Gartner

Gartner:

12 heta tekniktrender under 2022

Gartner: 12 heta tekniktrender under 2022

  • 01 februari 2022
  • 7 Minuters läsning

Företagsledare som VD eller CEO vill ofta se tre saker: tilläxt, digitalisering och effektivitet. Covid-19, politiska utmaningar och klimatförändringar till trots, står tilltron till digitala affärer fortsatt högt. Som ansvarig för företagets IT vilar den tekniska utveckling på dina axlar.

Det finns tydliga trender att kapitalisera på, för att påskynda tillväxt och strategiskt kunna driva organisationen framåt. Gartner har sammanställt dessa tolv för att hjälpa dig att prioritera dina insatser och möta företagsledningens krav. Här är listan!

 

1. Data Fabric

Värdet av data är tydligare än någonsin. Samtidigt saknas inte sällan integration av viktig data, vilket innebär att den inte används så effektivt som möjligt. Sk. data fabric integrerar data över plattformar och användare, och skapar den tillgänglig där den behövs.

Med hjälp av inbyggd analys av metadata kan data fabric lära sig vilken data som faktiskt används och därmed skapa rekommendationer för mer, annorlunda eller bättre data, vilket minskar manuell hantering av data med upp till 70%.

2. Nätarkitektur för cybersäkerhet

När digitala affärsframgångar distribueras över moln och datacenter, och har fokus på traditionella, mer fragmenterade säkerhetsmetoder, lämnas organisationer öppna för intrång. Med en framtagen nätarkitektur för cybersäkerhet, på engelska cybersecurity mesh, skapas ett sammansatt tillvägagångssätt och en skalbar och driftskompatibel tjänst. Den gemensamma, integrerade strukturen säkrar alla tillgångar, oavsett plats, och möjliggör en säkerhetsstrategi som finns som grund för alla IT-tjänster.

Fram till 2024 kommer de organisationer som inför en nätarkitektur för sin cybersäkerhet , integrerar sina säkerhetsverktyg och bygger ett gemensamt ekosystem, att minska de ekonomiska konsekvenserna av enskilda säkerhetsincidenter med i genomsnitt 90 %.

3. Beräkning av integritetshöjande åtgärder / Privacy-Enhancing Computation (PEC)

Värdet av data är inte bara att ha den, utan även hur den används i AI-modeller, analyser och insikter.

Med PEC-metoder, eller på svenska beräkning av integritetshöjande åtgärder, kan värdefull data delas över ekosystem utan att äventyra dess integritet. Det finns olika metoder för detta men omfattar kryptering, uppdelning och förbehandling av känslig data.

År 2024 kommer 60 % av de största företagen att använda en eller flera av dessa metoder vid hantering av analys, Business Intelligence och i molntjänster.

4. Molnbaserade plattformar

Migreringar till molnet med sk. lift-and-shift-principer fokuserar på att flytta gamla arbetslaster och placera dem i molnet. Eftersom dessa arbetslaster ursprungligen inte utformats för molnet, kräver de istället mycket underhåll.

Molnbaserade plattformar använder istället den grundläggande flexibilitet och skalbarhet som finns i molnet och kan på så sätt snabbare generera värde. Dessa plattformar är mindre beroende av infrastruktur vilket frigör tid till applikationsfunktionalitet.

Gartner menar att molnbaserade plattformar kommer att utgöra grunden i mer än 95 % av alla nya digitala initiativ år 2025.

5. Komponerbara applikationer

Fusionsteam står inför många utmaningar: De kan sakna rätt kodningskunskaper, vara låsta vid vissa teknologier och måste på samma gång leverera i ett högt tempo. Komponerbara, på engelska composable, applikationer består av paketerade affärsmöjligheter, packaged-business capabilities, PBCs på engelska, eller mjukvarudefinierade affärsobjekt. En PBC skapar återanvändbara moduler som fusionsteam kan sätta samman för att snabbt skapa applikationer som således snabbare kan komma ut på marknaden.

