal verzoeken per contractjaar en het Bedrijf voor het overige te verwijzen naar supportdiensten tegen betaling.

14.1. Het contract inclusief deze voorwaarden wordt van kracht bij de uitvoering, indiening van de orderbevestiging of levering van de diensten/licenties - al naar gelang het geval - en blijft van kracht totdat het wordt beëindigd zoals hierin bepaald. Tenzij anders overeengekomen in het contract, dat kan voorzien in een langere of kortere termijn, heeft elk contract voor beheerde diensten (zoals gedefinieerd in dat contract) een looptijd van één (1) jaar ('Initiële looptijd'). Behalve zoals bepaald in een contract, wordt een contract voor managed services na de eerste termijn automatisch verlengd met aanvullende termijnen van dertig (30) dagen.

14.2. SoftwareOne kan te allen tijde en om welke reden dan ook een contract beëindigen of de voorwaarden wijzigen door de andere partij daarvan dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen. De bepalingen en voorwaarden van deze voorwaarden blijven van kracht na beëindiging van een contract tot het verstrijken ervan.

14.3. Elke partij kan de voorwaarden of elk contract op grond daarvan onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien: (a) de andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op een van zijn verplichtingen onder de voorwaarden of het toepasselijke contract die niet hersteld blijft gedurende dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving daarvan, of in het geval van een inbreuk die niet kan worden hersteld binnen dertig (30) dagen, de inbreukmakende partij geen actie onderneemt om de inbreuk te herstellen binnen de periode van dertig (30) dagen; (b) de andere partij de betaling van haar schulden opschort of dreigt op te schorten, niet in staat is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden of toegeeft niet in staat te zijn haar schulden te betalen of verwikkeld is in een procedure betreffende een schuldsanering, een crediteurenakkoord, een liquidatieprocedure of surseance van betaling; (c) een partij het recht krijgt een curator te benoemen over de activa van de andere partij of een curator wordt benoemd over de activa van de andere partij; (d) een schuldeiser of bezwaarde van de andere partij beslag legt op of bezit neemt van, of een beslaglegging, executie, vastlegging of andere soortgelijke procedure wordt opgelegd of uitgevoerd op of ingesteld tegen, het geheel of een deel van de activa van de andere partij en dit beslag of deze procedure niet binnen tien (10) werkdagen wordt opgeheven; of (e) de andere partij haar activiteiten geheel of gedeeltelijk opschort of staakt, of dreigt op te schorten of te staken.

14.4. Artikelen 1, 3, 4, 8.4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 blijven na beëindiging van deze voorwaarden van kracht. 

SoftwareOne is niet aansprakelijk jegens het Bedrijf voor enig verlies of schade die het Bedrijf kan lijden als direct of indirect gevolg van het feit dat de levering van licenties en diensten door SoftwareOne wordt verhinderd, belemmerd, vertraagd of oneconomisch gemaakt door omstandigheden of gebeurtenissen waarover SoftwareOne redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, oproer, staking, uitsluiting, brand, overstroming en storm.

16.1. Definitie. 'Vertrouwelijke informatie' betekent niet-openbare informatie van concurrerende of commercieel gevoelige, eigendoms-, financiële of handelsgeheimen aard, of informatie die betrekking heeft op of gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer. Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie gemarkeerd met het label "Vertrouwelijk" of "Eigendom", bedrijfsplannen, strategieën, prognoses, analyses, financiële informatie, werknemersinformatie, technologie-informatie, handelsgeheimen, producten, technische gegevens, specificaties, documentatie, regels en procedures, methoden, contracten, presentaties, knowhow, productplannen, bedrijfsmethoden, productfunctionaliteit, gegevens, klanten, markten, concurrentieanalyse, databases, formaten, methodologieën, toepassingen, ontwikkelingen, uitvindingen, processen, betalings-, leverings- en inspectieprocedures, ontwerpen, tekeningen, algoritmen, formules of informatie met betrekking tot techniek, marketing of financiën en alle andere informatie waarvan de Ontvanger redelijkerwijs mag aannemen dat deze vertrouwelijk is gezien de omstandigheden.

