Ми ставимося серйозно до питань захисту даних.

Політика про захист персональних даних

To ensure that you feel safe, secure, and comfortable when visiting our websites, we have put together the information below regarding how your data is handled.

1. Загальні положення

1.1. Цим Положенням про захист та обробку персональних даних у Товаристві з обмеженою відповідальністю «СофтверВАН Україна» (далі - Положення) визначено загальні вимоги до обробки та захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, що обробляються Товариством з обмеженою відповідальністю «СофтверВАН Україна» (далі – Володілець) повністю чи частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів.

1.2. Володілець персональних даних самостійно визначає положення обробки персональних даних, враховуючи специфіку обробки персональних даних у різних сферах, відповідно до вимог, визначених Законом України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) та цим Положенням.

2. Вимоги до обробки персональних даних

2.1. Володілець визначає:
1) мету та підстави обробки персональних даних;
2) категорії суб’єктів персональних даних;
3) склад персональних даних;
4) положення обробки персональних даних, а саме:
- спосіб збору, накопичення персональних даних;
- строк та умови зберігання персональних даних;
- умови та процедуру зміни, видалення або знищення персональних даних;
- умови та процедуру передачі персональних даних та перелік третіх осіб, яким можуть передаватися персональні дані;
- положення доступу до персональних даних осіб, які здійснюють обробку, а також суб’єктів персональних даних;
- заходи забезпечення захисту персональних даних;
- процедуру збереження інформації про операції, пов’язані з обробкою персональних даних та доступом до них.

2.2. У випадках, передбачених Законом, володілець також визначає обов’язки та права осіб, відповідальних за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних під час їх обробки.

2.3. Процедури обробки, строк обробки та склад персональних даних є пропорційними меті обробки.

2.4. Мета обробки персональних даних повинна бути чіткою і законною.

2.5. Мета обробки персональних даних повинна бути визначена до початку їх збору.

2.6. У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних володілець персональних даних, окрім випадків, визначених законодавством, повинен отримати згоду суб’єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до нової мети.

2.7. Обробка персональних даних здійснюється володільцем персональних даних лише за згодою суб’єкта персональних даних, за винятком тих випадків, коли така згода не вимагається Законом.

2.8. Згода суб’єкта на обробку його персональних даних повинна бути добровільною та інформованою. Згода може надаватися суб’єктом у письмовій або електронній формі, що дає змогу зробити висновок про її надання. Документи (інформація), що підтверджують надання суб’єктом згоди на обробку його персональних даних, зберігаються володільцем впродовж часу обробки таких даних.

2.9. Володілець персональних даних, крім випадків, передбачених законодавством України, повідомляє суб’єкта персональних даних про склад і зміст зібраних персональних даних, його права, визначені Законом, мету збору персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані:

- в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних;
- в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних.

Володілець зберігає інформацію (документи), які підтверджують надання заявнику вищезазначеної інформації протягом усього періоду обробки персональних даних.

2.10. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки. В будь-якому разі вони обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це передбачено законодавством у сфері архівної справи та діловодства.

2.11. У разі виявлення відомостей про особу, які не відповідають дійсності, такі відомості мають бути невідкладно змінені або знищені.

2.12. Суб’єкт персональних даних має право пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та/або зміни їх складу/змісту. Така вимога розглядається володільцем впродовж 10 робочих днів з моменту отримання.

2.13. Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані суб’єкта (їх частина) обробляються незаконно володілець припиняє обробку персональних даних суб’єкта (їх частини) та інформує про це суб’єкта персональних даних.
Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані суб’єкта (їх частина) є недостовірними, володілець припиняє обробку персональних даних суб’єкта (чи їх частини) та/або змінює їх склад/зміст та інформує про це суб’єкта персональних даних.

2.14. У разі якщо вимога не підлягає задоволенню, суб’єкту надається мотивована відповідь щодо відсутності підстав для її задоволення.

2.15. Суб’єкт персональних даних має право відкликати згоду на обробку персональних даних без зазначення мотивів, у разі якщо єдиною підставою для обробки є згода суб’єкта персональних даних. З моменту відкликання згоди володілець зобов’язаний припинити обробку персональних даних.

2.16. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

2.17. Положення доступу до персональних даних суб’єкта персональних даних та третіх осіб визначається статтями 16-17 Закону.

2.18. Володілець повідомляє суб’єкта персональних даних про дії з його персональними даними на умовах, визначених статтею 21 Закону.

