Advanced Software Management Solutions

PyraCloud

Terms of Use

PyraCloud gebruiksvoorwaarden

Welkom bij PyraCloud! Lees deze overeenkomst zorgvuldig door alvorens de PyraCloud-diensten of -website te gebruiken. De door deze overeenkomst verleende PyraCloud Software as a Service ("SaaS")-licentie is afhankelijk van de voorwaarde dat de binnen de Interface ("Bedrijf") geïdentificeerde organisatie een softwareaankoop- of andere dienstverleningsovereenkomst ("Contract") met SoftwareONE AG of een van haar gelieerde ondernemingen ("SoftwareONE") heeft uitgevoerd, en staat het Bedrijf toe om de Diensten, de bijbehorende software en de Interface te gebruiken voor de in deze overeenkomst en de Contracten vermelde doeleinden. Als uw Bedrijf geen Contract met SoftwareONE heeft, dan heeft uw Bedrijf geen licentie voor de Diensten.

Als u of uw Bedrijf toegang tot de Diensten is verleend zonder een Contract met SoftwareONE, gebruik de Diensten dan niet en neem onmiddellijk contact op met SoftwareONE met behulp van de informatie op https://www.softwareone.com/contact.

PyraCloud Logo

Door in een elektronische versie van deze overeenkomst op "I Accept" te klikken, of gebruik te maken van de Diensten of Interface, aanvaardt u de voorwaarden van deze overeenkomst namens uw Bedrijf en verklaart u dat u de volledige wettelijke bevoegdheid hebt om deze overeenkomst namens uw Bedrijf te aanvaarden. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, of niet de noodzakelijke bevoegdheid hebt om uw Bedrijf te binden, gebruik dan niet de Diensten of Interface en neem contact op met SoftwareONE met betrekking tot de Contracten.

Deze overeenkomst wordt aangegaan op de datum dat deze wordt geaccepteerd en is tussen het Bedrijf en SoftwareONE. Deze overeenkomst bevat de voorwaarden die de toegang van het Bedrijf tot en het gebruik van de Diensten en Interface ten behoeve van het indienen en beheren van Content regelen. “Content” betekent alle informatie, gegevens, bestanden, software, code, tekst, afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, grafieken, e-mailadressen, webpagina's, recensies, discussies en andere materialen die naar SoftwareONE zijn geüpload of verzonden. “Interface” betekent de onlinetoepassing van SoftwareONE die gebruikers in staat stelt om met de Diensten te communiceren met als enig doel het beheer van uw Content en het gebruik van de diensten van SoftwareONE zoals beschreven in de Interface of de Contracten. “Diensten” betekent: (i) PyraCloud SaaS van SoftwareONE, samen met de Interface en Software, en alle wijzigingen, verbeteringen of updates van de opgegeven diensten; (ii) alle aanvullende diensten die door het Bedrijf binnen de Interface zijn geselecteerd.

1 – PyraCloud-diensten gebruiken

De Diensten worden ter beschikking gesteld om de in de Contracten beschreven doeleinden te bereiken en te beheren en om Content te creëren, te beheren en in te dienen. De Hoofdbeheerder moet minimaal achttien (18) jaar oud zijn om deze overeenkomst aan te gaan en een PyraCloud-account bij SoftwareONE te openen. Zodra een geautoriseerde vertegenwoordiger van het bedrijf de PyraCloud-account aanmaakt en een eerste Hoofdbeheerder identificeert, zal SoftwareONE de inloggegevens van de Hoofdbeheerder genereren en zal het bedrijf verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten die onder zijn PyraCloud-account plaatsvinden. De Hoofdbeheerder en elke Gebruiker zijn verantwoordelijk voor het veilig bewaren van hun respectievelijke accountgebruikersnamen en -wachtwoorden. Gebruikers mogen hun inloggegevens met niemand delen. SoftwareONE kan elk verzoek om een account te openen om welke reden dan ook weigeren. Voor bepaalde Diensten kan de aanvaarding van aanvullende voorwaarden of licentieovereenkomsten ("Aanvullende Voorwaarden") vereist zijn, die aan de Hoofdbeheerder zullen worden voorgelegd binnen de Interface of in een andere vorm, zoals SoftwareONE voorafgaand aan de aankoop van dergelijke Diensten passend acht. Bij aanvaarding worden de Aanvullende Voorwaarden onderdeel van deze overeenkomst als ware het de volledige tekst van deze overeenkomst. SoftwareONE kan Gebruikers aankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen. Elke individuele Gebruiker kan zich afmelden voor sommige van deze mededelingen, indien deze niet essentieel zijn voor de levering van de Diensten. Het type beschikbare Diensten wordt bepaald door SoftwareONE en een Hoofdbeheerder, en de toegang van elke Gebruiker tot de Diensten is afhankelijk van de machtigingsrol zoals ingesteld door de Hoofdbeheerder. “Hoofdbeheerder” betekent een werknemer van het Bedrijf die de bevoegdheid en toestemming heeft om de toegang, rechten en mogelijkheden van gebruikers te bewerken. “User” betekent een werknemer van het Bedrijf die bevoegd is om de Diensten te gebruiken door de Hoofdbeheerder. Verwijzingen naar een Gebruiker en Gebruikers in dit document omvatten ook de Hoofdbeheerder.