16.2. Uitsluitingen van vertrouwelijkheid. Vertrouwelijke informatie sluit informatie uit die: (i) bekend is bij de Ontvanger voorafgaand aan de ontvangst ervan; (ii) nu publiekelijk bekend is of wordt door handelingen die niet toe te schrijven zijn aan de Ontvanger; (iii) wordt bekendgemaakt aan de Ontvanger door een derde partij die het wettelijke recht heeft om een dergelijke openbaarmaking te doen; (iv) wordt bekendgemaakt door de Ontvanger met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Openbaarmaker; (v) vervolgens door de Ontvanger wordt ontwikkeld, onafhankelijk van eventuele onthullingen die hieronder worden gedaan en zonder gebruik van of toegang tot de vertrouwelijke informatie van de Verstrekker; of (vi) openbaar moet worden gemaakt op grond van overheidsregelgeving of gerechtelijk bevel.

16.3. Vertrouwelijkheidsverplichtingen. Elke partij erkent dat bepaalde informatie die zij van de andere partij zal ontvangen, vertrouwelijke informatie van de andere partij kan zijn. Een partij die vertrouwelijke informatie ontvangt ('Ontvanger') dient dezelfde mate van zorgvuldigheid en bescherming te betrachten ten aanzien van de vertrouwelijke informatie van de partij die vertrouwelijke informatie bekendmaakt ('verspreider') die zij betracht ten aanzien van haar eigen vertrouwelijke informatie, maar in geen geval minder dan een redelijke zorgvuldigheidsnorm. De Ontvanger en diens personeel mogen de vertrouwelijke informatie van de onthuller alleen gebruiken voor zover dat nodig is om aan hun verplichtingen uit hoofde van het toepasselijke contract te voldoen. De Ontvanger mag geen vertrouwelijke informatie van de openbaarmaker direct of indirect openbaar maken, kopiëren, verspreiden, opnieuw publiceren of derden toegang verlenen tot deze informatie. De Ontvanger mag vertrouwelijke informatie alleen aan personeel bekendmaken indien dit personeel de vertrouwelijke informatie moet kennen om de Ontvanger in staat te stellen diens verplichtingen in het kader van het toepasselijke contract na te komen, en indien dit personeel er schriftelijk mee heeft ingestemd de vertrouwelijkheidsverplichtingen in deze voorwaarden na te leven.

16.4. Dwangmaatregelen. Elke partij erkent dat elke schending van hun verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijke informatie zou leiden tot schade voor de andere partij die grotendeels immaterieel maar niettemin reëel is, en die niet kan worden verholpen door een toekenning van schadevergoeding. Dienovereenkomstig zal een dergelijke schending de andere partij het onmiddellijke recht geven op een rechterlijk bevel of een ander passend bevel om die verplichtingen af te dwingen. Het recht van een partij op een voorlopige voorziening vormt een aanvulling op alle andere rechten en rechtsmiddelen die deze partij wettelijk en billijk ter beschikking staan. De partij tegen wie een dergelijk bevel wordt uitgevaardigd, betaalt aan de andere partij alle redelijke kosten, met inbegrip van de honoraria van een advocaat, die zijn gemaakt om de tenuitvoerlegging te verkrijgen. 

17.1. Partijen zorgen ervoor dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

17.2. Indien SoftwareOne persoonsgegevens uitsluitend verwerkt ten behoeve van het verlenen van de overeengekomen diensten en handelt namens en in opdracht van het bedrijf, zal SoftwareOne deze persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en passende technische en organisatorische maatregelen nemen om deze gegevens te beschermen. Bedrijf stemt ermee in dat SoftwareOne zijn gelieerde ondernemingen kan inschakelen als een andere verwerker en onderaannemer bij het leveren van bijdragen aan de diensten.

17.3. Binnen het toepassingsgebied van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679) geldt het volgende: voor zover het gebruik of de implementatie van SoftwareOne-diensten gepaard gaat met de verwerking van persoonsgegevens door SoftwareOne namens en in opdracht van de onderneming, zijn partijen verplicht een aparte gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) aan te gaan.

