Advanced Software Management Solutions

PyraCloud

Warunki korzystania z

Warunki korzystania z PyraCloud

Witamy w PyraCloud! Przed rozpoczęciem korzystania z Usług PyraCloud lub strony internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą umową. Licencja na PyraCloud w formie usługi („SaaS”) udzielona na mocy niniejszej umowy jest uzależniona od dokonania przez wskazaną Organizację („Spółka”) zakupu oprogramowania lub zawarcia innej umowy serwisowej („Kontrakt”) z SoftwareONE AG lub jedną z jej jednostek stowarzyszonych („SoftwareONE”) i umożliwia Spółce korzystanie z Usług, powiązanego oprogramowania i Interfejsu w celach określonych w niniejszej umowie oraz w Kontraktach. Jeżeli Państwa Spółka nie zawarła Kontraktu z SoftwareONE, nie dysponuje licencją na korzystanie z Usług.

Jeżeli Państwa Organizacja uzyskała dostęp do Usług bez podpisywania Kontraktu z SoftwareONE, nie są Państwo upoważnieni do korzystania z Usług i powinni bezzwłocznie skontaktować się z SoftwareONE korzystając z informacji dostępnych pod adresem https://www.softwareone.com/contact.

PyraCloud Logo

Klikając „Akceptuję” w elektronicznej wersji niniejszej umowy lub korzystając w jakikolwiek sposób z Usług lub Interfejsu, akceptują Państwo warunki niniejszej umowy w imieniu Państwa Spółki i oświadczają Państwo, że mają Państwo pełne umocowanie prawne do zaakceptowania tej umowy w imieniu Państwa Spółki. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na warunki niniejszej umowy lub nie posiadają Państwo koniecznego umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu Państwa Spółki, nie są Państwo upoważnieni do korzystania z Usług jak i Interfejsu i powinni Państwo skontaktować się z SoftwareONE.

Niniejszą umowę pomiędzy Spółką a SoftwareONE zawiera się w dniu jej akceptacji. Niniejsza umowa zawiera warunki regulujące dostęp i korzystanie przez Spółkę z Usług oraz Interfejsu w celu wysyłania Treści i zarządzania nimi. „Treści” oznaczają wszystkie informacje, dane, pliki, oprogramowanie, kod, tekst, obrazy, zdjęcia, grafiki, adresy e-email, strony internetowe, recenzje, posty na forach dyskusyjnych oraz inne materiały wczytywane lub przekazywane do SoftwareONE. „Interfejs” oznacza aplikację online SoftwareONE, która umożliwia Użytkownikom nawiązywanie interakcji z Usługami wyłącznie w celu zarządzania Państwa Treściami i korzystanie z usług SoftwareONE opisanych w Interfejsie lub w Kontraktach. „Usługi” oznaczają: (i) PyraCloud SaaS SoftwareONE, wraz z powiązanym Interfejsem i Oprogramowaniem, w tym wszelkie modyfikacje, ulepszenia lub aktualizacje do powyższych; (ii) wszelkie dodatkowe usługi wybrane przez Spółkę w Interfejsie.

1 – Korzystanie z Usług PyraCloud

Usługi są udostępniane w celu osiągnięcia celów określonych w Kontraktach i zarządzania nimi, jak również w celu tworzenia Treści, zarządzania nimi i ich przesyłania. Główny Administrator musi mieć przynajmniej 18 (osiemnaście) lat, aby móc zawrzeć niniejszą umowę i otworzyć konto PyraCloud w SoftwareONE. Po tym jak upoważniony przedstawiciel Spółki utworzy konto PyraCloud i wskaże wyjściowego Głównego Administratora, SoftwareONE wygeneruje dane logowania Głównego Administratora, a Spółka będzie odpowiedzialna za wszystkie czynności podejmowane w ramach jej konta PyraCloud. Główny Administrator oraz każdy Użytkownik są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa nazwy użytkownika i hasła przypisanego do ich kont. Użytkownik nie może nikomu udostępniać swoich danych logowania. SoftwareONE może odrzucić każdy wniosek o otwarcie konta z dowolnego powodu. Niektóre Usługi mogą wymagać akceptacji dodatkowych warunków lub umów licencyjnych („Warunki dodatkowe”), które zostaną przedstawione Głównemu Administratorowi w Interfejsie lub w innej formie, wedle uznania SoftwareONE, przed zakupem takich Usług. Po ich akceptacji Warunki dodatkowe staną się częścią niniejszej umowy, tak jakby były w niej zawarte. SoftwareONE może wysyłać Użytkownikom ogłoszenia, komunikaty administracyjne oraz inne informacje. Każdy Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, jeżeli nie są one niezbędne do świadczenia Usług. Rodzaj dostępnych Usług zostanie określony przez SoftwareONE oraz Głównego Administratora, a dostęp poszczególnych Użytkowników do Usług jest uzależniony od ustawionych przez Głównego Administratora uprawnień roli. „Główny Administrator” oznacza pracownika Spółki, który posiada upoważnienie oraz pozwolenie na edycję uprawnień dostępowych, praw i możliwości użytkowników. „Użytkownik” oznacza pracownika Spółki, który został przez Głównego Administratora upoważniony do korzystania z Usług. Odniesienia do Użytkownika czy Użytkowników zamieszczone w niniejszej umowie obejmują Głównego Administratora.