3. Захист персональних даних

3.1. Володілець персональних даних вживає заходів щодо забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки, у тому числі за допомогою організаційних та технічних заходів.

3.2. Володілець персональних даних самостійно визначає перелік і склад заходів, спрямованих на безпеку обробки персональних даних, з урахуванням вимог законодавства у сферах захисту персональних даних, інформаційної безпеки.

3.3. Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання їх випадкових втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

3.4. Організаційні заходи охоплюють:
- ствонення та розробка положень з регламентації порядку обробки, захисту персональних даних з метою обмеження несанкціонованого доступу до них та визначення положення доступу до персональних даних працівників володільця/розпорядника (створення даного Положення);

3.5. Володілець/розпорядник веде облік працівників, які мають доступ до персональних даних суб’єктів. Володілець/розпорядник визначає рівень доступу зазначених працівників до персональних даних суб’єктів. Кожен із цих працівників користується доступом лише до тих персональних даних (їх частини) суб’єктів, які необхідні йому у зв’язку з виконанням своїх професійних чи службових або трудових обов’язків. Такий рівень доступу визначається зокрема змістом трудового договору.

3.6. Усі інші працівники володільця/розпорядника мають право на повну інформацію лише стосовно власних персональних даних.

3.7. Працівники, які мають доступ до персональних даних, дають письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків.

3.8. Датою надання права доступу до персональних даних вважається дата надання зобов’язання відповідним працівником.

3.9. Датою позбавлення права доступу до персональних даних вважається дата звільнення працівника, дата переведення на посаду, виконання обов’язків на якій не пов’язане з обробкою персональних даних.

3.10. У разі звільнення працівника, який мав доступ до персональних даних, або переведення його на іншу посаду, що не передбачає роботу з персональними даними суб’єктів, вживаються заходи щодо унеможливлення доступу такої особи до персональних даних, а документи та інші носії, що містять персональні дані суб’єктів, передаються іншому працівнику.

3.11. Володілець веде облік операцій, пов’язаних з обробкою персона льних даних суб’єкта та доступом до них. З цією метою володільцем/розпорядником зберігається інформація про:
- дату, час та джерело збирання персональних даних суб’єкта;
- зміну персональних даних;
- перегляд персональних даних;
- будь-яку передачу (копіювання) персональних даних суб’єкта;
- дату та час видалення або знищення персональних даних;
- працівника, який здійснив одну із указаних операцій; <br -="" мету="" та="" підстави="" зміни,="" перегляду,="" передачі="" видалення="" або="" знищення="" персональних="" даних.="" <br=""> Володілець персональних даних самостійно визначає процедуру збереження інформації про операції, пов’язані з обробкою персональних даних суб’єкта та доступом до них. У випадку обробки персональних даних суб’єктів за допомогою автоматизованої системи така система автоматично фіксує вказану інформацію. Ця інформація зберігається володільцем/розпорядником упродовж одного року з моменту закінчення року, в якому було здійснено зазначені операції, якщо інше не передбачено законодавством України.

3.12 Вимоги щодо обліку та збереження інформації про перегляд персональних даних не поширюється на володільця, який здійснює обробку персональних даних в реєстрі, який є відкритим для населення в цілому.

3.13. Персональні дані залежно від способу їх зберігання (паперові, електронні носії) мають оброблятися у такий спосіб, щоб унеможливити доступ до них сторонніх осіб.

3.14. З метою забезпечення безпеки обробки персональних даних вживаються спеціальні технічні заходи захисту, у тому числі щодо виключення несанкціонованого доступу до персональних даних, що обробляються та роботі технічного та програмного комплексу, за допомогою якого здійснюється обробка персональних даних.

3.15. Факти порушень процесу обробки та захисту персональних даних повинні бути документально зафіксовані керівником підприємства.

3.16. Взаємодія з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини здійснюється в положення, визначеному Законом та Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

3.17. Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, тих володільців/розпорядників, на яких не поширюються вимоги частини другої статті 24 Закону, покладається безпосередньо на тих осіб, які здійснюють обробку персональних даних та керівника компанії.

4. Required Cookies

We use cookies on our websites that are required for using our websites.

Cookies are small text files that can be stored and read on your end device. A distinction is made between session cookies that are deleted again as soon as you close your browser and permanent cookies that are stored beyond the individual session.

We do not use these required cookies for analysis, tracking or advertising purposes.

