SoftwareOne – Ogólne warunki umown

Ogólne warunki umowne

A white background with a green, yellow, and blue background.

Niniejsze ogólne warunki umowne (dalej „Warunki”) w wersji zamieszczonej na stronie SoftwareOne znajdującej się pod adresem www.softwareone.com (proszę wybrać Państwa region oraz daną jednostkę SoftwareOne) obejmują - aktualizowane okresowo - warunki, na jakich SoftwareOne dostarcza licencje lub świadczy usługi. Akceptacja tych Warunków w imieniu reprezentowanej przez Państwa jednostki (dalej „Spółka”) (wraz z jej podmiotami powiązanymi) następuje przez: (i) złożenie podpisu w formie tradycyjnej lub elektronicznej pod Umową zawierającą Warunki, lub (ii) złożenie zamówienia w SoftwareOne w imieniu Spółki.

Download PDF

General Terms & Conditions B-lay, a SoftwareOne Company

W uzupełnieniu wszelkich definicji zawartych w treści niniejszych Warunków, zastosowanie mają następujące definicje:

„Podmioty powiązane” oznaczają wszelkie osoby, spółki lub inne jednostki, które obecnie lub w przyszłości, są lub będą, bezpośrednio lub pośrednio, kontrolowane przez stronę lub kontrolowane razem ze stroną. Dla celów tej definicji, „kontrola” oznacza: (a) odnośnie do spółki, bezpośrednie lub pośrednie prawo własności co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) głosów przy wyborze zarządu spółki; oraz (b) w odniesieniu do każdej innej jednostki, prawo zarządzania taką jednostką.

„Umowa” oznacza pisemne porozumienie zawarte zgodnie z tymi Warunkami, na dostawę Licencji lub świadczenie Usług, między SoftwareOne a Spółką. Umowa dotycząca Usług będzie opisywać Usługi, wymagania i Rezultaty Przykładami Umowy są m.in. opis zakresu prac, umowa o świadczeniu usług w chmurze, albo inne porozumienia o świadczeniu usług lub innych umów dotyczących usług zarządzanych, w chmurze lub profesjonalnych.

„Rezultaty” oznaczają wszelkie namacalne wyniki świadczonych usług, uzyskane specjalnie dla Spółki przez SoftwareOne i opisane w Umowie. Rezultatami mogą być dane, raporty lub specyfikacje.

„EULA” oznacza umowę licencyjną stosującą się do użytkownika końcowego, prawa klienta do użytkowania produktu („PUR”), lub inne porozumienie z Licencjodawcą odnoszące się do Licencji dla Spółki (np. umowa Microsoft o Usługach w Chmurze dla klienta), a także standardowe warunki mające później zastosowanie do usług świadczonych w chmurze, usług obsługi lub wsparcia oprogramowania, zgodnie z ich aktualnie obowiązującą wersją.

„Prawa własności intelektualnej” oznaczają patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie, oprogramowanie, znaki towarowe, nazwy towarowe, znaki usługowe, loga, tajemnice handlowe, informacje poufne, kompilacje, diagramy, układy, topografie układów scalonych, dotyczące know-how prawa do baz danych, projekty, metody, procesy, formuły, prawa do używania i inne prawa oraz przywileje właścicielskie, zarówno zastrzeżone jak i niezastrzeżone (zarejestrowane lub niezarejestrowane), wraz ze wszystkimi ulepszeniami, modyfikacjami, rozszerzeniami wszystkich wymienionych pozycji oraz wszystkich podobnych lub równoważnych praw lub form ochrony, które istnieją teraz lub będą istnieć w przyszłości w dowolnym miejscu na świecie.

„Kapitał wiedzy” oznacza pomysły, koncepcje, know-how, umiejętności, metody oraz techniki, którymi będące w posiadaniu SoftwareOne przed rozpoczęciem obowiązywania niniejszych Warunków lub opracowane, zmodyfikowane, poprawione lub udoskonalone przez SoftwareOne w trakcie wykonywania Usług.

„Licencje” oznaczają udzielone Spółce przez Licencjodawcę pozwolenia, umożliwiające Spółce egzekwowanie określonych uprawnień w odniesieniu do oprogramowania bez względu na to czy jest ono zainstalowane lokalnie czy też jest używane w chmurze. Licencje dostarczane lub udostępniane zgodnie z niniejszymi Warunkami zostaną określone w odpowiedniej ofercie od SoftwareOne, zamówieniu od Spółki lub Potwierdzeniu Zamówienia i mogą zawierać ograniczone czasowo prawa do użytkowania (np. subskrypcje, usługi w chmurze), aktualizacje, w tym do nowych wersji, łatki lub wszelkie inne zmiany oferowane przez Licencjodawcę zgodnie z EULA.

„Licencjodawca” oznacza osobę prawną będącą właścicielem Praw Własności Intelektualnej zawartych w Licencjach, z prawem kształtowania Porozumień Licencyjnych z Końcowymi Użytkownikami („EULA"), Warunków dotyczących Produktu („PT”) i innych warunków dotyczących korzystania z Licencji.

„Potwierdzenie Zamówienia” oznacza wiążące potwierdzenie przez SoftwareOne zamówienia Spółki, zawierającego szczegóły Licencji, cenę i inne warunki uzgodnione przez Strony. Aby uniknąć wątpliwości, automatycznie wygenerowana odpowiedź SoftwareOne, która nie zawiera szczegółów Licencji, ceny i innych stosownych warunków lub zamówienia Spółki, nie wystarcza, by uznać ją za ważne Potwierdzenie Zamówienia.

„Dane Osobowe” mają takie samo znaczenie jak „dane osobowe” zdefiniowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

„Prawa sankcyjne” oznaczają wszelkie mające zastosowanie prawa, regulacje, reguły i wymagania obwiązujące w odniesieniu do handlu, sankcji finansowych lub ekonomicznych lub embarg, łącznie z wszelkimi sankcjami i embargami nałożonymi przez rząd Stanów Zjednoczonych (w tym Przepisy Administracyjne Stanów Zjednoczonych dotyczące Eksportu oraz Międzynarodowe Przepisy dotyczące Obrotu Bronią), Unię Europejską lub którekolwiek Państwo Członkowskie Unii Europejskiej, a także wszelkie środki kontrolne dotyczące importu, eksportu, re-eksportu oraz wszelkie ograniczenia odnoszące się do użytkowników końcowych/docelowych, końcowego/docelowego wykorzystania lub ostatecznego miejsca przeznaczenia, nakładane przez Stany Zjednoczone lub inne rządy i które mają zastosowanie do materiałów drugiej strony, lub do używania, przenoszenia, importu, eksportu lub re-eksportu jakichkolwiek produktów licencjonowanych lub objętych dystrybucją w ramach Umowy.

„Usługi” oznaczają usługi mające być świadczone przez SoftwareOne zgodnie z niniejszymi Warunkami i stosowną Umową.

„SoftwareOne” oznacza jednostkę SoftwareOne wymienioną w Potwierdzeniu Zamówienia lub Umowie.

“SoftwareOne IP” oznacza Prawa Własności Intelektualnej SoftwareOne oraz Kapitał Wiedzy.

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie z SoftwareOne, wszystkie Licencje i Usługi objęte niniejszymi Warunkami są dostarczane z wykluczeniem wszelkich innych warunków, wskazanych przez Spółkę lub warunków, do których odnosi się Spółka w jakichkolwiek dokumentach lub korespondencji przed lub podczas zawierania Umowy. Niniejsze Warunki będą mieć zastosowanie do każdej Umowy. W przypadku sprzeczności między Warunkami a Umową, decydujące znaczenie będą mieć Warunki, o ile nie zajdą łącznie wszystkie następujące okoliczności: (i) Umowa wyraźnie wskazuje stosowne postanowienia Warunków, które mają zostać zmodyfikowane, (ii) Umowa wyraźnie wskazuje, że takie postanowienie Umowy zastępuje sprzeczne lub niespójne z nim postanowienie Warunków. Wszelkie inne próby zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków będą uznawane za nieważne i nie będą mieć jakichkolwiek skutków. Jakiekolwiek modyfikacje niniejszych Warunków zawarte w Umowie są skuteczne jedynie w odniesieniu do tej Umowy i nie będą modyfikować Warunków w jakimkolwiek innym celu. Niniejsze Warunki mogą być zmodyfikowane jedynie w formie dokumentu podpisanego przez wszystkie Strony.

Oferty cenowe i zamówienia nie są wiążące dla żadnej ze Stron do momentu wystawienia przez SoftwareOne Potwierdzenia Zamówienia dla Spółki lub (o ile nastąpi to wcześniej) dostarczenia Licencji lub rozpoczęcia świadczenia Usług. SoftwareOne może dostarczać Licencje w drodze transmisji elektronicznej, elektronicznego dostępu, pobrania lub inną metodą zapewnioną przez Licencjodawcę. Jeśli dostawa elektroniczna nie jest możliwa, SoftwareOne może dostarczyć Licencje na adres Spółki. Po tym jak SoftwareOne złoży swoje zamówienie u danego Licencjodawcy, zamówienia Licencji przez Spółkę nie mogą zostać odwołane lub wycofane ani też zmodyfikowane. Spółka może zmodyfikować lub odwołać każde zamówienie Licencji w każdym momencie przed złożeniem przez SoftwareOne jej zamówienia na Licencje u Licencjodawcy.

SoftwareOne dostarczy Licencje do miejsca wskazanego w Potwierdzeniu Zamówienia. SoftwareOne powiadomi niezwłocznie Spółkę o wszelkich opóźnieniach w dostawie Licencji i poinformuje Spółkę i przyczynie każdego przewidywanego opóźnienia. Terminy Dostawy są podawane jedynie w przybliżeniu.

Podmioty Powiązane SoftwareOne mogą nawiązywać stosunek umowny ze Spółką zgodnie z niniejszymi Warunkami, a Podmioty Powiązane Spółki mogą zamawiać Licencje i Usługi na podstawie stosownej Umowy. Spółka i jej Podmioty Powiązane będą solidarnie odpowiadać za wszelkie zamówienia Licencji i Usług złożone przez Podmioty Powiązane Spółki.

4.1. Spółka sprawdzi dostarczone Licencje w rozsądnym terminie, jednakże nie dłuższym niż 5 (pięć) Dni Roboczych od daty odbioru, w celu zapewnienia dostarczenia Licencji we właściwej liczbie i odpowiednim typie. W przypadku pomyłek dotyczących liczby lub typu Licencji oraz w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące Licencjodawcę zasady dotyczące zwrotów, Spółka może zwrócić Licencje. Jeśli Spółka nie zgłosi zastrzeżeń wobec liczby i typu Licencji w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych, wówczas uznaje się Licencje za dostarczone w dniu odbioru. SoftwareOne nie przyjmie zwrotu dostarczonych Licencji, jeśli takie zwroty nie są dopuszczalne zgodnie z zasadami Licencjodawcy dotyczącymi zwrotów. Jeśli odebrane Licencje nie są tymi Licencjami, które zostały określone w Umowie, wówczas Spółka powiadomi o tym SoftwareOne nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dostawy.

4.2. Spółce wie, że EULA lub PT określonych Licencjodawców zawierają postanowienia o automatycznym odnowieniu Licencji, które wymagają, aby Licencjobiorca oświadczył, że nie zamierza odnawiać Licencji. Jeśli Licencje nabyte na podstawie Umowy zawierają klauzule o automatycznym odnowieniu, wówczas SoftwareOne podejmie starania, aby powiadomić Spółkę o istnieniu takich klauzul. Jeśli Spółka nie zamierza przedłużać Licencji na podstawie postanowień o jej automatycznym odnowieniu, wówczas Spółka powinna: (i) przekazać SoftwareOne oświadczenie o braku zamiaru przedłużania Licencji 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem terminu wymaganego w EULA lub PTprzez Licencjodawcę; oraz (ii) przekazać Licencjodawcy oświadczenie o braku zamiaru przedłużania Licencji zgodnie z wymaganiami EULA lub PT. Np., jeśli EULA lub PT Licencjodawcy wymaga powiadomienia o braku zamiaru odnowienia Licencji z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem, wówczas Spółka powiadomi SoftwareOne o braku zamiaru odnowienia z sześćdziesięciodniowym (60) wyprzedzeniem. Jeśli Spółka nie dostarczy wymaganego powiadomienia o braku zamiaru odnowienia, wówczas Licencja zostanie odnowiona, a Spółka będzie zobowiązana do zapłaty.

