Transformera den digitala leveranskedjan för mjukvara i 6 steg

Software Digital Supply Chain

Transformera den digitala leveranskedjan i 6 steg

Transformera den digitala leveranskedjan för mjukvara i 6 steg

  • 22 mars 2022
  • 6 Minuters läsning

När det gäller hantering av digitala leveranskedjor kommer det alltid att dyka upp nya sätt att förbättra och optimera organisationens nuvarande metoder. Att titta på processen som den ser ut i nuläget hjälper dig att hitta underliggande problem. Därefter kan du bestämma hur du kan implementera förbättringar och etablera processer som sen kan optimeras löpande.

Det finns ingen anledning till oro om du har insett att din organisation behöver göra ändringar i den digitala leveranskedjan.  I den här artikeln går vi genom steg för steg så att din organisation kan lära sig hur målen kan nås och upprätthållas. Med de här sex stegen kan du transformera din digitala leveranskedja för programvara.

1. Utvärdera den nuvarande processen

Innan du kan börja förändra er hantering av den digitala leveranskedjan behöver du utvärdera organisationens nuvarande processer. Ett enkelt sätt att komma igång är att göra en Software Asset Management (SAM)-utvärdering för att få fram er mognadsgrad. Den hjälper dig att identifiera i vilket skede ditt SAM-arbete är (reaktivt kontra proaktivt) och vilka steg organisationen behöver ta härnäst för en effektiv transformation. För detta krävs en närmare titt på aktuella policyer, medarbetarnas kunskapsnivå kring den digitala leveranskedjan och ert befintliga SAM-verktyg.

Att göra en fullständig verktygsutvärdering är en avgörande del. Gör en genomlysning av ert SAM-verktyg, hur bra det fungerar och avgör vilka affärskrav som ställs, till exempel kring avtal, som detta medför. Om det inte längre är möjligt att använda ditt nuvarande verktyg behöver du fundera över vad som skulle krävas för att skaffa ett nytt.

Du bör också se till att avkastningen på investeringen (ROI) är så bra som den kan vara. Om du inte får maximal avkastning på investeringen bör du utforma en finansiell ROI-modell som hjälper dig att implementera en plan för det. Med en detaljerad lönsamhetskalkyl för hur organisationen kan maximera avkastningen på investeringen, kan du gå vidare till nästa steg i processen.

2. Fastställ vad du vill få ut av din framtida process

När du har gjort en fullständig diagnostik och bedömning av mognadsgraden är det dags att arbeta fram en strategi för att fastställa vad du vill få ut av den framtida processen. Genom att ta reda på hur du kan nå dina mål kan du komma igång med transformationen av den digitala leveranskedjan.

Oavsett om din vision är en grundläggande eller mer avancerad digital leveranskedja behöver du veta vilka delar av den nuvarande planen som behöver optimeras. Analysera resultaten från identifierings- och bedömningsskedet och använd dem som vägledning för planeringen. Du behöver också ha en handlingsplan för integrationen. En dataintegreringsplan gör din organisation säker och skyddad genom hela processen.

Skapa sedan en plan för kompetensutveckling. Om organisationens förmåga att hantera digitala leveranskedjor inte är på tillräckligt hög nivå för att nå de uppsatta målen, behöver du lägga tid och resurser på att höja kompetensen internt. Det är viktigt att verksamheten som helhet tillsammans bidrar till att planen blir framgångsrik.

Genom att du tar reda på vad du vill få ut av din framtida process, får du samtidigt en plan för framtida beslut. Se till att du tar med alla potentiella ekonomiska krav i beräkningen och att du är väl medveten om definitioner av policyer innan du går vidare till nästa steg i transformationen.

3. Utforma din process

Nu är det dags att utforma själva processen, och det börjar med data. Att rensa och hantera den data som tillhandahålls ska ha högsta prioritet. Bygg upp ett licensbevisregister manuellt, eller automatiskt via en återförsäljare, så att du kan analysera licensbevis, dataimport och hantering/förvaltning.