Some of these cookies only contain information about certain settings and do not pertain to a particular person. They may also be required to facilitate the user guidance, security and implementation of the website.

We use these cookies based on our legitimate interest.

You can adjust your browser settings so that the browser informs you when cookies are placed. This keeps you informed of the use of cookies. You are furthermore able to delete cookies at any time via the corresponding browser setting and prevent the placement of new cookies. Please note that if you do so, you may not be able to display our website and some functions may technically no longer be available.

5. Google Analytics

We use the web analysis tool "Google Analytics" to design our websites according to your needs. Google Analytics creates usage profiles based on pseudonyms. For this purpose, permanent cookies are stored on your end device and read out by us. In this way we are able to recognize returning visitors and count them as such.

Google Ireland Limited and Google LLC support us within the framework of Google Analytics. (USA) support us as processors. Data processing can therefore also take place outside the EU or EEA and in this case there is an international data transfer that requires adequate safeguards. With regard to Google LLC, no adequate level of data protection can be assumed due to the processing in the USA. There is a risk that US authorities may access the data for security and monitoring purposes without your being informed or having the right to appeal. Please take  this into account if you decide to give your consent to our use of Google Analytics when the processing of your personal data takes place outside the EU or EEA.

The data processing is based on your consent, if you have given your consent via our banner.

You can revoke your consent at any time. Please follow this link and make the appropriate settings via our banner.

6. Website Analysis

We use web analysis tools for the appropriate design of our websites. These tools generate usage files on the basis of pseudonyms. To this purpose, permanent cookies are stored on your end terminal and read by us. In addition, it is possible that we retrieve recognition characteristics for your browser or your end terminal (such as a so-called browser fingerprint or your unabridged IP address). This enables us to identify returning visitors and to count them as such.

We also use the following functions to quantify the traffic:

  • We enrich the pseudonymous data with other data provided by third-party providers. This enables us to capture the demographic characteristics of our visitors, for example information about their age, sex and place of residence.
  • We use retargeting for website visitors so that we can display targeted advertising outside of our website with the help of these data without identifying the member.

The data are processed on the basis of your consent, if you gave your consent via our banner.

Which third-party providers do we use in this context?

Below, please find the third-party providers with which we collaborate in order to quantify the traffic. If the respective data are processed outside of the EUR or the EEA, we will provide information on the appropriate data protection level. You will also be instructed on how to revoke your consent:

Tool Third-party provider Appropriate data protection level
LinkedIn Insight Tag LinkedIn (USA) No adequate level of data protection. The transmission is based on your explicit consent.
Web Insights  Web Insights (USA) No adequate level of data protection. The transmission is based on your explicit consent.

7. Tracking Technologies from Third-Party Provider for Advertising Purposes

We use cross-device tracking technologies so we can display to you targeted advertising on other websites on the basis of your visit and determine how effective our advertising was. The data are processed on the basis of your consent, if you gave your consent via our banner. Your consent is voluntary and can be revoked at any time.

How does the tracking work?

When you visit our websites, it is possible that the third-party providers listed below access your browser or your end terminal (for example a so-called browser fingerprint), analyze your IP address, store and/or read recognition characteristics on your end terminal (such as cookies) or gain access to individual tracking pixels.

The third-party providers may use the individual characteristics to recognize your end terminal on other websites. We can instruct the respective third-party providers to display advertising that depends on the websites you visited.

What does cross-device tracking mean?

If you register with the third-party provider using your own user data, the respective recognition characteristics of different browsers and end devices can be lined with each other. If the third-party provider generated a separate characteristic for the laptop, desktop or the Smartphone or tablet you use, these individual characteristics can be associated with each other as soon as you use a service of the third-party provider with your login information. This way, the third-party provider can effectively manage our advertising campaigns across different end terminals.

Which third-party providers do we use in this context?

Below, please find a list of the third-party providers with which we collaborate for advertising purposes. If the respective data are processed outside of the EUR or the EEA, we will provide information on the appropriate data protection level. You will also be instructed on how to revoke your consent:

Tool Third-party provider Appropriate data protection level
Google Ads, Google Ads Conversion, Google Ads Remarketing, DoubleClick Google (USA) No adequate level of data protection. The transmission is based on your explicit consent.
Facebook Pixel, Facebook Custom Audience, Facebook Connect Facebook Inc. (USA) No adequate level of data protection. The transmission is based on your explicit consent.
LinkedIn Ads LinkedIn (USA) No adequate level of data protection. The transmission is based on your explicit consent.
Xing Xing (Germany) Data processing in EU/EWR only
Marketo Adobe (USA) No adequate level of data protection. The transmission is based on your explicit consent.