Główny Administrator powiadomi SoftwareONE, jeżeli

 • którykolwiek Użytkownik Usług przestanie być zatrudniony w Spółce
 • Spółka będzie chciała usunąć któregokolwiek z wyznaczonych Użytkowników Spółki z Usług. Główny Administrator może zablokować dostęp Użytkownika do Usług, ale nie może usunąć Użytkownika.

2 – Zabronione działania

Spółka zapewni, że każdy Użytkownik Usług i Interfejsu będzie korzystał z nich wyłącznie w zgodnych z prawem celach i zgodnie z warunkami niniejszej umowy; zabrania się na przykład:

 • przesyłania lub przekazywania Treści, które naruszają lub promują naruszanie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa, zasad lub regulacji;
 • przesyłania lub przekazywania Treści promujących przemoc lub zawierających materiały dotyczące przemocy;
 • przesyłania lub przekazywania Treści naruszających prawa własności intelektualnej lub prawa własności innych osób, w tym w szczególności prawa patentowe, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub tajemnice handlowe;
 • przesyłania lub przekazywania Treści niezgodnych z prawem, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, nieprzyzwoitych, lubieżnych, nękających, zastraszających, szkodliwych, stanowiących naruszenie prywatności lub praw publicznych, stanowiących nadużycie, prowokacyjnych lub w inny sposób niewłaściwych;
 • przesyłania lub przekazywania Treści, w tym wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb z opóźnionym zapłonem, cancelbotów lub jakiegokolwiek innego rodzaju skryptów programistycznych, które mogą uszkodzić, zakłócić, niezauważenie przechwycić lub przywłaszczyć jakikolwiek system, program, dane lub dane osobowe;
 • przesyłania lub przekazywania Treści promujących dyskryminację lub stosujących praktyki dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, orientację seksualną lub wiek;
 • przesyłania lub przekazywania Treści oferujących lub rozpowszechniających nieuczciwe towary, usługi, schematy lub promocje (np. schematy oferujące szybkie zarobienie pieniędzy, łańcuszki, piramidy finansowe);
 • wykorzystywania Usług do celów komercyjnych innych niż na wewnętrzne potrzeby Spółki lub do uzyskiwania korzyści w ramach Kontraktów oraz
 • korzystania z Usług do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym fałszowanie wiadomości elektronicznych.

Spółka odpowiada za korzystanie z Usług i Interfejsu przez jej pracowników, niezależnych wykonawców oraz innych przedstawicieli. SoftwareONE może zawiesić lub uniemożliwić dostęp do Usług, jeżeli Użytkownicy nie będą przestrzegać wymogów SoftwareONE lub jeżeli SoftwareONE będzie prowadzić postępowanie wyjaśniające w sprawie podejrzewanego nieprawidłowego postępowania.

3 – Treści w naszych Usługach

Treści osób trzecich. W Usługach mogą być wyświetlane materiały, które nie stanowią własności SoftwareONE (np. umowy licencyjne wydawcy oprogramowania, programy i oferty). Odpowiedzialność za te materiały obciąża wyłącznie ich właściciela. SoftwareONE może weryfikować materiały osób trzecich, aby określić, czy nie są one niezgodne z prawem lub czy nie naruszają naszych polityk, jak również może usunąć lub odmówić wyświetlania materiałów, które na podstawie uzasadnionych przesłanek uzna za naruszające nasze polityki lub przepisy prawa.

