Connecting Cloud Cost Optimization & FinOps | SoftwareONE Blog

Cloud Financial Management

Så optimerar du dina molnkostnader med FinOps

Koppla samman FinOps med optimering av molnkostnaderna

 • 29 juli 2021
 • 5.5 Minuters läsning

Cloud Financial Management (FinOps) kombinerar system, bästa praxis och kultur för att öka en organisations insyn och kontroll över dess molnkostnader. Genom att ta ekonomiskt ansvar för molnkostnader gör FinOps det möjligt för team att fatta välgrundade affärsbeslut, dela värdefull information med intressenter och effektivisera molnkostnaderna. 

Det finns dock ett sätt att göra FinOps mer kraftfullt; genom att inkludera optimering av molnkostnader (eller på engelska, Cloud Cost Optimization) i strategin. SoftwareONEs tjänst Cloud Cost Optimization är en rådgivningstjänst som hjälper dig att identifiera och sänka molnkostnaderna genom att implementera metoder för anpassning av storlek och kostnader.

1. Fastställ grunden

Det första steget är att ta reda på var organisationen befinner när det gäller molnkostnader och vilka teammedlemmar som bör vara inblandade i arbetet med FinOps framöver. Ta sedan fram en fullständig bedömning av den nuvarande metoden för FinOps, vilket kan göras internt eller med hjälp av en FinOps-leverantör.

En grundlig diagnostisk bedömning omfattar följande punkter:

 • Var de nuvarande molnkostnaderna finns, inklusive hur stora kostnader som är kopplade till licensiering jämfört med datakostnader.
 • Hur molnkostnaderna har förändrats med tiden. Har de ökat, minskat eller förblivit oförändrade, och varierar de på ett oförutsägbart sätt?
 • Den aktuella budgeten och de ekonomiska målen vad gäller molnkostnader.
 • Potentiella områden där kostnaderna överskrider budgeten, inklusive oanvända molnresurser.
 • Vilka mätvärden som ska spåras över tid för att identifiera områden där kostnadsoptimering behövs.
 • Det ekonomiska värde som genereras av organisationens molnanvändning.

När du har fastställt den nuvarande ekonomiska positionen i molnet kan du utveckla en tydlig väg framåt med väldefinierade mål, bästa praxis och processer. Det underlättar att etablera ett tvärfunktionellt samarbetsteam och ge dem stöd med hjälp av en beprövad plattform för molnhantering.

2. Få insikt

Det är viktigt att få en centraliserad, transparent bild av molnanvändningen och kostnaderna för att lyckas med FinOps. Det är svårt att diagnostisera dina nuvarande kostnader, identifiera potentiella optimeringsområden, implementera nya strategier och observera resultaten om du inte har tillgång till korrekt information om molnkostnaderna.

Detta kan åtgärdas med hjälp av teknik. Exempelvis kan SoftwareONEs plattform PyraCloud digitalisera leveranskedjan för mjukvara (Software Digital Supply Chain), hantera avtal samtidigt som du kan spåra, kontrollera och förutse molnkostnader – även för flera olika molnleverantörer.

Kunskap är makt, inte bara för ditt FinOps-team utan för alla intressenter. Om du kan spåra och övervaka kostnaderna korrekt kan du även anpassa dem efter affärsmålen. Det ger tillgång till data och mätetal som gör det möjligt att bedöma resultaten av nya initiativ och motivera ändringar på ett bättre sätt.

3. Optimera molnkostnaderna

När du har fastställt en baslinje och har rätt team och verktyg på plats är du redo att börja optimera molnkostnaderna. Kostnadsoptimering för molnet (Cloud Cost Optimization) är en grundläggande del av FinOps.

Enligt en studie från Right Scale 2019 slösas 35 procent av de offentliga molnresurserna bort, vilket innebär att organisationer betalar för molntjänster som de inte ens använder. Dessutom tyder Flexeras rapport ”State of the Tech Trend” från 2020 på att mindre än 25 procent av organisationerna säger att de är mogna vad gäller optimering av kostnaderna för mjukvarulicenser; en annan stor kostnad som ofta kan minimeras markant.