8. Google Tag Manager

We use the Google Tag manager to organize our website analysis tools. No cookies are used in this regard, and no personal data are processed in connection with the Google Tag Manager.

9. Map Services

We embed map services into our websites that are not stored on our servers. For example, you can find out the exact location of a SoftwareONE entity. To ensure that access to our websites with embedded map services does not automatically cause the content of the third-party provider to be loaded as well, we first only display locally stored thumbnails of the maps. This does not provide the third-party provider with any information.

Content from third-party providers is only loaded when you give your consent. In that case, the third-party provider receives the information that you accessed our website as well as the usage data that are required in this regard for their service. We have no influence on the further data processing performed by the third-party provider. With your consent, you allow us to load the third-party provider content.

Maps are embedded on the basis of your consent which is given by your clicking on the thumbnail.

Please note that the embedding of some card services means that your data will be processed outside the EU or EEA. In some countries, there is a risk that authorities may access the data for security and monitoring purposes without you being informed or having the right to appeal. If we use providers in insecure third countries and you give your consent, the transfer to an insecure third country is based on your consent. You may withdraw your consent for the transfer at any time as indicated below.

Tool Third-party provider Appropriate data protection level
Google Maps Google (USA) No adequate level of data protection. The transmission is based on your explicit consent.

10. Embedded Videos

We embed videos into our websites that are not stored on our servers. To ensure that access to our websites with embedded videos does not automatically cause the content of the third-party provider to be loaded as well, we first only display locally stored thumbnails of the videos. This does not provide the third-party provider with any information.

The third-party provider content is only loaded when you give your consent on the thumbnail. In that case, the third-party provider receives the information that you accessed our website as well as the usage data required for accessing the videos. We have no influence on the further data processing performed by the third-party provider. With your consent, you allow us to load the third-party provider content.

Videos are embedded on the basis of your consent, which is given by your clicking on the thumbnail.

Please note that the embedding of many videos means that your data will be processed outside the EU or EEA. In some countries, there is a risk that authorities may access the data for security and surveillance purposes without you being informed or having the right to appeal. You may withdraw your consent for the transfer at any time as indicated below.

Tool Third-party provider Appropriate data protection level
YouTube Google (USA) No adequate level of data protection. The transmission is based on your explicit consent.
Vimeo Vimeo (USA) No adequate level of data protection. The transmission is based on your explicit consent.

11. Newsletter

You can sign up for our free newsletter on our website. The newsletter provides you with information about current trends and event highlights in the IT industry, special offers, new products, services and important dates for IT decision makers. We require your email address for the registration. We will use the email to send the newsletter to you.

You will receive a confirmation email from us after you have completed the application form. The application is not activated until you have clicked on the link in the confirmation email. You can unsubscribe from the newsletter at any time. Simply use the unsubscribe link which is found at the end of every email or send an email to info.global@softwareone.com. Your email address will then be deleted from the distribution system. The legal basis for data processing is your consent. You may withdraw your consent at any time.

12. PyraCloud Customer Account

If you, as one of our customers, would like to use the access-protected PyraCloud area, you must set up an account first. PyraCloud is a central platform with which you can manage software licenses and Cloud subscriptions, display your entire On-Premises and current Cloud software and, at the same time, use a combined view of your technology platforms and commercial agreements. We only collect data in this context that are required for the registration. The data are processed on the basis of contractual fulfillment to provide you with the services and the information of the PyraCloud area.

13. COMPAREXonline Customer Account

We provide our customers with the opportunity to set up a customer account for the COMPAREXonline customer portal. There, you may buy software or integrate product and pricing information in your purchasing system at any time. In addition, you are provided with an overview of the products and licenses you purchased as well as information about their term. It also allows you to generate offers and orders. The legal basis for data processing the contractual fulfillment.

14. Academy (Seminars, Training Sessions, and Webinars)

You can register for one of our courses. To do so, you will be taken to a separate website where you can learn about our range of products and services and register for the courses offered by the academy. The legal basis for data processing is contractual fulfillment. Please observe the respective data protection notice.

15. Activities and Events

You can register for activities and events on our website. The legal basis for data processing is contractual fulfillment. We use the information provided by you to prepare and carry out activities and events.