Treści Spółki. Usługi umożliwiają Użytkownikom wysyłanie Treści do wykorzystania w przekazanej postaci w ramach Interfejsu i Kontraktów, jak również zarządzanie tymi Treściami. Spółka zachowuje wszelkie prawa, tytuły do oraz udziały we wszystkich Treściach, które Użytkownicy wczytują do Usług. W sytuacji, gdy Użytkownik wczyta lub w inny sposób prześle Treści do Usług, Spółka niniejszym udziela SoftwareONE wieczystej, obowiązującej na całym świecie, nieobciążonej tantiemami, w pełni opłaconej licencji na korzystanie, hostowanie, przechowywanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie utworów zależnych, rozpowszechnianie, podlicencjonowanie, aktualizowanie, wyświetlanie i rozprowadzanie (w kontaktach ze Spółką i autoryzowanymi przez nią Użytkownikami Usług) tego rodzaju Treści w celu: (i) realizacji wszelkich wymogów określonych w Interfejsie oraz w Kontraktach; (ii) umożliwienia SoftwareONE świadczenia i doskonalenia Usług; (iii) opracowywania nowych usług. Jeżeli Treści zawierają jakiekolwiek informacje poufne, będą one traktowane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi poufności określonymi w Kontrakcie. Przesyłając Treści do SoftwareONE Spółka oświadcza i gwarantuje, że posiada ku temu wszelkie niezbędne prawa i upoważnienia. SoftwareONE może odrzucić Treści, jeżeli uzna, że są one niestosowne z jakiekolwiek powodu. SoftwareONE może wykorzystywać, powielać, sprzedawać, publikować lub w inny dowolny sposób wykorzystywać Dane zagregowane. „Dane zagregowane” oznaczają Treści, które zostały zanonimizowane, tak aby usunąć z nich dane umożliwiające ustalenie tożsamości, dane identyfikacyjne Spółki, w tym nazwę i adres Spółki oraz imiona i nazwiska oraz adresy jej Użytkowników lub klientów.

Ryzyko ekspozycji. Spółka uznaje i potwierdza, że przechowywanie Treści online wiąże się z ryzykiem nieupoważnionego ujawnienia lub ekspozycji oraz że poprzez uzyskiwanie dostępu do Usług i korzystanie z nich Spółka przyjmuje to ryzyko. SoftwareONE nie oświadcza, nie zapewnia ani nie gwarantuje, że Treści nie zostaną wyeksponowane ani ujawnione na skutek błędów lub działań osób trzecich.

Rzetelność Treści. SoftwareONE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rzetelności Treści przesyłanych do Usług.

Usuwanie Treści. SoftwareONE może trwale usunąć Treści, jeżeli: (i) konto Spółki będzie naruszać wymogi, zostanie zawieszone lub zamknięte na okres 30 dni lub więcej; lub (ii) Spółka naruszy postanowienia niniejszej umowy lub jakiegokolwiek Kontraktu.

4 – Licencja ograniczona, własność, zobowiązania i prawa własności

Licencja ograniczona. Korzystanie z Usług może wymagać użycia oprogramowania możliwego do pobrania i niemożliwego do pobrania („Oprogramowanie”), które stanowi własność SoftwareONE lub jej licencjodawców. W okresie obowiązywania niniejszej umowy SoftwareONE niniejszym udziela Spółce ograniczonej, niepodlegającej cesji ani dalszemu licencjonowaniu, niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania za pośrednictwem Interfejsu wyłącznie do celu korzystania z Usług oraz przesyłania Treści. Licencja ta ulega natychmiastowemu i automatycznemu unieważnieniu: (i) jeżeli Spółka nie będzie przestrzegać zobowiązań ciążących na niej na mocy niniejszej umowy lub warunków licencji narzuconych przez licencjodawcę w dowolnym momencie; lub (ii) po rozwiązaniu niniejszej umowy.

