Podmienky používania

Podmienky používania:

Vstupom na tieto webovské stránky vyjadrujete súhlas s právne záväznými podmienkami jej používania. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepokračujte v návšteve tejto stránky.

Tieto podmienky používania sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah týchto stránok má informatívny charakter. Nepredstavuje výzvu či ponuku na uzavretie právneho úkonu akéhokoľvek druhu.

Vylučovacie ustanovenia:

SpoločnosťSoftwareONE pripravila túto stránku s maximálnou možnou starostlivosťou. Napriek tomu spoločnosťSoftwareONE nevyhlasuje, že obsah internetovej stránky je správny, úplný a aktuálny. Informácie a materiály uvedené na internetovej stránke sú poskytnuté "tak ako sú" a "tak ako sú prístupné". SoftwareONE neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu, či výslovne uvedené alebo predpokladané, vo vzťahu k informáciám a funkciám obsiahnutým na webovskej stránke, vrátane, ale nie výhradne, záruk na názov, neporušenie, predajnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, SoftwareONE neručí za presnosť, včasnosť, úplnosť, spoľahlivosť alebo dostupnosť webovských stránok alebo informácií, ani za prítomnosť vírusov či chýb na webovskej stránke.

Odmietnutie zodpovednosti:

V plnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosťSoftwareONE alebo niektorá z jej dcérskych spoločností, riaditelia alebo zamestnanci nenesú žiadnu zodpovednosťvoči žiadnej osobe za akékoľvek priame či nepriame straty, zodpovednosti, náklady, pohľadávky, výdavky alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, či už uvedené v zmluve alebo vzniklé porušením práva, vrátane nedbanlivosti, alebo inak, vyplývajúce z alebo súvisiace s použitím všetkých alebo časti týchto webových stránok.

Odkazy:

Internetová stránka zobrazuje obsah tretích strán a odkazy na webové stránky tretích strán. SoftwareONE nemá žiadny vplyv a nenesie žiadnu zodpovednosť ani neposkytuje žiadne záruky a vyhlásenia pokiaľ ide o akýkoľvek obsah alebo webové stránky tretích strán, vrátane, ale nie výhradne, ich presnosti, predmetu, kvality alebo aktuálnosti. SoftwareONE nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah alebo webové stránky tretích strán, alebo za webové stránky, ktoré odkazujú na webové stránky SoftwareONE.

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Všetky informácie zhromaždené na tejto webovej stránke sú predmetom ochrany osobných údajov SoftwareONE, ktoré sú súčasťou týchto podmienok použitia.

Práva duševného vlastníctva:

SoftwareONE, alebo príslušný vlastník tretej strany, si ponecháva všetky práva, nároky a záujmy (vrátane autorských práv, ochranných známok, patentov a akékoľvek iné duševné vlastníctvo alebo iné práva) vo všetkých informáciách a obsahu (vrátane všetkých textov, dát, grafiky a log) na internetových stránkach. Kopírovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh využitia vyžaduje písomný súhlas autora.

Oddeliteľnosť:

V prípade, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania vyhlási súd alebo iný kompetentný orgán jurisdikcie za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné z akéhokoľvek dôvodu, musí byť toto ustanovenie odstránené alebo obmedzené do takej miery, aby zvyšné ustanovenia Podmienok mohli zostaťv platnosti a účinnosti.

Na tejto stránke používame analytické nástroje. V súlade s platnými právnymi predpismi preto žiadame o súhlas s ukladaním analytických údajov. Tieto údaje používame na meranie návštevnosti a sledovanie štatistík. Všetky možné spôsoby použitia údajov, ktoré na tejto stránke zbierame môžete nájsť v úplnom znení podmienok.