3.55 minut na přečtení

Pozitivní dopad FinOps na provoz firmy

SoftwareOne blog editorial team
Blog Editorial Team

Na začátku pandemie přesunulo více než 50 % organizací své pracovní úlohy do cloudu, aby mohly spravovat svou digitální infrastrukturu a zároveň se přizpůsobit hybridním modelům práce. V současné době se mnoho podniků stále potýká s problémy spojenými s dopady covidové pandemie a cloudové technologie již nejsou volbou, ale nutností pro kontinuitu podnikání. Očekává se, že 70 % z těchto podniků bude v roce 2022 rozšiřovat své cloudové kapacity, přičemž výdaje na cloud by měly do konce roku dosáhnout téměř 500 miliard dolarů.

S rychlým růstem trhu ale přicházejí i možnosti volby, výzvy a změny. Výzvou je přitom především efektivní správa cloudových infrastruktur a udržení rozpočtu. Jednou z hlavních výzev, se kterou se společnosti neustále potýkají, je nedostatečný přehled o jejich výdajích.

FinOps 101

FinOps je model, který by měly využívat multifunkční týmy ke správě výdajů na cloud a zároveň podporovat rychlejší dodávání produktů. FinOps využívá nástroje, jako je analýza trendů a odchylek, ke zkoumání nákladů na cloud – a současně srovnává cloudové pracovní úlohy s jejich náklady, pro získání smysluplného přehledu o tom, jak si firma vede.

V konečném důsledku jde o maximalizaci všech vynaložených nákladů, přehled skutečné návratnosti investic do cloudu pro manažery a zvýšení obchodní hodnotu cloudu.

Zvyšování obchodní hodnoty cloudu pomocí FinOps

Typická cesta FinOps začíná definováním klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), které se zaměřují na náklady na cloud, které se nakonec promítnou do definovaných ukazatelů obchodní hodnoty. Vymezení kvantifikovatelných cílů umožní podnikům měřit úspěšnost.

V počátečních fázích cesty k FinOps je třeba vybudovat kulturu povědomí o nákladech napříč různými týmy, aby se vytvořila filozofie sdílené odpovědnosti. Obchod, IT a finance jsou tři nejdůležitější oddělení, která musí být proškolena v tom, jak efektivně řídit a chápat cloudové zdroje. Toto sdílené porozumění povede k přiřazení nákladů ke konkrétním cloudovým zdrojům a zajistí transparentnost, kterou společnosti vyžadují. Jakmile je k dispozici přehled, mohou manažeři s rozhodovací pravomocí vyřadit nadbytečné aplikace, licence nebo nástroje, které mohou zůstat bez povšimnutí. Snížení plýtvání je principem FinOps, které má optimalizovat využití cloudových zdrojů a snížit náklady.

Díky těmto opatřením budou mít společnosti k dispozici podrobnější analýzu svých výdajů na cloudové služby a průběžnou činnost při jejich nasazování. Podniky tak budou mít možnost přesně předpovídat náklady na základě sledování trendů spotřeby cloudu. Využití těchto prognóz ke stanovení realistických rozpočtů je zásadní pro dlouhodobou finanční stabilitu a v konečném důsledku zlepší fungování podniku, stejně jako podpoří inovace.

Účty, účty, účty – jak porozumět nákladům

Jedním z hlavních problémů, se kterými se společnosti neustále potýkají, je nedostatečný přehled o jejich postupech při vynakládání prostředků na cloudové služby. Až 84 % organizací přitom tvrdí, že sledování nákladů a jejich rozdělování dle cloudových služeb je zatěžující a časově náročné. Tento problém s přehledem je umocněn skutečností, že většina organizací nepoužívá pouze jednoho poskytovatele cloudu, ale využívá multi-cloudovou strategii.

Rozdílné způsoby účtování a faktury od různých poskytovatelů vedou k příliš složitým účtům za cloudové služby. To je další překážka optimalizace nákladů na cloud, protože cenové struktury cloudu je obtížné rozklíčovat a pochopit. Nedostatečné pochopení těchto účtů znamená, že společnosti budou mít problém s předvídáním budoucích nákladů a výdajů, a bez přesného předvídání je pro ně těžké vytvořit realistický cloudový rozpočet, aby se vyhnuly vysokým účtům.

Bez efektivních postupů řízení nákladů na cloud nemají firmy ucelený přehled o tom, za co přesně utrácejí, a pokud nemají tento rozpis výdajů, mohou jim vzniknout i skryté náklady.

Úrovně vyspělosti FinOps

Aby bylo možné vyčíslit obchodní hodnotu, získanou v důsledku zavedení FinOps, musí společnosti posoudit úroveň vyspělosti, na které v současné době fungují, pro všechny aspekty FinOps: FinOps Foundation klasifikuje tyto úrovně jako Crawl (plazení), Walk (chůze) a Run (běh).

Tato stupnice vyspělosti umožňuje podnikům začít v malém s rychlými opatřeními, což pak týmům FinOps umožňuje měřit výsledky jejich činnosti. Díky tomu si firmy mohou vizualizovat dopady dalšího rozvoje svých taktik. FinOps je neustále se vyvíjející praxe, která vyžaduje zvládnutí schopností a následný postup na další úroveň. Je důležité si uvědomit, že podniky by se neměly zaměřovat na dosažení nejvyšší úrovně vyspělosti jednotlivých schopností v rámci FinOps. Spíše by se měly zaměřit na schopnosti, které přinesou nejvyšší obchodní hodnotu.

Cílem FinOps nutně nemusí být utratit méně peněz, ale spíše zajistit optimalizaci výdajů na cloud, vytvořit lepší přehled napříč podnikem a podpořit inovace a transformaci do cloudu. Celý proces vyžaduje změnu kultury napříč podnikem, kde všechny týmy pracují odděleně. Jakmile budou standardizované osvědčené postupy FinOps efektivně integrovány v rámci společnosti, začne být vidět skutečná hodnota pro firmu.

A pink, blue, and purple abstract background.

Finanční řízení cloudu – FinOps

Finanční řízení cloudu – FinOps

Author

SoftwareOne blog editorial team

Blog Editorial Team

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.