Obowiązki i ograniczenia. Spółka ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu korzystania przez nią z Usług i Interfejsu, w tym wszelkich Treści do nich wysyłanych. Spółka będzie korzystać z Usług wyłącznie na wewnętrzne potrzeby biznesowe Spółki oraz zgodnie z niniejszą umową, wszelkimi instrukcjami uzyskiwania dostępu zamieszczonymi w Interfejsie oraz wszelkimi odnośnymi przepisami prawa miejscowego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, zasadami i regulacjami. Spółka nie będzie: (i) uzyskiwać niewłaściwego dostępu ani ingerować w Usługi; (ii) usiłować ingerować w Usługi ani zakłócać ich czy też Interfejsu dla jakiegokolwiek innego użytkownika; (iii) udzielać licencji, dalszych licencji, sprzedawać, odsprzedawać, przenosić, dokonywać cesji, rozprowadzać ani w żaden inny sposób wykorzystywać Usług do celów komercyjnych ani też udostępniać ich żadnej osobie trzeciej w żaden sposób ani też nie będzie korzystać z Usług w ramach biur usługowych ani systemów współdzielenia ani też w żaden inny sposób nie będzie umożliwiać osobom trzecim korzystania z Usług; (iv) modyfikować Usług ani tworzyć utworów zależnych w oparciu o Usługi; (v) tworzyć internetowych „łącz” czy też „ramek” ani „mirrorować” żadnych Treści Usług na żadnym innym serwerze ani urządzeniu bezprzewodowym czy też internetowym; (vi) tłumaczyć, dokonywać inżynierii wstecznej, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, rekompilować, aktualizować ani modyfikować całości ani żadnej części Usług; (vii) umożliwiać jakiejkolwiek innej osobie korzystania z Usług lub uzyskiwania do nich dostępu bez wyraźnej pisemnej zgody SoftwareONE; (viii) usiłować uzyskać nieupoważnionego dostępu do Usług; (ix) wykorzystywać Usług w żaden inny sposób, który stałby w sprzeczności z warunkami niniejszej umowy lub jakiegokolwiek Kontraktu; ani (x) uzyskiwać dostępu do Usług w celu opracowania konkurencyjnego produktu lub usługi, opracowania produktu z wykorzystaniem założeń, funkcji, funkcjonalności ani grafik podobnych do tych wykorzystywanych w Usługach ani też w celu kopiowania jakichkolwiek założeń, funkcji, funkcjonalności ani grafik wykorzystywanych w Usługach.

Zastrzeżenie praw. Z wyjątkiem ograniczonych licencji udzielonych na mocy postanowień ustępu 4(a), SoftwareONE niniejszym zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa własności) do Usług oraz w Usługach. Jeżeli Spółka przekaże SoftwareONE jakiekolwiek pomysły lub sugestie („Informacja zwrotna”), SoftwareONE będzie właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w oraz do tego rodzaju Informacji zwrotnej i będzie uprawniona do korzystania z nich bez ograniczeń. Spółka niniejszym nieodwołalnie przenosi wszelkie prawa, tytuły oraz udziały do Informacji zwrotnej oraz w Informacji zwrotnej na SoftwareONE i udzieli SoftwareONE takiej pomocy, jakiej SoftwareONE może na podstawie uzasadnionych przesłanek żądać w celu udokumentowania, dochodzenia lub utrzymywania praw przysługujących jej względem takiej Informacji zwrotnej.

5 – Opłaty i podatki

Wszelkie opłaty z tytułu Usług zostały określone w Interfejsie lub odnośnym zamówieniu i fakturze wystawionych w ramach stosunku między SoftwareONE i Spółką. Modyfikacja Usług w zakresie wykraczającym poza odnośne zamówienie oraz fakturę może skutkować naliczeniem Spółce dodatkowych opłat. Opłaty nie obejmują wszelkich należnych podatków od sprzedaży, użytkowania ani innych podatków (z wyjątkiem podatku od dochodów SoftwareONE), ceł, opłat ani powiązanych opłat ani kar wynikających każdorazowo z jakichkolwiek płatności należnych na rzecz SoftwareONE na mocy niniejszej umowy (zwanych dalej łącznie „Podatkami”), a do obowiązków Spółki będzie należeć opłacenie wszelkich Podatków. Spółka będzie realizować płatność wszystkich opłat na rzecz SoftwareONE bez jakichkolwiek potrąceń ani pobierania podatku u źródła; opłacenie wszelkich tego rodzaju podatków należy do wyłącznych obowiązków Spółki, a Spółka przekaże SoftwareONE oficjalne potwierdzenia wystawione przez właściwy organ podatkowy lub też inne stosowne dowody, których SoftwareONE może żądać na podstawie uzasadnionych przesłanek, na potwierdzenie opłacenia takich podatków. Opłaty nie podlegają zwrotowi po rozwiązaniu niniejszej umowy przez Spółkę. Jeżeli SoftwareONE rozwiąże niniejszą umowę z jakiegokolwiek powodu innego niż naruszenie postanowień niniejszej umowy przez Spółkę, SoftwareONE zwróci wszelkie opłacone z góry opłaty za pozostały okres świadczenia Usług. Wszelkie tego rodzaju zwroty zostaną wypłacone w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od wystosowania przez SoftwareONE wypowiedzenia.

6 – Poufność

Informacje poufne. „Informacje poufne” oznaczają niedostępne publicznie informacje mające charakter wrażliwy z punktu widzenia konkurencji lub komercyjnie wrażliwy, zastrzeżony, finansowy lub stanowiąc tajemnicę handlową, jak również informacje obejmujące lub wskazujące na interesy związane z ochroną prywatności. Informacje poufne obejmują wszelkie informacje oznaczone jako „Poufne” lub „Zastrzeżone”, plany biznesowe, strategie, prognozy, analizy, informacje finansowe, dane pracowników, informacje technologiczne, tajemnice handlowe, produkty, dane techniczne, specyfikacje, dokumentację, zasady i procedury, metody, umowy, prezentacje, wiedzę specjalistyczną, plany produktowe, metody biznesowe, funkcjonalności produktów, dane, klientów, rynki, analizy konkurencji, bazy danych, formaty, metody, aplikacje, opracowania, wynalazki, procesy, płatności, procedury dostaw i kontroli, projekty, rysunki, algorytmy, wzory lub informacje dotyczące projektowania, marketingu lub finansów lub też wszelkie inne informacje, które Odbiorca mógłby na podstawie uzasadnionych przesłanek uznać za poufne w danych okolicznościach.

Wyłączenia spod obowiązku zachowania poufności. Informacji poufnych nie stanowią informacje, które: (i) były znane Odbiorcy przed ich otrzymaniem; (ii) są lub staną się powszechnie znane na skutek działań innych niż działania Odbiorcy; (iii) zostaną ujawnione Odbiorcy przez osobę trzecią posiadającą prawo do takiego ujawnienia; (iv) zostaną ujawnione Odbiorcy za uprzednią pisemną zgodą Strony ujawniającej; (v) zostaną w późniejszym terminie opracowane przez Odbiorcę niezależnie od wszelkich ujawnień zrealizowanych na mocy niniejszej umowy oraz bez wykorzystywania czy uzyskiwania dostępu do wszelkich Informacji poufnych Strony ujawniającej; lub (vi) muszą zostać ujawnione na mocy rozporządzenia rządowego lub nakazu sądowego.

Zobowiązania do zachowania poufności. Każda ze stron potwierdza, że niektóre informacje, które otrzyma od drugiej strony, mogą stanowić jej Informacje poufne. Każda strona otrzymująca Informacje poufne („Odbiorca”) dołoży takiej samej staranności i zabezpieczy Informacje poufne strony ujawniającej Informacje poufne („Strona ujawniająca”) w takim samym stopniu, jaki stosuje w odniesieniu do własnych Informacji poufnych, natomiast w żadnym przypadku nie mniej niż dokładając należytej staranności. Odbiorca oraz jego Personel mogą wykorzystywać Informacje poufne Strony ujawniającej w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania. Odbiorca nie będzie pośrednio ani bezpośrednio ujawniał, kopiował, rozpowszechniał, publikował ponownie ani umożliwiał żadnym osobom trzecim uzyskiwania dostępu do żadnych Informacji poufnych Strony ujawniającej.

Zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego. Każda ze stron potwierdza, że każdorazowe naruszenie zobowiązań ciążących na niej w odniesieniu do Informacji poufnych oraz Usług może prowadzić do powstania u drugiej strony szkód, które są w dużym stopniu niematerialne, niemniej jednak realne, a których nie można naprawić przyznając odszkodowanie. Co za tym idzie, każdorazowe tego rodzaju naruszenie daje drugiej stronie prawo do dochodzenia bezpośrednio sądowego zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu lub też innych odpowiednich środków w celu dochodzenia tych roszczeń. Prawo danej strony do ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego stanowi uzupełnienie wszelkich innych praw lub środków ochrony prawnej dostępnych danej stronie na mocy prawa lub zasad słuszności. Strona, na korzyść której zostanie wydany nakaz lub zakaz sądowy będzie uprawniona do dochodzenia zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków, w tym kosztów obsługi prawnej, poniesionych w związku z takim dochodzeniem.

7 – Prawo autorskie, prywatność i ochrona danych

Prawa autorskie. SoftwareONE szanuje prawa własności intelektualnej innych i oczekuje tego samego od Użytkowników. SoftwareONE będzie odpowiadać na powiadomienia dotyczące rzekomego naruszenia praw autorskich i będzie zamykać konta osób dopuszczających się wielokrotnych naruszeń, stosując przy tym procedurę określoną w przepisach amerykańskiej ustawy w sprawie praw autorskich w cyfrowym tysiącleciu (US Digital Millennium Copyright Act). Zapytania dotyczące praw autorskich należy kierować na adres legal@softwareone.com.

Prywatność. SoftwareONE zobowiązuje się chronić prywatność swoich klientów. Informacje gromadzone przez SoftwareONE od Użytkowników mają na celu jedynie administrowanie naszą współpracą ze Spółką lub umożliwienie realizacji innych celów określonych w Polityce ochrony prywatności i bezpieczeństwa SoftwareONE, z którą można się zapoznać na stronie https://www.softwareone.com/en/privacy-statement. Korzystając z Usług Spółka oświadcza i zapewnia, że uzyskała wszelkie pozwolenia konieczne do tego, aby SoftwareONE mogła korzystać z danych osobowych Użytkowników zgodnie z naszą Polityką ochrony prywatności i bezpieczeństwa.

Ochrona danych. SoftwareONE przyjmuje i potwierdza, że posiada odpowiednie doświadczenie oraz możliwości, jak również że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez Spółkę w toku świadczenia Usług będzie spełniało wymogi określone w odnośnych przepisach dotyczących ochrony danych, mających zastosowanie do SoftwareONE występującej w charakterze podmiotu przetwarzającego, każdorazowo z zastrzeżeniem tego, że Spółka przyjmuje i potwierdza, że SoftwareONE nie będzie naruszać postanowień niniejszego ustępu w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych spowodowanego przez lub wynikającego z działań lub zaniechań po stronie Spółki, członków jej organów, pracowników lub przedstawicieli.

W jaki sposób SoftwareONE korzysta z plików „cookie”. SoftwareONE korzysta z funkcji przeglądarki internetowej określanej mianem „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki, które przeglądarka internetowa umieszcza na dysku twardym komputera. SoftwareONE wykorzystuje pliki cookie, by wiedzieć, że Użytkownik posiada konto SoftwareONE i jest upoważniony do korzystania z Usług. SoftwareONE może również wykorzystywać pliki cookie do odczytywania określonych informacji, które Użytkownicy przekazali już w przeszłości, aby nie trzeba było ponownie wprowadzać tych informacji za każdym razem. Pliki cookie nie są wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do informacji wprowadzanych na bezpiecznym serwerze. Dostęp do tych informacji może uzyskać tylko Użytkownik, wpisując swoją nazwę użytkownika i hasło.

Bezpieczeństwo. Dane osobowe Użytkownika, takie jak jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub numer karty kredytowej nigdy nie są zapisywane w pliku cookie. Są one przechowywane na bezpiecznym serwerze SoftwareONE i nie są udostępniane żadnej innej witrynie.

8 – Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

Okres obowiązywania niniejszej umowy rozpoczyna się w momencie akceptacji tej umowy i kończy w momencie jej rozwiązania przez Spółkę lub SoftwareONE. Spółka może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, wystosowując pisemne wypowiedzenie do SoftwareONE. SoftwareONE może rozwiązać niniejszą umowę i zamknąć wszystkie konta Użytkowników z podaniem powodu lub bez podania powodu, bez wypowiedzenia. Niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez wypowiedzenia po rozwiązaniu Kontraktów zawartych między SoftwareONE a Spółką. Po rozwiązaniu niniejszej umowy Spółka niezwłocznie zaprzestanie korzystania ze wszystkich Usług i Interfejsu. Wszelkie postanowienia, które z racji swojego charakteru pozostawałyby w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy, pozostają w mocy, w tym postanowienia ustępów 3, 4(e), 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 oraz 16.

9 – Zmiana

SoftwareONE może zmienić lub ulepszyć Usługi, co obejmuje dodawanie lub usuwanie funkcjonalności i funkcji, lub też całkowicie zawiesić lub wstrzymać świadczenie Usług. Spółka może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym czasie. SoftwareONE może w dowolnym momencie zaprzestać świadczenia Usług lub też dodawać lub tworzyć nowe ograniczenia dotyczące Usług. Jeżeli SoftwareONE zawiesi Usługi zawierające Treści, przekaże Spółce z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomienie, tak aby umożliwić jej usunięcie tych Treści z danej Usługi. Ze względu na kwestie takie jak zmiany prawa lub technologii, SoftwareONE może modyfikować warunki zawarte w niniejszej umowie w dowolnym momencie, publikując w Interfejsie powiadomienie o zmianie. SoftwareONE może również wymagać, aby Spółka zaakceptowała zaktualizowaną wersję niniejszej umowy, odzwierciedlającą zmienione warunki. Jeżeli jakakolwiek modyfikacja jest nie do przyjęcia, jednym środkiem przysługującym Spółce będzie wypowiedzenie niniejszej umowy. Dalsze korzystanie przez Spółkę z Usług po opublikowaniu jakiegokolwiek powiadomienia o zmianie lub po zmianie umowy będzie stanowić wiążące przyjęcie wprowadzonych zmian.