16. Online Application

You can apply for a position with SoftwareONE online. To this purpose, we make an online application system available on our website. Your data and the files attached to the application are transmitted in an encrypted manner. Your application data are received by the Human Resources Department and forwarded to the department for which the position was posted and/or individuals responsible for filling a position. All parties involved will treat your application records with due diligence and in a confidential manner. Once the selection process has ended, the information and the documents provided by you for the respective selection process will be deleted after six months, unless we concluded an employment contract with you. We use a software solution for the online application system that is offered by iCIMS, Inc., a company based in the United States. That company assists us as a processor. We signed an order processing agreement with iCIMS. With regard to iCIMS, Inc. no adequate level of data protection can be assumed due to the processing in the USA. There is a risk that authorities may access the data for security and monitoring purposes without your being informed or having the right to appeal. Please note this in your application.

17. Contact Form

You can contact us by using our contact forms. To use our contact forms, we first need from you the data that are entered in the fields marked as required. We have a justified interest to contact the users of our website and to answer questions and respond to queries. In addition, you can decide yourself whether you want to provide us with further information. Said information is provided voluntarily and is not mandatory for contacting us. Your data will only be used to answer your inquiry. We will delete your data as soon as it is no longer required and is not subject to statutory retention obligations. You may object to the processing of your data at any time. To do so, please use the email address provided together with the company details.

18. Blog with Comment Function

You are able to comment on the blog entries on our websites. Your comment will be published on our website. Please note that we may still manually review your comment before it is published, which means that comments may be posted with a delay. If you provide a name (which may be a pseudonym as well), this name will be published next to your comment. We use these data on the basis of the justified interest to contact the users of our website and to respond to blog comments.

19. Geo-Localization and Website Protection via IPstack

We use your IP address to forward you to the respective country website of SoftwareONE. To do so, we use the IP geo-localization API Ipstack. Using the API, information about the country where our website visitors are located can be obtained in real time. This way, the language version of the website can be matched with the IP address of the country of origin. Even when the user later returns to our website, a cookie will store the last language version that was visited and return the user there again. This also makes it possible to detect any threats posed by risky IP addresses in a more efficient manner. If a harmful address uses our website, the quick identification by ipstack will ensure that you are protected. The data are processed on the basis of the justified interest in displaying the language version as well as the content of your country's website to you and to protect our website against harmful addresses.

20. Storage Period

Unless we have not already provided specific information about the storage period, we will delete personal data when it they no longer required for the aforementioned processing purposes, but only if not prevented from doing so by statutory retention periods.

21. Other Processors

We forward your data for processing purposes to other service providers that assist us with the operation of our websites and related processes. These are hosting service providers, for example. Our service providers are subject to strict confidentiality obligations and have signed the respective agreements.

22. Your Rights as a Data Subject

Right of Access

You have the right to obtain a confirmation about whether personal data concerning you are being processed; if that is the case, you have a right of access to the personal data.

Right to Rectification

You have the right to obtain from us without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning you and, if applicable, to have incomplete data completed.

Right to Erasure

You have the right to demand from us the erasure of personal data concerning you without undue delay.

Right to Restriction of Processing

You have the right for the duration of the verification by the controller to demand the restriction of processing if one of the conditions  applies, e.g. if you have objected to the processing.

Right to Data Portability

You have the right to receive the personal data concerning you in a structured, commonly used and machine-readable format and to have these data transmitted to a third party, as long as the processing is based on consent or on a contract and the processing is carried out by means of automated procedures.

Right to Object

If data are collected for the purposes of legitimate interests or in the public interest or in the exercise of official authority, you have the right to object to this processing, on grounds relating to your particular situation, at any time. We will no longer process the personal data unless there are demonstrable compelling legitimate grounds for this processing which override your interests, rights and freedoms or which serve in the establishment, exercise or defense of legal claims.

Right to Lodge a Complaint with a Supervisory Authority

You have the right to complain to a supervisory authority if you feel that the processing of your data has infringed the provisions of data protection law. In particular, the complaint may be lodged with a supervisory authority in the Member State in which you generally live or work or the Member State in which the alleged infringement occurred.

23. Contact for Data Protection Requests

In case of questions related to data protection, requests for further information or complaints please contact us at:

SoftwareONE | Legal – Department Data protection
 data-protection.eu@softwareone.com
 +49.341.2568.000

24. Data Protection Officer

Our data protection officer is at your disposal for any questions regarding data protection and can be reached as follows:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Germany

For contact details of data protection officers outside the European Union, please click here.