SoftwareOne powiadomi Spółkę o zakończeniu świadczenia usług („Powiadomienie o Wykonaniu”). Spółka zbada Usługi i wszelkie związane z nimi Rezultaty i dokona lub odmówi dokonania odbioru (dotyczy jedynie wad materialnych) w formie dokumentu podpisanego przez uprawnionego przedstawiciela, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania Powiadomienia o Wykonaniu. Jeśli Spółka nie przedłoży oświadczenia o wadach w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych, wówczas Usługi i związane z nimi Rezultaty zostaną uznane za odebrane.

Określone produkty mogą zostać nabyte jedynie przez uprawnione instytucje, takie jak instytucje edukacyjne (produkty „Edukacyjne”), uprawnione instytucje non-profit (produkty dla jednostek „Non-Profit”) lub jednostki administracji publicznej (produkty dla jednostek „Administracji Publicznej”). Uznając się za uprawnioną instytucję Spółka oświadcza, że zapoznała się ze wszystkimi wymaganiami Licencjodawcy dotyczącymi takiego produktu i że spełnia wszelkie wymagania Licencjodawcy w odniesieniu do produktu Edukacyjnego, Non-Profit lub dla Administracji Publicznej.

SoftwareOne będzie świadczyć Usługi z należytą starannością i zgodnie z Umowami. SoftwareOne nie będzie zobowiązana do stosowania się do jakichkolwiek żądań lub instrukcji („Żądanie Zmian"), które zmieniają lub rozszerzają przedmiot lub zakres Usług określonych w Umowie. Jeśli SoftwareOne wykona Usługi opisane w Żądaniu Zmian, wówczas Spółka zapłaci za nie zgodnie z niniejszymi Warunkami i mającą zastosowanie Umową. SoftwareOne nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku pracy.

8.1. Spółka będzie: (a) współpracować z SoftwareOne we wszystkich sprawach związanych z Umową w celu ułatwienia świadczenia Usług i dostarczania Licencji; (b) dostarczać wszelkich informacji jakich może żądać SoftwareOne w celu terminowego wykonania Usług lub dostarczenia Licencji oraz zapewnienia, że są one prawidłowe we wszelkich istotnych aspektach; (c) zapewniać na czas dostęp do Praw Własności Niematerialnej Spółki, pomieszczeń, danych oraz takich warunków biurowych i innych, które zostały uzgodnione uprzednio na piśmie i które są niezbędne do świadczenia Usług; a także (d) informować SoftwareOne o wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o wszelkich innych zasadach obowiązujących w pomieszczeniach Spółki.

8.2. Jeśli wykonanie zobowiązań przez SoftwareOne będzie uniemożliwione lub opóźnione przez działanie lub zaniechanie Spółki, jej przedstawicieli, podwykonawców lub pracowników, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz SoftwareOne wszelkich uzasadnionych kosztów i opłat oraz pokrycia strat poniesionych przez SoftwareOne lub SoftwareOne na skutek takiego opóźnienia.

8.3. Spółka będzie wyłącznie odpowiedzialna za: (i) wykonanie kopii zapasowych swoich danych; (ii) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jej własnego oprogramowania; (iii) zapewnienie niezbędnego środowiska roboczego oprogramowania.

8.4. Spółka będzie opłacać faktury wystawiane przez SoftwareOne zgodnie z zapisami Paragrafu 9.

9.1. Spółka dokona na rzecz SoftwareOne płatności za Licencje i Usługi oraz dokona wszystkich opłat ustalonych w Umowie. Wszystkie ceny oraz dostępność mogą ulec zmianie, o ile nie zostaną uzgodnione na mocy wiążącego Potwierdzenia Zamówienia lub Umowy podpisanej przez obie Strony.

9.2. Jeśli Licencje lub usługi świadczone przez podmioty trzecie stanowią usługi oparte o korzystanie, łącznie z subskrybowanymi usługami, które są świadczone przez podmioty inne niż SoftwareOne, wówczas opłata za taką usługę będzie ustalana przez Licencjodawcę lub podmiot świadczący usługę. Takie opłaty nie zawsze są stałe i mogą być uzależnione od stopnia wykorzystania stosownych Usług lub Licencji przez Spółkę. Spółka zapozna się i zaakceptuje metodę rozliczeniową i będzie uiszczać opłaty zgodnie z warunkami podmiotu trzeciego. Spółka jest całkowicie odpowiedzialna za zapoznanie się z przedstawianym przez dany podmiot trzecim modelem rozliczeniowym i zrozumienie go.

9.3. SoftwareOne będzie wystawiać faktury, a Spółka będzie uiszczać zafakturowane kwoty, powiększone o należne podatki, łącznie z podatkami źródłowymi, podatkami importowymi, cłami i opłatami wynikającymi z transakcji transgranicznych (transakcji, w których SoftwareOne i Spółka są rezydentami podatkowymi różnych państw) Jeśli Spółka jest zobowiązana przepisami prawa do zatrzymania lub odliczenia jakichkolwiek podatków od kwot płatnych od transakcji transgranicznych, wówczas należna do zapłaty kwota zostanie podwyższona w taki sposób, aby po uwzględnieniu wszelkich wymaganych zaliczek lub odliczeń, SoftwareOne otrzymała kwotę równą tej kwocie, którą otrzymałaby, gdyby takie zaliczki lub odliczenia nie miały miejsca.

9.4. W przypadku braku wyraźnie uzgodnionego harmonogramu płatności, Spółka będzie płacić wszystkie kwoty związane z Usługami świadczonymi przez SoftwareOne z dołu, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

9.5. Jeśli terminy płatności nie zostały określone w Umowie, to faktury są płatne w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury. Wszystkie płatności dokonywane przez Spółkę na rzecz SoftwareOne będą dokonywane w walucie państwa, w którym ma siedzibę jednostka SoftwareOne, która dostarcza Licencje lub Usługi, o ile Strony nie uzgodniły inaczej.