10 – Oświadczenia i zapewnienia

Każda ze stron oświadcza, że posiada niezbędne prawa, umocowania i uprawnienia do zawarcia niniejszej umowy oraz że po jej akceptacji przez Spółkę będzie ona stanowić wiążącą umowę między stronami. Spółka oświadcza i zapewnia, że: (i) jest posiadaczem lub upoważnionym licencjobiorcą wszystkich Treści wczytanych lub przekazywanych do Usług; (ii) Spółka posiada wszelkie niezbędne prawa, aby móc udzielić SoftwareONE licencji na Treści; (iii) przesyłanie Treści nie stanowi naruszenia praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej; (iv) każdy Użytkownik ma przynajmniej 18 (osiemnaście) lat; (v) wszystkie Treści wczytane lub przekazywane z wykorzystaniem Usług są kompletne, rzetelne i prawidłowe oraz (vi) korzystając z Usług Spółka i jej Użytkownicy będą przestrzegać wszystkich przepisów obowiązującego prawa, zasad i regulacji.

11 – Zwolnienie z odpowiedzialności

Spółka zwolni SoftwareONE, w tym jej pracowników, członków jej organów, członków zarządu oraz przedstawicieli z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat i zobowiązań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i kosztów, wynikających z dowolnego z poniższych: (i) naruszenia przez Spółkę któregokolwiek z jej oświadczeń, zapewnień lub zobowiązań na mocy niniejszej umowy; (ii) wykorzystania przez Spółkę, w tym wykorzystania przez upoważnionych użytkowników z ramienia spółki, Usług z naruszeniem niniejszej umowy; oraz (iii) wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia przez Treści jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich, praw do znaku towarowego, tajemnicy handlowej lub innych praw własności. SoftwareONE zwolni Spółkę, w tym jej pracowników, członków jej organów, członków zarządu z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat i zobowiązań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i kosztów, wynikających z dowolnego roszczenia zarzucającego, że Usługi naruszają jakiekolwiek prawa patentowe, prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, tajemnicy handlowej lub inne prawa własności. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności wymaga od strony zwalnianej z odpowiedzialności: (a) przekazania stronie zwalniającej z odpowiedzialności pisemnego powiadomienia o odnośnym roszczeniu w stosownym terminie; (b) przekazania stronie zwalniającej z odpowiedzialności wyłącznej kontroli nad obroną przed roszczeniem i zawarciem ugody w przedmiocie danego roszczenia; oraz (c) współpracy ze stroną zwalniającą z odpowiedzialności w zakresie obrony przed roszczeniem i zawarcia ugody w przedmiocie danego roszczenia, na koszt strony zwalniającej z odpowiedzialności.

12 – Zastrzeżenie prawne i ograniczenie odpowiedzialności

SoftwareONE nie może i nie udziela żadnego zapewnienia, nie weryfikuje ani nie gwarantuje jakości, rzetelności ani integralności Treści wczytywanych lub przekazywanych do Usług. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich Treści ponosi Spółka. SoftwareONE nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących weryfikacji jakichkolwiek Treści pod kątem rzetelności. Spółka uzyskuje dostęp do Usług i korzysta z nich na własne ryzyko. Usługi są świadczone na podstawie licencji „W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE” oraz „Z ZASTRZEŻENIEM DOSTĘPNOŚCI”. SOFTWAREONE NINIEJSZYM ZASTRZEGA, ŻE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH WŁASNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH, ZDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ANI BRAKU NARUSZEŃ. BEZ OGRANICZENIA DLA OGÓLNEGO CHARAKTERU POWYŻSZYCH STWIERDZEŃ, SOFTWAREONE NIE UDZIELA ŻADNEGO ZAPEWNIENIA CO DO TEGO, ŻE (I) USŁUGI BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYMOGI SPÓŁKI; ANI ŻE (II) USŁUGI BĘDĄ DOSTĘPNE W SPOSÓB NIEPRZERWANY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM SOFTWAREONE NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SPECJALNYCH, KARNYCH, WYNIKOWYCH, POBOCZNYCH ANI POŚREDNICH SZKÓD LUB SZKÓD Z NAWIĄZKĄ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM UTRACONYCH ZYSKÓW, PRZERWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI, UTRATY MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH LUB WARTOŚCI FIRMY, WYNIKAJĄCYCH Z NARUSZENIA JAKIEGOKOLWIEK ZOBOWIĄZANIA PODJĘTEGO W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, NIEZALEŻNIE OD MOŻLIWOŚCI PRZEWIDZENIA GO, NA JAKIEJKOLWIEK PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET JEŻELI SOFTWAREONE POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI PONIESIENIA TAKICH SZKÓD, JAK RÓWNIEŻ NIEZALEŻNIE OD NIESPEŁNIENIA PODSTAWOWEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA OCHRONY PRAWNEJ PRZYZNANEGO W NINIEJSZEJ UMOWIE. MAKSYMALNA ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI SOFTWAREONE WZGLĘDEM SPÓŁKI Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z USŁUG BĘDZIE RÓWNA CAŁKOWITEJ KWOCIE OPŁACONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OKRESIE DWUNASTU MIESIĘCY PROWADZĄCYCH DO WYSTĄPIENIA ROSZCZENIA.