Mantrat framöver kommer enligt Gartner att vara ”komponerbar API först eller endast API” vilket gör att traditionella SaaS-applikationer och skräddarsydda applikationer ses som gamla.

6. Beslutsintelligens

I en värld av ständig förändring måste företag ta bättre beslut, snabbare. Beslutsintelligens förbättrar organisationens beslutsfattande genom att modellera beslut via ett ramverk. Fusionsteam kan hantera, utvärdera och förbättra beslut baserade på feedback och lärdomar. Data, analys och AI möjliggör skapandet av plattformar som kan stödja, förstärka och automatisera beslut.

Gartner menar att inom ett år från nu kommer två tredjedelar av alla stora organisationer använda sig av beslutsintelligens.

7. Hyperautomatisering

Ett ökat fokus på tillväxt och digitalisering har visat på ett behov av en bättre och mer storskalig typ av automatisering. Hyperautomatisering är ett affärsdrivet tillvägagångssätt för att identifiera, övervaka och automatisera affärs- och IT-processer. Det handlar om att förbättra kvaliteten på arbetet, påskynda affärsprocesser och effektivisera beslutsfattandet.

Hyperautomatisering sammankopplar en mängd olika teknologier och kräver koordinering av flera verktyg, system och plattformar. snarare än att fokusera på enskilda moment. Artificiell intelligens används för att fatta beslut som människor förut var tvungna att göra.

Gartner-forskning visar att de mest högpresterande teamen som jobbar med hyperautomatisering fokuserar på tre viktiga prioriteringar: att förbättra kvaliteten på arbetet, påskynda affärsprocesser och öka smidigheten i beslutsfattandet.

8. AI Engineering

AI Engineering är snabbt framväxande disciplin som går ut på att utveckla verktyg, system och processer för att möjliggöra praktiska tillämpningar av artificiell intelligens (AI).

Ökningen av tillgängligheten för datorkraft och massiva datamängder har lett till skapandet av nya AI-modeller och algoritmer som omfattar tusentals variabler. Men alltför ofta fungerar dessa funktioner bara i kontrollerade miljöer och är svåra att replikera, verifiera och validera i verkligheten. Med hjälp av integrerade data, modell- och utvecklingspipelines skapas möjligheter att operationalisera uppdateringar av AI-modeller och därmed möjligheten att leverera ett konsekvent affärsvärde från AI.

AI Engineering kommer framöver att bli en viktig differentiator när det gäller att skapa och bibehålla värdet av AI. År 2025 spår Gartner att 10 % av företag som etablerar metoderna för AI-teknik kommer att generera minst tre gånger mer värde från sina AI-initiativ än de 90 % av företagen som inte gör det.

9. Distributed Enterprise

Definitionen av ett distribuerat företag är att det finns på flera geografiska platser eller har flera filialer, ofta över hela världen. För många sådana organisationer är huvudkontoret skyddat mot cyberattacker , medan filialerna inte är det, vilket lämnar bakdörrar öppna för cyberbrottslingar att få tillgång till känslig data. Enkelt uttryckt är attackytan för en distribuerad organisation större.

Filialanställda behöver säker tillgång till kunddata och applikationer online, men ofta saknas verktyg för att upptäcka eller förhindra cyberattacker. För att undvika kritiska dataförluster måste varje filial och fjärrsite säkras med samma nivå av säkerhet som företagets huvudkontor och datacenter.

Allt detta kräver att IT-ansvariga kan leverera lösningar för att de anställda ska kunna distans- och hybridarbeta friktionsfritt, men utan att det samtidigt påverkar företagets affärsmodeller. Redan 2023 spår Gartner att 75 % av de organisationer som utnyttjar fördelarna med ett distribuerat företag, kommer att se intäktsökningar 25 % snabbare än konkurrenterna.