9.6. Jeśli Spółka nie uiści terminowo należnych kwot, zapłaci odsetki ustawowe od opóźnienia od kwoty zaległości, bez konieczności wysyłania pisemnego wezwania. Od wszystkich zaległości będą naliczane odsetki za opóźnienie według stawki wynoszącej nie mniej niż 1,5% miesięcznie lub według stawki odsetek maksymalnych, przewidzianych przepisami prawa, do dnia zapłaty całej kwoty zaległości.

9.7. Spółka pokryje wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionych użytkowników jej konta kartą kredytową, przelewem bankowym lub innym sposobem płatności mającym podobny skutek. W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa właściwego, SoftwareOne może żądać od Spółki zapłaty należności od dokonanych transakcji, nałożonych przez wystawców kart kredytowych. Spółka zwróci SoftwareOne wszelkie opłaty bankowe związane z czekami, kartami kredytowymi lub bankowymi oraz rozliczeniami kart kredytowych zwróconymi przez bank Spółki lub wystawcę karty Spółka zapłaci wszelkie wynagrodzenia prawników, koszty sądowe, koszty egzekucyjne oraz wszelkie inne koszty powstałe po stronie SoftwareOne w związku z dochodzeniem płatności należnych jej od Spółki.

9.8. Spółka nie może dokonywać odpisów na poczet zobowiązań umownych.

9.9. W przypadku opóźnienia w płatności Spółki przekraczającym 14 (czternaście) dni, SoftwareOne będzie mieć prawo zakazać korzystania z Licencji, Usług i Rezultatów ze skutkiem natychmiastowym (umowne prawo zakazu/wstrzymania świadczenia usług).

9.10. SoftwareOne zastrzega sobie tytuł do Licencji, wraz ze wszystkimi prawami, tytułami oraz roszczeniami w stosunku do Usług i Rezultatów do momentu zaspokojenia wszelkich jej roszczeń wobec Spółki z tytułu świadczonych Usług lub dostarczonych przedmiotów. W stosunku do bieżących rozliczeń zastrzeżenie własności będzie traktowane jako zabezpieczenie wyrównania salda lub bieżących wierzytelności Spółki.

10.1. Każda ze Stron oświadcza, że: (i) stanowi podmiot prawny o dobrej kondycji finansowej, utworzony zgodnie z przepisami prawa państwa, w którym ma siedzibę; (ii) ma wszelkie uprawnienia do zawarcia niniejszych Warunków i wszelkich Umów, które utworzą wiążące porozumienie między Stronami oraz że (iii) wykonanie przez Strony zaciągniętych zobowiązań nie naruszy żadnych zobowiązań zaciągniętych wobec osób trzecich.

10.2. Spółka uznaje, że SoftwareOne dostarcza Licencje jedynie zgodnie ze stosownymi EULA i PT, które mogą zawierać ograniczone gwarancje Licencjodawcy. Wszelkie prawa i środki prawne Spółki dotyczące Licencji, gwarancji, odpowiedzialności i odszkodowań będą podlegać stosownym PT, EULA lub innym dokumentom. Spółka akceptuje, że niezbędnym warunkiem wstępnym, przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania Licencjodawcy, będzie zawarcie EULA, PT lub innego podobnego porozumienia z Licencjodawcą. EULA/PT lub podobne porozumienie będzie zawierać postanowienia dotyczące gwarancji i zapewnień dotyczących zakupionych Licencji. SoftwareOne nie składa żadnych zapewnień, ani nie udziela gwarancji związanych z jakimikolwiek Licencjami lub oprogramowaniem.

10.3. Wszystkie usługi świadczone przez osoby trzecie, a objęte dystrybucją przez SoftwareOne, są dostarczane z ograniczoną gwarancją dostawcy usługi. Gwarancje na dostarczane przez podmioty trzecie usługi, które nie są świadczone przez SoftwareOne, będą podlegać jedynie stosownym zasadom i procedurom dostawcy usługi SoftwareOne nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji na usługi podmiotów trzecich.

10.4. SoftwareOne oświadcza i zapewnia, że: (a) będzie wykonywać Usługi i dostarczać Licencje, za pośrednictwem osób mających umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie, zgodne z niniejszymi Warunkami i stosowną Umową, oraz (b) będzie wykonywać Usługi profesjonalnie i fachowo, zgodnie ze stosowną Umową i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, zasadami i regulacjami.

10.5. W zakresie, w jakim uzgodniono na piśmie w SLA, naruszenie uzgodnień dotyczących poziomu świadczonych usług („SLA”) będzie postrzegane jako istotne lub uznawane za istotne naruszenie niniejszych Warunków i stosownej Umowy, jedynie w przypadku gdy SoftwareOne naruszyła parametry SLA w sposób zawiniony (działanie umyślne lub rażąca niedbałość) oraz jeśli wspomniane naruszenia trwały co najmniej 3 (trzy) miesiące; ponadto firma SoftwareOne będzie odpowiedzialna za niedostępność Usługi (np. Usług w Chmurze) jedynie, gdy nastąpi ona poza standardowym lub niestandardowym czasem reakcji/czasem przywrócenia funkcjonalności usługi (czasy reakcji opisano w dokumencie dotyczącym SLAdanej Usługi). W przypadku płatności kar za naruszenie SLA, jest to jedyny i wyłączny środek przysługujący Spółce, a wszelkie dalej idące zobowiązania i odpowiedzialność SoftwareOne za roszczenia opisane powyżej są wyłączone.

10.6. EXCEPT AS STATED IN THIS SECTION 10, OR THE APPLICABLE EULA, PT, SERVICES DESCRIPTIONS, SoftwareOne HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, INCLUDING MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, TITLE, OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE PRACTICE.

11.1. Odpowiedzialność SoftwareOne za jakiekolwiek szkody związane z Licencjami lub Usługami udostępnianymi przez SoftwareOne jest ograniczona do wartości kwot zapłaconych przez Spółkę za takie Licencje lub Usługi przez ostatnie dwanaście miesięcy kalendarzowych poprzedzających zdarzenie stanowiące podstawę zaistniałej szkody. W żadnym wypadku SoftwareOne nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, wynikowe, szczególne, domniemane lub pośrednie, w tym szkody wynikłe z opóźnień, utraconych korzyści, utraconych możliwości biznesowych, utraconych treści, przerw w działalności, utraconej wartości firmy, które mogą powstać w związku z niniejszymi Warunkami lub jakąkolwiek Umową, nawet jeśli Strona była informowana o możliwości lub prawdopodobieństwie powstania takich szkód zgodnie z jakąkolwiek teorią prawa (łącznie z teorią deliktową lub inną).

11.2. NOTHING IN THESE TERMS OR ANY CONTRACT LIMITS EITHER PARTY’S LIABILITY FOR: (A) DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY ITS NEGLIGENCE; (B) FRAUD OR FRAUDULENT MISREPRESENTATION; (C) WILLFUL MISCONDUCT; (D) INFRINGEMENT OF THE OTHER PARTY’S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; (E) THE BREACH OF CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS; (F) COMPANY PAYMENT OBLIGATIONS; OR WHICH (G) CANNOT BE LIMITED UNDER APPLICABLE LAW.

11.3. Spółka oświadcza, że jakakolwiek Umowa lub inny dokument związany z nabyciem Licencji lub Usług przedstawiony SoftwareOne, który zawiera jakiekolwiek gwarancje dla Spółki lub zawiera sformułowania, mogące skutkować odpowiedzialnością SoftwareOne lub który jest sprzeczny z niniejszymi Warunkami, jest nieważny i bezskuteczny, chyba że jego treść jest zgodna z wymaganiami określonymi w paragrafie 1 niniejszych Warunków.

11.4. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie gwarancji lub odpowiedzialności za szkody, ograniczenie odpowiedzialności może nie mieć zastosowania.

12.1. O ile nie zostało to wyraźnie postanowione w niniejszym paragrafie 12, żadne postanowienie niniejszych Warunków nie przyznaje Spółce żadnych praw, tytułów lub roszczeń w stosunku do jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej zawartych w Licencjach lub Usługach, które w każdym przypadku pozostaną własnością SoftwareOne lub Licencjodawcy, w zależności od sytuacji.

12.2. SoftwareOne będzie wspierać Spółkę w załatwianiu z Licencjodawcą wszelkich powiązanych roszczeń lub problemów. Spółka uznaje, że SoftwareOne nie jest ani wydawcą, ani producentem produktów objętych Licencjami i że jedyne gwarancje, odszkodowania i prawa licencyjne są przyznawane przez Licencjodawcę.

12.3. Spółka oświadcza i zapewnia, że nabywa Licencje na własny użytek wewnętrzny, a nie w celu ich odsprzedaży.

12.4. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami, a postanowieniami EULA/PT lub podobnym porozumieniem dotyczącym zakresu Praw Własności Intelektualnej, gwarancji i zapewnień przekazanych Spółce, decydujące będą postanowienia EULA/PT.

12.5. Po dokonaniu pełnej i końcowej zapłaty za Rezultaty, SoftwareOne powinna przyznać i niniejszym przyzn geograficznie, w pełni opłaconą, bezpłatną licencję na korzystanie ze stosownych Rezultatów na użytek wewnętrzny.

12.6. SoftwareOne przysługują wszelkie prawa, tytuły i roszczenia względem Własności Intelektualnej SoftwareOne IP, bądź posiadanej przez SoftwareOne przed wejściem w życie niniejszych Warunków, bądź opracowanej, ulepszonej lub udoskonalonej przez SoftwareOne w trakcie wykonywania Usług. Jeśli SoftwareOne dokona implementacji Własności Intelektualnej SoftwareOne IP w Rezultatach, wówczas SoftwareOne udzieli Spółce ograniczonej, wieczystej, w pełni opłaconej, bezpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej (wyłącznie w przypadku naruszenia licencji) licencji na korzystanie, kopiowanie, modyfikowanie, ulepszanie i aktualizowanie: (i) Własności Intelektualnej SoftwareOne IP (z wyłączeniem Kapitału Wiedzy) do celów wewnętrznych Spółki i wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania ze Rezultatów; (ii) Kapitału Wiedzy SoftwareOne włączonego do lub w zakresie niezbędnym do korzystania z Własności Intelektualnej SoftwareOne IP lub Rezultatów na użytek wewnętrzny Spółki.

12.7. Prawa Własności Intelektualnej podmiotów trzecich dostarczane jako element Usług będą udostępniane Spółce zgodnie z warunkami przekazanymi przez taki podmiot trzeci, które SoftwareOne udostępni Spółce na jej żądanie.

12.8. Spółka udziela niniejszym SoftwareOne odwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z Praw Własności Intelektualnej Spółki, w celu umożliwienia SoftwareOne świadczenia Usług lub rozpoznania zapotrzebowania Spółki na nowe Usługi. Spółka zastrzega wszelkie inne prawa, tytuły i roszczenia do jej Praw Własności Intelektualnej.

12.9. Spółka nie będzie tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, rekompilować, aktualizować lub modyfikować jakiejkolwiek Własności Intelektualnej SoftwareOne IP lub Rezultatu w ukierunkowany sposób, w celu odkrycia Własności Intelektualnej SoftwareOne IP, ani też nie zezwoli na takie czynności jakimkolwiek Podmiotom Powiązanym lub podmiotom trzecim. Jeśli Spółka dostarczy jakiekolwiek wkładu, komentarzy lub sugestii dotyczących Usług, One IPlub planów biznesowych i technologicznych SoftwareOne, w tym komentarzy lub sugestii dotyczących ewentualnego tworzenia, rozwijania, modyfikowania, poprawiania lub ulepszania Usług lub One IP Software (zbiorczo "Informacje Zwrotne"), wówczas Spółka powinna udzielić i niniejszym udziela SoftwareOne wieczystej, niewyłącznej, globalnej i bezpłatnej licencji do korzystania z takich Informacji Zwrotnych bez jakichkolwiek ograniczeń.