För att undvika slöseri av resurser kan du använda följande Cloud Cost Optimization-metoder som en del av FinOps-strategin:

 • Storleksanpassa beräkning och lagring: Du bör inte betala för teknik som du inte använder. Det är viktigt att identifiera underutnyttjade men samtidigt avsedda datorresurser och lagringsutrymmen som antingen är oanvända eller underutnyttjade.
 • Överväg punktinstanser: AWS-användare kan tillfälligt låna datorkraft som inte används från den större marknadsplatsen, helst för mindre känsliga, tillfälliga arbetsbelastningar. Detta kan leda till besparingar på upp till 80-90 procent jämfört med standardpriser.
 • Använd lämpliga lagringsnivåer: Många molnleverantörer erbjuder olika lagringsnivåer beroende på hur ofta du kan behöva komma åt lagrad data. Om du till exempel flyttar data som inte har använts på en månad från frekvent lagring till ”kall” lagring (på engelska cold storage, alltså data som bara behöver nås ibland och mer sällan) kan du spara 45 procent eller mer.
 • Rensa upp zombie assets (på svenska zombie-tillgångar): Genom att identifiera och eliminera program och infrastrukturkomponenter som körs och/eller tar upp utrymme men som faktiskt inte används kan du minska de onödiga kostnaderna.
 • Använd automatisk skalning och elasticitet: Många molnleverantörer erbjuder skalbara tjänster som gör det möjligt att skala upp och ned applikationer när efterfrågan varierar. På så sätt betalar du bara för vad du behöver när du behöver det, istället för att betala för dina största databehov hela tiden.
 • Kontrollera dina mjukvarulicenser: Ofta kan mjukvara som licensieras för lokal användning utökas till användning i molnet för en låg extra kostnad eller ingen extra kostnad alls. Se till att du inte betalar för extra licenser som du inte behöver.
 • Överväg reserverade instanser: Ofta kan du uppnå ytterligare besparingar genom att reservera instanser i förväg.
 • Utnyttja automatisering: Automatisering kan öka effektiviteten i verksamheten och minska slöseri och även hjälpa dig att automatiskt använda dessa åtgärder vid storleksjustering.

Rätt verktyg och metoder är avgörande för att kunna identifiera områden med slöseri eller ineffektivitet, och samtidigt implementera strategier för kostnadsoptimering.

4. Definiera strategi och styrning

Cloud Cost Optimization och FinOps är båda löpande processer. Arbetet är inte färdigt efter bara en enda optimeringsomgång. Framöver måste du möjliggöra ansvar och spårbarhet, upprätta bästa praxis och kontinuerligt förfina molnanvändningen som centrala delar i verksamhetens framgång.

FinOps-resan kan delas upp i en kontinuerlig cykel i tre delar på följande sätt:

 • Informera: Få insyn och inhämta information och insikter om molnanvändning och allokering av kostnader. Dela dessa insikter inom organisationen, så att medarbetarna blir medvetna om vad som spenderas och varför.
 • Optimera: Använd metoder för kostnadsoptimering och gör det till en vana att ständigt leta efter slöseri och onödiga kostnader, och implementera strategier för att minska detta.
 • Agera: Skapa policyer som samordnar företagets mål inom teknik, ekonomi och verksamhet.

En lyckad implementering av denna cykel bygger på insyn, en förmåga att utföra noggrann diagnostik och en förståelse för bästa praxis inom området. Transparens, förutsägbarhet och styrning är nyckeln till effektiv Cloud Financial Management.

Några sista saker

Det här är komplext. Tveka inte att ta hjälp om du är osäker på hur du ska implementera detta internt. SoftwareONE är en FinOps-certifierad leverantör (FCSP), vilket innebär att vi kan erbjuda den expertis du behöver. Vår plattform PyraCloud är dessutom en FinOps-certifierad plattform (FCP), vilket gör den till ett värdefullt verktyg som kan hjälpa dig att hantera FinOps.

Oavsett om du är på jakt efter en bedömning, en plattform som gör det möjligt att maximera värdet på din mjukvaruportfölj, råd om kostnadsoptimering eller helt hanterade molntjänster har SoftwareONE lösningar som passar dina behov.

Utforska olika sätt att sänka molnkostnaderna

Kostnadsoptimering från SoftwareONE kan identifiera och sänka onödiga molnkostnader genom att både anpassa kostnader och storlek.

Läs mer och kom igång

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar