4.20 minut na přečteníSpráva majetku

AI přichází do světa ITAM – jste připraveni?

Jonas Jasinskas
Jonas JasinskasGlobal Service Design Lead, Software Sourcing & Portfolio Management
Cubes, data & AI

Všichni jsme už zaznamenali nástup umělé inteligence. V posledních měsících se téměř žádná prezentace dodavatelů a novinka od partnerů, stejně jako nově uváděný produkt či kulatý stůl o technologiích neobejdou bez zmínky o zázracích generativní umělé inteligence – ať už v jakékoli podobě.

Nehledě na marketingový humbuk jsme všichni svědky úžasných věcí, které generativní umělá inteligence dokáže vytvořit pro osobní i profesionální použití. Od vytváření receptů, vyprávění příběhů a generování obrázků, až po hloubkovou analýzu složitých dokumentů a velkých souborů dat.

S využíváním nástrojů a rozsáhlých jazykových modelů, které jsou dnes k dispozici online, je také zřejmé, že AI je schopna produkovat omyly či chybné výpočty, pokud jí nejsou dodávána optimalizovaná data ze systémů vaší organizace a/nebo není navržena bez přesného stanovení požadovaných výsledků.

AI a ITAM

Není pochyb o tom, že budoucnost naší produktivity bude do značné míry záviset na tom, jak tyto nové nástroje a technologie nasadíme, zvykneme si na ně a jak je budeme využívat. Je však důležité mít na paměti, že tyto nové modely AI – vyškolené a využívané lidmi – budou vycházet ze stejných základů a důvěryhodných dat, na kterých jsou založeny postupy, které používáme dnes.

Když společnosti začínají zkoumat možnosti integrace umělé inteligence do správy IT aktiv (ITAM), budou muset vyvinout strategické přístupy ke svým procesům, nástrojům a systémům. Tím se zajistí nejen to, aby byla data využívaná AI přesná a důvěryhodná, ale také že pomoc, kterou od umělé inteligence a velkých jazykových modelů očekáváme, přinese výsledky se skutečným dopadem na podnikání.

Než se pustíme do konkrétních kroků, které musí organizace podniknout, aby si osvojily generativní AI, prozkoumejme nejprve klíčovou roli, kterou bude hrát v rozvoji postupů ITAM.

5 důvodů, proč je umělá inteligence základem efektivního ITAM

Integrace umělé inteligence (AI) do správy IT majetku (ITAM) nabízí řadu výhod, které mohou racionalizovat provoz, zvýšit efektivitu a optimalizovat využití zdrojů. Zde je několik přesvědčivých důvodů pro využití AI v ITAM:

 • Zlepšené vyhledávání a sledování aktiv: Algoritmy umělé inteligence mohou automaticky skenovat sítě, identifikovat prostředky a shromažďovat komplexní údaje o jejich konfiguracích, instalacích softwaru a způsobech používání. Tento přehled o prostředí IT v reálném čase umožňuje organizacím udržovat přesný inventář majetku, sledovat jeho životní cyklus a zajistit dodržování licenčních smluv.
 • Vylepšená prediktivní údržba: Prediktivní analýza na bázi AI dokáže analyzovat historická data o prostředcích, identifikovat vzorce a předvídat potenciální selhání hardwaru dříve, než k němu dojde. Tento proaktivní přístup k údržbě zkracuje odstávky, minimalizuje narušení provozu a prodlužuje životnost prostředků IT.
 • Optimalizované využití zdrojů: Umělá inteligence dokáže analyzovat vzorce využívání aktiv a identifikovat příležitosti k optimalizaci přidělování zdrojů. Může doporučit strategie pro konsolidaci nedostatečně využívaných prostředků, změnu využití hardwaru nebo správné nastavení počtu softwarových licencí. To vše vede ke snížení nákladů, vyššímu výkonu a efektivnějšímu využití zdrojů.
 • Posílení stavu zabezpečení: AI dokáže analyzovat síťový provoz, identifikovat anomálie a odhalit potenciální bezpečnostní hrozby. Může také automatizovat hodnocení zranitelností, správu záplat a postupy reakce na incidenty. Tento proaktivní přístup ke kybernetické bezpečnosti zvyšuje ochranu před datovými úniky a neoprávněným přístupem.
 • Automatizovaný reporting a dodržování licenčních podmínek: Umělá inteligence může automatizovat generování reportů ITAM, které poskytují přehled o využití prostředků, softwarových licencí a stavu dodržování licenčních podmínek. Tato automatizace šetří čas, omezuje manuální práci a zajišťuje, že budou organizace dodržovat licenční podmínky i regulační požadavky.

Integrace umělé inteligence do ITAM se neobejde bez problémů, jako jsou otázky kvality dat, etické aspekty a potřeba kvalifikovaného personálu. Potenciální přínosy AI tyto problémy ale zdaleka převyšují a činí z ní transformační sílu v oblasti ITAM.

Co můžete udělat dnes, abyste byli připraveni na zítřek?

Zásadními kroky pro organizace, které chtějí zavést generativní umělou inteligenci, budou hodnocení a připravenost. To zahrnuje posouzení kvality dat, správy dat a technické infrastruktury v rámci vaší organizace. AI sice přináší významné výhody pro ITAM, ale také výzvy.