12.10. Dane zagregowane i dane analityczne. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień w jakiejkolwiek Umowie, SoftwareOne może opracowywać oraz zachowywać zagregowane dane zgromadzone lub przekazane i dane analityczne tworzone podczas wykonywania Usług, do celów obsługi, utrzymywania, analizowania i ulepszania jej Usług, One IPSoftware i Kapitału Wiedzy, jak też w celu badań i rozwoju nowych usług, SoftwareOne IP i Kapitału Wiedzy. „Dane zagregowane” oznaczają informacje i dane zgromadzone, dostarczone, potwierdzone lub przekazane przez użytkowników w trakcie dostępu i korzystania z Usług. „Dane Analityczne” oznaczają dane wynikające dokonanej przez SoftwareOne analizy korzystania z jej Usług, One IP Software i Kapitału Wiedzy. Firma SoftwareOne będzie właścicielką wszelkich praw, tytułów i roszczeń związanych ze wszystkimi Danymi Zagregowanymi i Danymi Analitycznymi, pod warunkiem że takie Dane Zagregowane i Dane Analityczne zostaną zanonimizowane w taki sposób aby nie można było zidentyfikować Spółki ani któregokolwiek użytkownika.

12.11. Zwolnienie z odpowiedzialności przez SoftwareOne. SoftwareOne zwolni i ochroni Spółkę przed bezpośrednimi szkodami spowodowanymi roszczeniami osoby trzeciej, twierdzącej że Rezultaty naruszają jakikolwiek patent, prawo autorskie, znak towarowy lub prawo do tajemnicy handlowej posiadane przez tę osobę trzecią. W żadnym przypadku SoftwareOne nie będzie mieć jakichkolwiek zobowiązań zgodnie z postanowieniami tego paragrafu 12, ani nie będzie odpowiedzialna za roszczenie lub działanie, w zakresie w jakim to roszczenie lub działanie zostało spowodowane przez lub jest skutkiem: (a) połączenia lub użycia Rezultatów z oprogramowaniem, usługami lub produktami wytworzonymi przez Spółkę lub podmioty trzecie; (b) modyfikacje Rezultatów przez kogokolwiek innego niż SoftwareOne; (c) kontynuowaniem przez Spółkę rzekomo naruszającej działalności, pomimo dostarczenia modyfikacji, dzięki którym uniknięto by rzekomych naruszeń; (d) korzystanie przez Spółkę z Rezultatów w sposób niezgodny ze stosowną Umową. W przypadku gdy Rezultaty są przedmiotem roszczenia o naruszenie, SoftwareOne zgodnie ze swoim wyborem: (i) uzyska dla Spółki prawo do dalszego korzystania z Rezultatów; (ii) dokona takich zmian, modyfikacji lub dostosowań Rezultatów, że przestaną one stanowić naruszenie, nie powodując znaczącego osłabienia ich funkcjonalności wedle zasadnej oceny Spółki; lub (iii) zastąpi bezpłatnie Rezultaty naruszające nienaruszającymi zamiennikami pod warunkiem, że użycie zamienników nie będzie pociągać za sobą znaczącego osłabienia funkcjonalności wedle zasadnej oceny Spółki. Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie jest zasadne, wedle zasadnego uznania SoftwareOne, wówczas Spółka zwróci naruszające Rezultaty, a SoftwareOne zwróci sumę wszystkich płatności zapłaconych przez Spółkę za Rezultaty.

12.12. Zwolnienie z odpowiedzialności przez Spółkę. Spółka zwolni i obroni SoftwareOne przed wszelkimi szkodami powstałymi na skutek roszczeń osoby trzeciej, że składniki majątkowe Spółki lub Prawa Własności Intelektualnej Spółki, używane przez SoftwareOne w związku z Usługami naruszają jakikolwiek patent, prawo autorskie, znak towarowy lub prawo do tajemnicy handlowej posiadane przez tę osobę trzecią

12.13. Przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności. Jedyny środek prawny. Zobowiązanie strony zwalniającej do zapewnienia zwolnienia z odpowiedzialności strony zwalnianej zgodnie z niniejszym paragrafem 12 jest zależne od spełnienia następujących obowiązków przez stronę zwalnianą: (a) niezwłocznego przekazania Stronie zwalniającej pisemnego zawiadomienia o każdym roszczeniu; (b) przekazania wyłącznej kontroli nad obroną przed jakimkolwiek roszczeniem Stronie zwalniającej; oraz (c) rozsądnej współpracy ze Stroną zwalniającą w obronie przed roszczeniem, na koszt Strony zwalniającej. Niniejszy punkt 12 określa jedyny i wyłączny środek prawny strony zwalnianej oraz całość zobowiązań strony zwalniającej dotyczących wskazanych powyżej roszczeń.

SoftwareOne nie będzie świadczyć żadnego wsparcia technicznego, szkoleń lub usług instalacyjnych, chyba że jest to wyraźnie określone w Umowie. Jeśli SoftwareOne świadczy usługi wsparcia (np. Usługi w Chmurze) bez jakichkolwiek dodatkowych opłat za korzystanie, wówczas SoftwareOne zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby żądań wsparcia do określonej liczby w trakcie każdego roku trwania Umowy, a w pozostałym zakresie zaproponowania Spółce odpłatnych usług wsparcia.

14.1. Umowa zawierająca niniejsze Warunki staje się skuteczna z momentem jej podpisania, przekazania Potwierdzenia Zamówienia, lub dostarczenia Usług/Licencji, w zależności od sytuacji - i pozostanie w mocy do dnia rozwiązania zgodnie z jej postanowieniami. O ile nie uzgodniono odmiennie w Umowie, która może przewidywać krótszy i dłuższy termin, każda Umowa dotycząca Usług Zarządzanych (według definicji zawartej w takiej Umowie) będzie zawierana na jeden (1) rok („Okres Wstępny”). Poza wyjątkami przewidzianymi w Umowie, po zakończeniu Okresu Wstępnego Umowa dotycząca Usług Zarządzanych będzie odnawiać się automatycznie na kolejne trzydziestodniowe (30) okresy.

14.2. SoftwareOne może rozwiązać każdą Umowę lub zmodyfikować Warunki w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn za wypowiedzeniem skierowanym do Spółki z zachowaniem trzydziestodniowego (30) okresu wypowiedzenia. Postanowienia Warunków pozostają wiążące mimo rozwiązania jakiejkolwiek Umowy, aż do momentu ich wygaśnięcia.