SoftwareOne heeft het recht om de naleving door het Bedrijf van de vereisten krachtens deze voorwaarden of het toepasselijke contract te onderzoeken, hetzij zelf, hetzij door een derde partij die tot geheimhouding verplicht is, op elk moment na voorafgaande kennisgeving tijdens de normale bedrijfsvoering, ter plaatse en op een manier die de operationele activiteiten van het Bedrijf zo weinig mogelijk beïnvloedt. Als onderdeel van een dergelijke audit kan SoftwareOne ook de documentatie en rapporten van het Bedrijf controleren. Het Bedrijf zal SoftwareOne voor dit doel toegang verlenen tot de relevante informatie, databanken, logbestanden en dergelijke en zal SoftwareOne of de derde partij in staat stellen de naleving van deze voorwaarden en/of het contract te controleren. Het Bedrijf zal SoftwareOne of de derde partij naar beste vermogen ondersteunen.

19.1. Elke partij leeft de sanctieregels na met betrekking tot alle aangelegenheden die verband houden met of voortvloeien uit het toepasselijke contract en stemt ermee in dat zij als enige tussen de partijen verantwoordelijk is voor de naleving van de sanctieregels.

19.2. SoftwareOne zal alle noodzakelijke vergunningen en licenties verkrijgen die nodig zijn om te voldoen aan de sanctieregels die van toepassing zijn op de export van licenties, diensten en leveringen die in het kader van een contract aan het Bedrijf worden geleverd of verkocht.

19.3. Geen van de partijen zal zodanig handelen of nalaten te handelen dat de andere partij in strijd met de sanctieregels handelt.

20.1. De partijen zullen in verband met de onderhandelingen, de sluiting of de uitvoering van het contract geen handelingen verrichten, toestaan of toestaan die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving inzake corruptiebestrijding of bestrijding van omkoping. Deze verplichting geldt met name voor onrechtmatige betalingen aan overheidsambtenaren, vertegenwoordigers van de overheid of hun medewerkers, familieleden of goede vrienden.

20.2. De partijen zullen geen ongepaste giften of voordelen, in geld of anderszins, aanbieden of geven aan medewerkers, vertegenwoordigers of derden die namens de andere partij optreden, en zullen deze evenmin aanvaarden van medewerkers, vertegenwoordigers of derden die namens de andere partij optreden, met betrekking tot de onderhandelingen over, de sluiting van of de uitvoering van het contract.

20.3. Elke partij stelt de andere partij onverwijld in kennis als zij kennis krijgt of vermoedt dat er sprake is van corruptie met betrekking tot de onderhandelingen over, de sluiting van of de uitvoering van het contract.

Het contract en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met het contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het land/de staat waarin de SoftwareOne-entiteit die het contract aangaat, is gevestigd, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op de overeenkomst. Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van het land/de staat waar de SoftwareOne-entiteit die het contract aangaat gevestigd is, exclusieve bevoegdheid hebben om dergelijke geschillen te beslechten.

22.1. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze voorwaarden zal geen afbreuk doen aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

22.2. Alle kennisgevingen en andere mededelingen die moeten of mogen worden gedaan, worden schriftelijk gedaan.

22.3. Het niet afdwingen van een voorziening van deze voorwaarden door SoftwareOne vormt geen afstandsverklaring daarvan en zal op geen enkele wijze het recht om een dergelijke voorziening later af te dwingen beïnvloeden.

22.4. Koppen, bijschriften of paragraaftitels in deze voorwaarden zijn slechts gemakshalve opgenomen en definiëren of verklaren op geen enkele wijze een paragraaf of bepaling daarvan.

22.5. Niets in deze voorwaarden of enig contract is bedoeld, of wordt geacht een partnerschap of samenwerkingsverband tussen de partijen tot stand te brengen, een partij tot vertegenwoordiger van een andere partij te maken, of een partij te machtigen voor of namens een andere partij verbintenissen aan te gaan.

22.6. Deze voorwaarden vormen samen met de contracten de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan, en vervangen alle andere overeenkomsten en afspraken.