De involverade teammedlemmarna spelar en stor roll även här. Alla som har hand om transformationen måste ha den utbildning och struktur som krävs för att hålla igång den, särskilt när det gäller hantering av data och licensefterlevnad. Innan du fortsätter ska du se till att du har ett stabilt team som utför jobbet.

4. Bygg upp teamets expertis och kompetens

När du har valt ditt team behöver du bygga upp deras expertis och kompetens baserat på den utvecklingsplan som fastställdes i steg två. På så sätt säkerställer du att de fortsätter att följa processen allt eftersom de blir mer erfarna. Utgå från den grundkunskap som de har om hantering av den digitala leveranskedjan. Tänk på hur var och en av teammedlemmarna kan bidra till att mål och visioner blir verklighet. Om du matchar teammedlemmarnas kompetens rätt kommer du att kunna anpassa organisationens hantering av programvaruportföljen så att olika funktioner kan nyttja den på bästa sätt.

Det är viktigt att du lär dig hur ditt team lyckas driva det löpande arbetet med optimering. En taktik kan vara att använda aktiv styrning med mer lokalt fokus på specifika strategiska uppgifter. Då kan du arbeta effektivt med varje uppgift samtidigt som du nyttjar hela teamets arbete framåt. Så länge du hittar ett arbetsflöde som är realistiskt och enkelt att anpassa, kan du garantera ett framtidssäkrad styrning.

5. Börja använda processen för hantering av den digitala leveranskedjan

Nu när du har en plan och ett kompetent team på plats är det dags att börja implementera processen med en cykel för förfrågan, tillhandahållande, hantering och förändring. Låt oss bryta ner varje steg:

  • Förfrågan - när det gäller programvaruförfrågningar behöver du arbeta med datakvalitet, produktutvärdering och godkännande från organisationen. Det kommer att vara det första steget i processen för hantering av programvarulivscyckeln (Software Lifecycle Management).
  • Tillhandahållande - det här kommer att vara organisationens fördistributionsfas. I det här skedet behöver du kontrollera licenstillgänglighet och licensavtal för slutanvändare. Du kommer att se över avtal och i slutändan anskaffa, paketera och distribuera programvara.
  • Hantering - den här fasen handlar om licensadministrering, programvaruefterlevnad och -användning samt kostnads- och licensoptimering. Processen kommer att vara igång i det här skedet, men kräver strikt hantering och löpande översyn.
  • Förändring - under förändringsfasen kommer organisationen att se en förändring och avinstallation av programvara. Licenser förflyttas eller återanvänds, och till slut pensioneras programvaran.

6. Förbättra och optimera processen kontinuerligt

När du har slutfört de fem stegen ovan, fortsätter du att kontinuerligt förbättra och optimera processen. Kommunicera öppet och konsekvent med teammedlemmarna så att ni hela tiden arbetar tillsammans för att lösa problem och dela idéer. Det kan innebära att du håller möten varannan vecka eller månad med ditt team. Det kommer att göra hanteringen av den digitala leveranskedjan bättre.

Efter transformationen

Om ditt ursprungliga mål var att nå en grundläggande mognadsgrad för SAM ska du fundera över hur du kan röra dig mot avancerad mognadsgrad. När du har skapat en gedigen plan skadar det aldrig att ständigt hitta nya sätt att förbättra den.

Mer om den digitala leveranskedjan

Läs mer om den digitala leveranskedjan för programvara, vilka utmaningar och möjligheter som finns och hur du kan börja transformera din process.

Läs mer

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

SAM:manager - så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

SAM-manager: så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

En viktig uppgift för den som är ansvarig för Software Asset Management (SAM) i en organisation, är att se till att företagets processer och riktlinjer följer licensavtalen. Med andra ord att säkerställa efterlevnad

Vad är Software Lifecycle Management?

Vad är Software Lifecycle Management?

Software Lifecycle Management hjälper organisationer att maximera värdet av sina mjukvaru- och molnportföljer. Här förklarar vi det från vårt perspektiv.

3 stora IT-utmaningar med FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.