Oświadczenie o ochrona prywatności

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2021

SoftwareONE przywiązuje dużą wagę do prywatności Użytkowników. Pragniemy wyjaśnić, jakie dane osobowe Użytkownika możemy wykorzystywać i w jaki sposób to robimy, a także poinformować o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

To, jakiego rodzaju dane wykorzystujemy i co z nimi robimy, zależy od naszej relacji z Użytkownikiem. Dlatego możliwe jest, że niektóre punkty niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności mogą nie być dla Użytkownika istotne lub może mieć do niego zastosowanie więcej, niż jeden punkt niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może zostać zastąpione lub uzupełnione w celu spełnienia wymogów prawnych, jak również w celu zapewnienia Użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas danych.

Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest podmiot SoftwareONE, z którym Użytkownik nawiązał relację, na przykład poprzez odwiedzenie strony internetowej, skorzystanie z usług, zapisanie się na wydarzenia lub złożenie podania o pracę.

Przechowywanie danych

O ile nie udzieliliśmy wcześniej konkretnych informacji na temat przechowywania danych osobowych, przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone. Dane, które nie są już potrzebne, zostaną usunięte, o ile nie istnieją prawne zobowiązania do przechowywania i dokumentowania, które wymagałyby ich dłuższego przechowywania.

Odbiorcy danych

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika innym podmiotom na potrzeby realizacji celów opisanych w niniejszym oświadczeniu.
Ze względu na międzynarodową strukturę grupy SoftwareONE, niektóre działy i osoby są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych na zasadzie wiedzy koniecznej. We wszystkich przypadkach dostępu do danych wewnątrz grupy i ich przekazywania przestrzegamy obowiązujących wymogów w zakresie ochrony danych.

Ponadto zaufani usługodawcy zewnętrzni, z którymi firma SoftwareONE zawarła umowy, mogą również otrzymywać dane dla wyżej wymienionych celów. W szczególności są to między innymi usługodawcy, którzy wspierają nas w zakresie realizacji zamówień, płatności/fakturowania, obsługi klienta, finansów, audytu, wykrywania oszustw, usług IT, komunikacji, hostingu, logistyki, dostarczania poczty elektronicznej, marketingu, sprzedaży, analizy danych, zarządzania wydarzeniami, szkoleń, ankiet, druku, archiwizacji, usług doradczych i konsultingowych.

SoftwareONE może udostępnić dane Użytkownika dalszym odbiorcom, zarówno prywatnym, jak i publicznym podmiotom i instytucjom, w tym organom ścigania, organom ochrony danych, organom podatkowym, agencjom kredytowym, windykatorom, bankom, sądom, hotelom lub innym firmom, o ile istnieje podstawa prawna do takiego ujawnienia.

SoftwareONE udostępnia dane Użytkownika odbiorcom spoza SoftwareONE tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do przekazania danych i wdrożone są odpowiednie mechanizmy przekazywania danych. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie “Kontakt w sprawie żądań dotyczących ochrony danych”.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do krajów trzecich (np. krajów, które wymagają dodatkowych zabezpieczeń przez obowiązujące przepisy o ochronie danych) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne lub wymagane do realizacji celów opisanych w niniejszym oświadczeniu, jeżeli istnieje podstawa prawna do przekazania danych i jeżeli wdrożone zostały odpowiednie mechanizmy przekazywania danych.

Siedziba SoftwareONE AG znajduje się w Szwajcarii. Według Komisji Europejskiej Szwajcaria jest krajem, który oferuje odpowiedni poziom ochrony.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych oraz do otrzymania ich kopii;
  • sprostowania i usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • wyrażenia sprzeciwu, jeśli dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych interesów SoftwareONE;
  • złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Kontakt w sprawie żądań dotyczących ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych, próśb o dodatkowe informacje lub skarg prosimy o kontakt pod adresem:

SoftwareONE | Dział prawny i ochrony danych

E-Mail: data-protection.eu@softwareone.com

Tel: +49.341.2568.000

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych dla EU/EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Niemcy

Aby uzyskać dane kontaktowe inspektorów ochrony danych spoza wyżej wymienionych krajów, należy kliknąć tutaj.

Zmiany oświadczenia o ochronie prywatności

Treść niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności ulega zmianom. Jego aktualną wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej:

Historia zmian

Wersja Data
1.0 czerwiec 2020
2.0 wrzesień 2021