Vad är Software Lifecycle Management?

Vad är Software Lifecycle Management?

Vad är Software Lifecycle Management?

  • 17 november 2021
  • 3 Minuters läsning

Software Asset Management (SAM) handlar om att möjliggöra effektiv hantering och kontroll av mjukvara under hela dess livscykel. Tidigare ansågs SAM vara en trevlig, icke-strategisk prioritet – helt enkelt något som snabbt sattes samman som en reaktion på exempelvis en mjukvarurevision. Idag inser företag att ett proaktivt SAM-program med fastställda mätvärden och rätt kombination av kunskap, processer och teknik, ger värdefulla insikter. Det gör det i slutändan möjligt för företag att driva förändringar, spara pengar och skydda hela sin mjukvaruegendom. Hanteringen av lokala tillgångar och resurser i molnet är komplext. Detta tillsammans med brist på insyn i vem som äger vad och faktisk förbrukningsdata, gör att budgetar snabbt överskrids och gör samtidigt företag sårbara för revisioner. Effektiv SAM, eller vårt mer omfattande begrepp Software Lifecycle Management (SLM) är en viktig del i att förhindra de här utmaningarna genom att främja digital transformation, underlätta resan till molnet samt optimera strategiska inköp. Allt detta har blivit ett absolut måste idag. Med SLM kan företag optimera sina kostnader, stärka sin IT-säkerhet och samtidigt mäta sin förbrukning utefter storleksanpassade avtal. Vi ska nu ta en närmare titt på vad SLM är mer specifikt och hur vi definierar det hos oss.

Vår defintion av SLM

För oss är SLM en affärsmetod som kombinerar SAM med digitaliserade inköp (det senare kallas även för den digitala leveranskedjan för mjukvara, eller på engelska Software Digital Supply Chain). Det är en beprövad metod för heltäckande administration och kontroll av företagets investeringar i mjukvaror och molntjänster. SLM täcker hela livscykeln, från inköp, implementering och hantering, hela vägen till dess att en programvara ska bytas ut. Målet med SLM är att maximera användningen av det ett företag har investerat i och samtidigt bara betala för det organisationen faktiskt behöver.

En mjukvaras livscykel kan delas upp i fyra faser: förfrågan, tillhandahållande, hantering och ändring. Dessa faser gäller för alla mjukvaru- och molntjänster inom en organisation.

  • Förfrågan: Allt börjar med ett behov och förfrågan av en viss mjukvara. Därifrån går processen vidare mot kravbedömning och produktutvärdering. Det sista är att få ett godkännande från organisationen.
  • Tillhandahållande: Här går en organisation in i fördistribution där avtal och tillgänglighet för licenser för slutanvändare (EULA) kontrolleras. Därefter utförs förvärv och kontraktering följt av tillhandahållande av mjukvara, paketering samt distribution.
  • Hantering: Under hanteringsfasen fokuserar du först på licensadministration. Därefter läggs grunden för programvarans efterlevnad (compliance) och övergripande användning. Här kan du få en bra uppfattning kring kostnader och optimering av licenser.
  • Ändring: Vid ändring kan oanvänd mjukvara avinstalleras och licenser överföras eller hämtas på nytt. Slutligen kan mjukvaran tas ur bruk och relaterade (underhålls)licenser avslutas.

Vi ser hela SLM-processen som bästa praxis för kontroll och administration av organisationens mjukvaru- och molninvesteringar. Vi vet att det är genom en smidig, integrerad uppsättning system och aktiviteter under mjukvarans hela livscykel som organisationer kan maximera värdet på sina portföljer.

En illustration över Software Lifecycle Management och dess olika komponenter.
En illustration över Software Lifecycle Management och dess olika komponenter.

Vägen till framtiden

Med tanke på komplexiteten i att hantera lokala och molnbaserade miljöer, bristen på insyn i vem som äger vilka tillgångar och var de finns, samt problem med hantering av kostnader, revisioner och osäkerheter kopplade till data, är vi övertygade om att SLM är viktigare än någonsin.

Givetvis kommer det att uppstå utmaningar när en organisation ska implementera en ny SLM-strategi. Att ha rätt förväntningar på effekten av strategin är steg ett. Många organisationer definierar inga mätvärden eller har svårt att veta var fokus bör ligga, och upplever det svårt att samla in korrekt inventerings- och användningsdata. Det är därför vi är noga med att definiera en SLM-strategi som har realistiska förväntningar och tydliga mätvärden och som inte utvecklats isolerat från andra affärsområden. En tydlig strategidefinition börjar med en förståelse för var man befinner sig och vilket slutmålet är.

Människor, processer och teknik kommer alltid att vara ryggraden i en stark SLM-strategi. Genom att utnyttja dessa kärnkomponenter kan vi erbjuda våra kunder stöd längs hela SLM-kedjan, oavsett mognadsnivå.

Är du redo att påbörja din SLM-resa?

Vi hjälper dig gärna med din SLM-strategi oavsett var på resan du befinner dig och erbjuder olika kundanpassade lösningar beroende på din organisations specifika behov.

Läs mer

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

SAM:manager - så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

SAM-manager: så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

En viktig uppgift för den som är ansvarig för Software Asset Management (SAM) i en organisation, är att se till att företagets processer och riktlinjer följer licensavtalen. Med andra ord att säkerställa efterlevnad

3 stora IT-utmaningar med FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.

Optimera dina molnkostnader och gör FinOps mer kraftfullt

Optimera dina molnkostnader och gör FinOps mer kraftfullt

Genom att inkludera optimering av molnkostnader i strategin för molnet, blir FinOps mer kraftfullt.