W niektórych jurysdykcjach wyłączenie niektórych ograniczeń odpowiedzialności jest niedopuszczalne, dlatego też powyższe może nie dotyczyć Spółki.

13 – Stosunki między Stronami

Strony są niezależnymi wykonawcami. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie tworzy stosunku spółki osobowej, joint venture, przedstawicielstwa, franczyzy ani stosunku pracy między Spółką i SoftwareONE. Spółka nie ma prawa przyjmować ani składać ofert ani oświadczeń w imieniu SoftwareONE.

14 – Spory

IW przypadku jakichkolwiek rozbieżności czy też sporów, SoftwareONE i Spółka będą omawiać objętą rozbieżnością lub sporem sprawę i podejmą należyte starania w celu znalezienia polubownego rozwiązania. Jeżeli nie uda się osiągnąć polubownego rozwiązania, wszystkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową lub jej ważnością będą rozstrzygane ostatecznie przez sądy stanu/kraju, w którym znajduje się siedziba jednostki stowarzyszonej SoftwareONE zawierającej Kontrakt. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie mieć zastosowania do niniejszych Warunków ani żadnego Kontraktu. SoftwareONE może uzyskać nakaz lub zakaz sądowy lub też innych środek zapobiegawczy w dowolnym stanie, przed sądem federalnym lub krajowym właściwym dla jakichkolwiek rzeczywistych lub domniemanych naruszeń jej praw własności intelektualnej lub praw własności. Usługi mają charakter specjalny, wyjątkowy i nadzwyczajny, co nadaje im szczególną wartość w rozumieniu SoftwareONE, której nie można łatwo oszacować i dla której samo odszkodowanie pieniężne może nie stanowić należytego zadośćuczynienia. Dlatego też, oprócz wszystkich innych środków ochrony prawnej przysługujących z mocy prawa lub zasad słuszności, SoftwareONE będzie uprawniona do ubiegania się o wydanie nakazu lub zakazu sądowego lub też zasądzenie środka prawnego na mocy zasad słuszności, jeżeli Spółka dopuści się naruszenia niniejszej umowy.

15 – Ograniczenia dotyczące eksportu

Usługi mogą podlegać przepisom dotyczącym kontroli eksportu uchwalanym przez Stany Zjednoczone, Szwajcarię oraz Unię Europejską. Spółka nie będzie wykorzystywać Usług ani w inny sposób przekazywać, eksportować ani udzielać do nich dostępu krajom, na które Stany Zjednoczone, Szwajcaria lub Unia Europejska nałożyły embargo (łącznie „Kraje objęte embargiem”) ani też ich obywatelom czy mieszkańcom ani też żadnej osobie ani podmiotowi znajdującemu się na liście wyznaczonych obywateli (zwanych łącznie „Wyznaczonymi obywatelami”). Listy Krajów objętych embargiem i Wyznaczonych obywateli mogą się zmieniać bez powiadomienia. Spółka niniejszym oświadcza i zapewnia, że nie znajduje się w miejscu, nie znajduje się pod kontrolą ani też nie jest obywatelem ani rezydentem Kraju objętego embargiem; że jej Użytkownicy nie są Wyznaczonymi obywatelami, oraz że będzie ściśle przestrzegać wszystkich amerykańskich, szwajcarskich i uchwalonych przez Unię Europejską przepisów dotyczących eksportu, jak również też że przyjmuje wyłączną odpowiedzialność z tytułu uzyskania licencji na eksport lub ponowny eksport, w zależności od potrzeb.

16 – Postanowienia różne

Nie istnieją żadni beneficjenci niniejszej Umowy będący osobami trzecimi. Spółka nie przeniesie niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody SoftwareONE. Niniejsza umowa, wraz z Kontraktem i wszelkimi ewentualnymi innymi umowami dotyczącymi usług dodatkowych, zaakceptowanymi w Interfejsie, stanowi całość umowy między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu. Niedochodzenie przez SoftwareONE wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie stanowi zrzeczenia się dochodzenia tego ani żadnego innego postanowienia w przyszłości. SoftwareONE może przekazywać Spółce powiadomienia na mocy niniejszej umowy, przekazując je na adres poczty elektronicznej podany w Interfejsie.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami już dziś, wypełniając ten formularz, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą.

Skontaktuj się z nami