10. Total Experience (TX)

Traditionellt sett har kundupplevelsen, användarupplevelsen och medarbetarupplevelsen setts som helt separata saker och verkat i egna silos. Med total experience, TX är det just dessa tre discipliner som förs samman för att skapa en bättre helhetsupplevelse för alla, från anställda till kunder och användare.

Genom att koordinera och integrera alla discipliner skapas bättre förutsättningar för att uppnå konkurrensfördelar genom att kunna erbjuda en sömlös och bättre interaktion med varumärket. TX skapar även ett ökat förtroende och en mer transparent kommunikation genom hela kundens livscykel. Det ger också fördelar i form av enhetlighet i alla kanaler och kontaktpunkter.

Gartner förväntar sig att företag som jobbar med TX kommer att överträffa konkurrenterna när det kommer till en mängd olika nyckeltal för nöjdhet. År 2026 spår Gartner att 60 % av de stora företagen kommer att använda TX i syfte att transformera sina affärsmodeller för att uppnå kund- och anställdas påverkansnivåer i världsklass.

11. Autonoma system

När traditionell programmering och enklare automatisering nått sina gränser och inte kan skalas upp i takt med att företag växer, kommer de autonoma systemen in i bilden. Ett autonomt system kan dynamiskt modifiera sina egna algoritmer utan att det kräver några programuppdateringar.

System med en hög grad av autonomi kan inte bara agera tillsammans med oss människor utan kan också dra egna slutsatser och lära sig av sina egna erfarenheter i den miljö det befinner sig i. Det kan dynamiskt modifiera sina egna algoritmer och därmed anpassa sig till nya förhållanden. Allt detta gör att systemet kan reagera snabbt på förändringar, vilket i sin tur gör det möjligt för det att hantera komplexa miljöer i stor skala.

Förflyttningen mot autonoma system drivs framåt av potentialen för kostnadsreduktion och behovet av att undanröja hindren från datorsystems komplexitet för att i sin tur möjliggöra mer avancerad datorteknik. Idag finns autonoma system till exempel i komplexa säkerhetsmiljöer men på längre sikt kommer det att bli vanligt även i fysiska system som robotar, drönare och tillverkningsmaskiner.

12. Generativ AI

Generativ AI är en bred benämning som används för att beskriva alla typer av artificiell intelligens som använder oövervakade inlärningsalgoritmer för att skapa nya digitala bilder, video, ljud, text eller kod. Det inkluderar teknologier som kan rita och måla bilder, såväl som tekniker som kan använda information som samlats in på internet för att skapa webbplatsartiklar och artikelsammanfattningar, företagsbroschyrer, pressmeddelanden och whitepapers.

Termen förknippas ofta med deep-fakes och datajournalistik men den spelar en allt viktigare roll för att automatisera repetitiva processer. Generativ AI används också experimentellt inom tillverkning som ett verktyg för snabb prototypframställning och i affärer för att förbättra dataförstärkning för robotprocessautomation (RPA). Dessvärre kan det också användas till sådant som politisk desinformation, bedrägerier eller falska identiteter.

I dag står generativ AI för mindre än en procent av alla data som produceras men Gartner beräknar att det år 2025 kommer att stå för 10 %.

 

Källa: Gartner

Nyfiken på mer spaningar från Gartner?

Vi går in i 2022 präglade av den rådande pandemin och IT-infrastrukturen behöver vara anpassad efter ”när som helst och var som helst”. Gartner har sammanställt tre strategiska prioriteringar för dig som är CIO eller IT-ansvarig.

Läs mer
  • Digital transformation

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

Gartner: 3 strategiska prioriteringar inför 2022 för dig som CIO
  • 11 januari 2022
  • Digital transformation
  • Trender

Gartner: 3 strategiska prioriteringar inför 2022 för dig som CIO

Vi går in i 2022 präglade av den rådande pandemin och IT-infrastrukturen behöver vara anpassad efter ”när som helst och var som helst”. Gartner har sammanställt tre strategiska prioriteringar för dig som är CIO eller IT-ansvarig.