14.3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Warunki i jakąkolwiek Umowę, składając pisemne oświadczenie drugiej Stronie, jeśli: (a) druga Strona dopuści się istotnego naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Warunków lub stosownej Umowy i naruszenie to nie zostanie usunięte mimo upływu 30 (trzydziesto-) dniowego terminu od daty wezwania do usunięcia naruszenia, a w przypadku gdy naruszenia nie może być usunięte w terminie 30 (trzydziestu) dni, gdy druga Strona w ciągu 30 (trzydziestu) dni nie rozpocznie działań w celu usunięcia naruszenia; (b) druga Strona zawiesza lub grozi zawieszeniem płatności swoich zobowiązań lub nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, gdy stają się wymagalne lub przyznaje, że nie jest w stanie spłacić swoich długów lub uczestniczy w jakichkolwiek postępowaniach, które mają doprowadzić do zmiany harmonogramu spłaty zadłużenia, porozumienia z wierzycielami, procedury likwidacji, moratorium; (c) Strona będzie uprawniona do powołania zarządcy majątkiem drugiej Strony lub zarządca majątkiem drugiej strony został powołany; (d) wierzyciel drugiej Strony zabezpiecza lub zajmuje całość lub jakąkolwiek część majątku drugiej Strony, dochodzi do sądowego zajęcia, egzekucji lub wszczęcia innego takiego postępowania względem całości lub jakiejkolwiek części majątku drugiej Strony, i takie zabezpieczenie, zajęcie lub postępowanie nie zostaje zakończone w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych; lub (e) druga Strona zawiesza lub kończy lub grozi zawieszeniem lub zakończeniem prowadzenia całości lub istotnej części swojej działalności gospodarczej.

14.4. Paragrafy 1, 3, 4, 8.4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 pozostają wiążące mimo wypowiedzenia niniejszych Warunków.

SoftwareOne nie będzie odpowiedzialna wobec Spółki za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez Spółkę, jako bezpośredni lub pośredni skutek tego, że dostarczenie Licencji i Usług przez SoftwareOne, zostało uniemożliwione, utrudnione, opóźnione lub stało się nieopłacalne z powodu okoliczności lub zdarzeń, nad którymi SoftwareOne nie ma kontroli, w szczególności siły wyższej, wojny, zamieszek, strajku, lokautu, pożaru, powodzi lub burzy.

16.1. Definicja. „Informacja Poufna” oznacza niepubliczną informację o charakterze konkurencyjnie lub komercyjnie wrażliwym, właścicielskim, finansowym, stanowiącym tajemnicę handlową lub informację która dotyczy ochrony prywatności. Informacje Poufne obejmują wszelkie informacje oznaczone jako poufne lub chronione, plany biznesowe, strategie, prognozy, analizy, informacje finansowe, informacje dotyczące pracowników, informacje technologiczne, tajemnice handlowe, produkty, dane techniczne, specyfikacje, dokumentację, zasady i procedury, metody, umowy, prezentacje, know-how, plany produktowe, metody biznesowe, funkcjonalności produktu, dane, klientów, rynki, analizy konkurencyjności, bazy danych, formatów, metodyki, aplikacje, prace rozwojowe, wynalazki, procesy, procedury płatności, dostawy i kontrole, projekty, rysunki, algorytmy, formuły lub informacje dotyczące techniki, marketingu i finansów oraz wszelkie inne informacje, których poufnego charakteru w określonych okolicznościach odbiorca powinien być świadomy.

16.2. Wyłączenia od zasady Poufności. Informacje Poufne nie obejmują informacji, które: (i) były znane odbiorcy przed ich otrzymaniem; (ii) są lub staną się publicznie znane bez działań odbiorcy; (iii) zostały ujawnione odbiorcy przez osobę trzecią, która miała prawo do jej ujawnienia; (iv) została ujawniona przez odbiorcę po udzieleniu uprzedniej pisemnej zgody ujawniającego; (v) została opracowana przez odbiorcę niezależnie od jakichkolwiek informacji ujawnianych w ramach Warunków a także bez wykorzystania lub dostępu do jakichkolwiek Informacji Poufnych Ujawniającego; lub (vi) ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniem sądu.

16.3. Zobowiązania do zachowania Poufności. Obie Strony uznają, że określone informacje, które otrzymają od drugiej Strony mogą stanowić Informacje Poufne drugiej Strony. Każda ze Stron otrzymująca Informacje Poufne („Odbiorca") dochowa tej samej staranności i poziomu ochrony w odniesieniu do Informacji Poufnych Strony ujawniającej Informacje Poufne („Ujawniający") jakiej dochowuje w odniesieniu do własnych Informacji Poufnych, ale w żadnym wypadku nie mniejszej niż należyty standard. Odbiorca i jego personel mogą wykorzystywać Informacje Poufne Ujawniającego w zakresie niezbędnym do wykonania jego zobowiązań w ramach stosownej Umowy. Odbiorca nie będzie ujawniać, kopiować, rozprowadzać, ponownie publikować ani umożliwiać dostęp do Informacji Poufnych Ujawniającego jakiejkolwiek osobie trzeciej. Odbiorca nie będzie, bezpośrednio lub pośrednio, ujawniać, kopiować, rozprowadzać, ponownie publikować lub umożliwiać jakiejkolwiek osobie trzeciej dostęp do Informacji Poufnych Ujawniającego. Odbiorca może ujawnić Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, jeśli ci pracownicy mają potrzebę poznania Informacji Poufnych w celu wykonania przez Odbiorcę zobowiązań w ramach stosownej Umowy i wyrazili pisemną zgodę na stosowanie się do obowiązków dotyczących poufności zawartych w niniejszych Warunkach.

