Man håller dina personuppgifter i säkert förvar

Vi tar dataskydd på
största allvar

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: September 2021

Din integritet är viktig för SoftwareONE. Vi vill informera dig om vilka personuppgifter vi kan komma att använda om dig, hur vi kan använda dem samt informera dig om dina dataskyddsrättigheter.

Vilken typ av uppgifter vi använder och vad vi gör med dem beror på vilken relation vi har med dig. Det är därför möjligt att vissa delar av denna sekretesspolicy inte är relevanta för dig eller att fler än en del av denna policy kan gälla dig.

Denna sekretesspolicy kan ersättas eller kompletteras för att uppfylla lagkrav samt för att ge dig all nödvändig information om hur vi behandlar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är den SoftwareONE-enhet du har etablerat ett förhållande med, till exempel genom att besöka dess webbplats, använda dess tjänster, registrera dig för evenemang eller ansöka om en ledig tjänst.

Datalagring

Om vi inte redan har tillhandahållit dig specifik information om lagring av dina personuppgifter, behåller vi dina uppgifter så länge detta är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de har samlats in. Data, som inte längre krävs, kommer att raderas, förutsatt att det inte finns lagliga lagrings- och dokumentationsskyldigheter som kräver en längre lagring.

Datamottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter för parter för att uppfylla de syften som beskrivs i denna förklaring.
På grund av SoftwareONE:s internationella koncernstruktur, kräver vissa avdelningar och personer för behandling av dina personuppgifter på behovsbasis. För all intragruppåtkomst och överföring följer vi gällande dataskyddskrav.

Dessutom kan betrodda tredjepartstjänstleverantörer som har avtal med SoftwareONE också ta emot data för ovan nämnda ändamål. I synnerhet handlar det bland annat om tjänsteleverantörer som stöder oss när det gäller beställning, betalning/fakturering, kundservice, ekonomi, revisioner, bedrägerispårning, IT-tjänster, kommunikation, hosting, logistik, e-postleverans, marknadsföring, försäljning, dataanalys, event, utbildning, undersökningar, tryckning, arkivering, rådgivning och konsulttjänster.

SoftwareONE kan lämna ut dina uppgifter till andra mottagare, privata såväl som offentliga enheter och institutioner, inklusive brottsbekämpning, dataskyddsmyndigheter, skattemyndigheter, kreditföretag, inkasso, banker, domstolar, hotell eller andra företag i den mån det finns en rättslig grund för sådant utlämnande.

SoftwareONE delar endast din data med mottagare utanför organisationen om det finns en rättslig grund för dataöverföringen och lämpliga mekanismer för dataöverföring implementeras. Om du vill ha mer information kan du kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet “Kontakt för begäranden om dataskydd”.

Dataöverföringar till tredje land

Vi kan endast överföra dina personuppgifter till tredje länder (t.ex. länder som kräver ytterligare skyddsåtgärder enligt tillämpliga dataskyddsföreskrifter) och i den mån det är nödvändigt eller krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i detta uttalande, om det finns en rättslig grund för dataöverföring och lämpliga mekanismer för dataöverföring implementeras.

SoftwareONE AG har sitt huvudkontor i Schweiz. Enligt EU-kommissionen är Schweiz ett land som erbjuder en tillräcklig skyddsnivå.

Dina rättigheter

Du kan ha rätt till:

  • tillgång till dina uppgifter samt få en kopia av din data;
  • rättelse och radering;
  • begränsning av behandlingen;
  • dataportabilitet;
  • invändning, om uppgifterna behandlas i enlighet med SoftwareONE:s berättigade intressen;
  • lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

Kontakt för förfrågningar kring dataskydd

Vid frågor om dataskydd, förfrågningar om ytterligare information eller klagomål, vänligen kontakta oss på:

SoftwareONE | Legal - Department Data protection

E-postadress: data-protection.eu@softwareone.com

Telefon: +49.341.2568.000

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud för EU/EES, Schweiz och Storbritannien är:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Tyskland

ör kontaktuppgifter till dataskyddsombud utanför ovan nämnda länder klicka här.

Ändringar av sekretesspolicyn

Denna sekretesspolicy kan komma att ändras.

Versionshistorik

Version Datum
1.0 Juni 2020
2.0 September 2021