Patří mezi ně obavy týkající se ochrany osobních údajů, bezpečnosti, potřeby kvalifikovaného personálu pro správu systémů AI i možných předsudků v algoritmech umělé inteligence. Organizace musí řešení AI v ITAM pečlivě plánovat a implementovat, aby zajistily maximální přínos a zároveň tyto výzvy vyřešily.

Níže uvádíme některé z potenciálních problémů, na které byste měli pamatovat. Tento seznam zahrnuje hlavní témata, která je třeba vzít v úvahu při integraci řešení AI do praxe ITAM.

10 základních úvah při hodnocení

 • Posouzení stávajících procesů ITAM

  Porozumění vašim stávajícím procesům, nástrojům a systémům ITAM. Zhodnoťte silné a slabé stránky i problematická místa svých současných postupů. Toto posouzení pomůže určit, kde může být AI nejvíce přínosná.

 • Datová připravenost

  Umělá inteligence se do značné míry opírá o data. Ujistěte se, že jsou vaše údaje přesné, úplné a dobře uspořádané. Kvalita dat je pro AI klíčová, aby mohla poskytovat smysluplné poznatky a předpovědi.

 • Zabezpečení dat a ochrana soukromí

  Zvažte dopady AI na bezpečnost a soukromí v ITAM. Zaveďte opatření na ochranu citlivých údajů, zejména pokud budou mít systémy AI přístup k citlivým informacím.

 • Integrace se stávajícími systémy

  Zajistěte bezproblémovou integraci řešení AI se stávajícími nástroji a systémy ITAM. Hladká integrace pomůže v procesu adopce i během přechodu na nové řešení.

 • Rozvoj dovedností a znalostí

  Investujte do školení a zvyšování kvalifikace vašich týmů pro ITAM a IT. Technologie umělé inteligence vyžadují odborné znalosti v oblasti datové vědy, strojového učení a vývoje modelů AI. Zajistěte, aby vaši zaměstnanci měli potřebné dovednosti pro správu a interpretaci poznatků, získaných od AI.

 • Řízení změn

  Připravte svůj tým na změny, které AI do procesů ITAM přinese. Informujte o výhodách umělé inteligence, poskytněte školení a zajistěte, aby se zaměstnanci sžili s novými pracovními postupy, podporovanými AI.

 • Definujte klíčové ukazatele výkonnosti

  Stanovte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a metriky pro měření úspěšnosti vašich na AI postavených iniciativ v ITAM. Může mezi ně patřit vyšší přesnost údajů o prostředcích, úspora nákladů, omezení bezpečnostních zranitelností a další.

 • Definujte svoje cíle

  Jasně definujte, čeho chcete pomocí AI v ITAM dosáhnout. Ať už se jedná o lepší vyhledávání prostředků, optimalizaci využití zdrojů, zvýšení bezpečnosti nebo snížení nákladů, jasné cíle vám při implementaci AI pomohou.

 • Dodržování předpisů a etika

  Dbejte na etiku zpracování dat a dodržování předpisů. Zajistěte, aby byly vaše postupy v oblasti AI v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů i etickými hledisky. Transparentně informujte zúčastněné strany o využití umělé inteligence.

 • Monitorování a řízení

  Zaveďte robustní postupy monitorování a řízení umělé inteligence v ITAM. Pravidelně auditujte procesy AI, aby byla zachována transparentnost a odpovědnost.

Vždy je tu někdo, na koho se můžete spolehnout

Dobrou zprávou je, že velkou část výše uvedených příprav lze zajistit pomocí řešení, která už dnes na trhu nabízejí důvěryhodní poradci.

Hodnocení vyspělosti správy IT aktiv (ITAM) může hrát klíčovou roli při úspěšné implementaci řešení generativní AI, protože poskytuje pevný základ pro správu technologického prostředí.

Využitím konzultací k ITAM prostřednictvím řízených služeb, mohou organizace zlepšit své celkové postupy a nástroje pro správu IT a zajistit, aby byla implementace řešení generativní AI dobře naplánovaná a efektivně nasazená v souladu s obchodními cíli. Tyto odborné znalosti přispívají k hladšímu nasazení, optimalizovanému využití zdrojů a snížení rizik spojených s implementací AI.

Služby konsolidace softwarového portfolia mohou hrát zásadní roli při usnadnění implementace a zrychlení využití řešení generativní AI, protože snižují složitost, zefektivňují softwarové prostředí, optimalizují zdroje a zvyšují celkovou efektivitu. Schopnosti generativní umělé inteligence budou mít jistě vliv na svět ITAM. Obchodní výsledky a rychlost, s jakou tyto nové nástroje pomohou realizovat hodnotu, ale souvisí se stavem a vyspělostí vašeho současného prostředí.

Obraťte se na nás a zjistěte, jakou odbornou podporou vám může SoftwareOne poskytnout, abyste zajistili, že vaše organizace bude těžit z postupů ITAM podporovaných umělou inteligencí.

A pink, blue, and purple abstract background.

Připravte se na ITAM s podporou AI

Vypracujte strategický přístup, který vám umožní získat skutečný pozitivní dopad na podnikání díky ITAM podporovanému umělou inteligencí.

Připravte se na ITAM s podporou AI

Vypracujte strategický přístup, který vám umožní získat skutečný pozitivní dopad na podnikání díky ITAM podporovanému umělou inteligencí.

Author

Jonas Jasinskas

Jonas Jasinskas
Global Service Design Lead, Software Sourcing & Portfolio Management