16.4. Zarządzenie tymczasowe. Każda ze Stron uznaje, że jakiekolwiek naruszenie przez nią zobowiązań związanych z Informacjami Poufnymi może skutkować powstaniem u drugiej Strony szkód, które w dużej mierze będą niematerialne, niemniej rzeczywiste, i naprawienie ich nie może nastąpić w drodze przyznania odszkodowania. W związku z tym, każde takie naruszenie będzie dawać drugiej Stronie prawo do wystąpienia do sądu o wydanie zarządzenia tymczasowego lub innego stosownego środka w celu wymuszenia spełnienia tych zobowiązań. Prawo Strony do uzyskania zarządzenia tymczasowego stanowi uzupełnienie innych praw i środków dostępnych Stronie na podstawie przepisów prawa i zgodnie z zasadami słuszności. Strona, przeciwko której wydano taki zarządzenie, zapłaci drugiej Stronie wszelkie uzasadnione wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, poniesione w związku z uzyskaniem takiego zarządzenia.

17.1. Strony zadbają, aby Dane Osobowe były przetwarzane zgodnie ze stosownymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych.

17.2. Jeśli SoftwareOne przetwarza Dane Osobowe jedynie w celu świadczenia uzgodnionych Usług i działa na rzecz i zgodnie z instrukcjami Spółki, to SoftwareOne będzie traktować te Dane osobowe jako poufne i wprowadzi odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony tych danych. Spółka wyraża zgodę by SoftwareOne angażowała swoje Podmioty Powiązane jako inne podmioty przetwarzające i podwykonawcy, jeśli przyczyniają się do wykonania Usług.

17.3. W ramach stosowania GDPR (Rozporządzenie o ochronie danych (EU) 2016/679) zastosowanie mają: w zakresie w jakim korzystanie lub wdrażanie Usług SoftwareOne obejmuje przetwarzanie Danych Osobowych przez SoftwareOne, strony zobowiązane są do zawarcia osobnej umowy dotyczącej ochrony danych (DPA).

SoftwareOne ma prawo do przeprowadzania audytu Spółki w zakresie zgodności z wymogami określonymi w niniejszych Warunkach lub stosownej Umowie. Może go przeprowadzać w dowolnym momencie, we własnym zakresie lub poprzez podmiot trzeci zobowiązany do zachowania poufności, po uprzednim powiadomieniu Spółki w ramach normalnej współpracy, w siedzibie Spółki, w taki sposób, aby wpływ na działalność operacyjną Spółki był możliwie jak najmniejszy. W ramach audytu SoftwareOne może także sprawdzać dokumentacje i raporty Spółki. Spółka zapewni SoftwareOne dostęp do istotnych informacji, baz danych, plików dzienników i innych dokumentów przydatnych do tego celu oraz umożliwi SoftwareOne lub podmiotowi trzeciemu zbadanie zgodności z niniejszymi Warunkami lub Umową. Spółka będzie udzielać SoftwareOne lub podmiotowi trzeciemu jak najdalej idącego wsparcia.

19.1. Każda ze Stron będzie stosować się do Sankcji w odniesieniu do wszelkich spraw związanych ze stosownych Umów lub z nich wynikających i oświadcza, że jest wyłącznie odpowiedzialna za zapewnienie przestrzegania Sankcji.

19.2. SoftwareOne uzyska wszystkie konieczne autoryzacje i licencje wymagane w celu zapewnienia zgodności z Sankcjami mającymi zastosowanie do eksportu jakichkolwiek Licencji, Usług i Rezultatów dostarczanych lub sprzedawanych Spółce na podstawie jakiejkolwiek Umowy.

19.3. Żadna ze Stron nie podejmie lub nie zaniecha działań, które mogłyby spowodować naruszenie Sankcji przez drugą Stronę.

20.1. Strony nie dokonają, nie autoryzują ani nie wyrażą zgody na jakiekolwiek czynności związane z negocjacjami, zawarciem lub wykonaniem Umowy, które naruszałyby jakiekolwiek mające zastosowanie przepisy lub regulacje zwalczające korupcję lub łapownictwo. Zobowiązanie to ma zastosowanie zwłaszcza do nielegalnych płatności na rzecz urzędników państwowych, przedstawicieli władz publicznych lub ich współpracowników, członków rodzin lub bliskich przyjaciół.

20.2. W związku z negocjacjami, zawarciem lub wykonaniem Umowy strony nie będą oferować ani przekazywać jakimkolwiek pracownikom, przedstawicielom lub osobom trzecim działającym w imieniu drugiej strony, ani przyjmować od jakichkolwiek pracowników, przedstawicieli lub osób trzecich działających w imieniu drugiej strony, niedozwolonych prezentów lub korzyści, pieniężnych lub innych.

20.3. Każda ze stron w przypadku powzięcia wiadomości lub podejrzenia o korupcji związanej z negocjowaniem, zawarciem lub realizacją Umowy niezwłocznie powiadomi drugą stronę.

Umowa, a także wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy albo pozostające w związku z Umową, albo jej przedmiotem lub jej zawarciem (łącznie z pozaumownymi sporami lub roszczeniami) podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem państwa, w którym zarejestrowana jest jednostka SoftwareOne zawierająca Umowę, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Do umowy nie będzie miała zastosowania konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Strony nieodwołalnie postanawiają, że do rozstrzygnięcia wskazanych powyżej sporów wyłącznie właściwe będą sądy powszechne państwa, w którym ma siedzibę jednostka SoftwareOne zawierająca Umowę.

22.1. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie ma wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

22.2. Wszelkie powiadomienia i inne wymagane lub dopuszczalne komunikaty wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

22.3. Zaniechanie przez SoftwareOne egzekwowania postanowień niniejszych Warunków nie stanowi odstąpienia od uprawnień w nich zawartych i nie wpłynie w żaden sposób na prawo do ich późniejszego egzekwowania.

22.4. Wszelkie nagłówki lub tytuły akapitów zawarte w niniejszych Warunkach zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i w żaden sposób nie określają ani nie stanowią interpretacji żadnego akapitu lub postanowienia niniejszych Warunków.

22.5. Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie ma na celu ani nie będzie uznawane za ustanowienie spółki lub wspólnego przedsięwzięcia Strona, ustanowienie jednej Strony przedstawicielem drugiej Strony, ani pozwolenia którejkolwiek ze Stron do zaciągania zobowiązań na rzecz lub w imieniu drugiej Strony.

22.6. Niniejsze Warunki wraz z Umowami stanowią całość porozumienia między stronami w zakresie przedmiotu niniejszej umowy i zastępują wszelkie inne umowy i porozumienia.