De Hoofdbeheerder zal SoftwareONE op de hoogte stellen indien

 • een Gebruiker van de Diensten het Bedrijf verlaat
 • het Bedrijf een van de door het Bedrijf aangewezen Gebruikers van de Diensten wenst te verwijderen. Een Hoofdbeheerder kan een Bedrijfsgebruiker de toegang tot de Diensten blokkeren, maar niet verwijderen.

2 – Niet-toegestane activiteiten

Het Bedrijf zal ervoor zorgen dat elke Gebruiker van de Diensten en Interface deze uitsluitend voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst gebruikt; bij wijze van voorbeeld, het volgende is verboden:

 • Het uploaden of verzenden van inhoud die in strijd is met, of bijdraagt aan de schending van, enige toepasselijke wet, regel of regelgeving;
 • Het uploaden of verzenden van Content die geweld promoot of gewelddadig materiaal bevat;
 • Het uploaden of verzenden van Content die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom of de eigendomsrechten van anderen, waaronder octrooi-, auteurs-, handelsmerk- en handelsgeheimrechten;
 • Het uploaden of verzenden van Content die onwettig, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, kwetsend, intimiderend, bedreigend, schadelijk, inbreuk makend op de privacy of publiciteitsrechten, grievend, opruiend of anderszins verwerpelijk is;
 • Het uploaden of verzenden van schadelijke Content, met inbegrip van virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogrammeringsroutines die systemen, programma's, gegevens of persoonlijke informatie kunnen beschadigen, verstoren, heimelijk onderscheppen of onteigenen;
 • Het uploaden of verzenden van Content die discriminatie bevordert of discriminerende praktijken hanteert op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • Het uploaden of verzenden van Content die frauduleuze goederen, diensten, schema's of promoties aanbiedt of verspreidt (bv. make-money-fast schema's, kettingbrieven, piramidesystemen);
 • Het gebruik van de Diensten voor commerciële doeleinden, anders dan voor interne doeleinden van het Bedrijf of om de voordelen uit hoofde van de Contracten te ontvangen; en
 • Het gebruik van de Diensten om zich voor te doen als een persoon of entiteit, met inbegrip van het vervalsen van een e-mailbericht.

Het bedrijf is verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten en Interface door zijn werknemers, onafhankelijke aannemers en andere vertegenwoordigers. SoftwareONE kan het verlenen van toegang tot de Diensten opschorten of stopzetten indien Gebruikers niet voldoen aan de vereisten van SoftwareONE, of indien SoftwareONE een onderzoek instelt naar vermoedelijk wangedrag.

3 – Content in onze diensten

Content van derden. De diensten tonen materiaal dat niet het eigendom is van SoftwareONE (bijv. licentieovereenkomsten, programma's en aanbiedingen van software-uitgevers). Dit materiaal is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar. SoftwareONE kan materiaal van derden bekijken om te bepalen of het illegaal is of in strijd met ons beleid, en kan materiaal verwijderen of weigeren om weer te geven waarvan het redelijkerwijs denkt dat het in strijd is met ons beleid of de wet

Bedrijfscontent. De Diensten stellen de Gebruikers in staat om Content in te dienen en te beheren voor gebruik zoals voorzien in de Interface en de Contracten. Het bedrijf behoudt alle rechten, aanspraken op en belangen in alle Content die Gebruikers naar de Diensten uploaden. Wanneer een Gebruiker Content uploadt of anderszins indient bij de Diensten, verleent het Bedrijf SoftwareONE hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, royalty-vrije, volledig betaalde licentie om deze Content te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te communiceren, in sublicentie te geven, bij te werken, weer te geven en te distribueren (naar het Bedrijf en de hierdoor bevoegde gebruikers van de Diensten) om: (i) alle vereisten uit te voeren die in de Interface en de Contracten zijn vermeld; (ii) SoftwareONE in staat te stellen de Diensten uit te voeren en te verbeteren; (iii) nieuwe diensten te ontwikkelen. Indien de Content vertrouwelijke informatie bevat, zal deze worden bewaard in overeenstemming met de vertrouwelijkheidsbepalingen van het Contract. Door Content in te dienen bij SoftwareONE, verklaart en garandeert het Bedrijf dat het alle noodzakelijke rechten en machtigingen heeft om dit te doen. SoftwareONE kan Content weigeren als het bepaalt dat deze om welke reden dan ook ongeschikt is. SoftwareONE kan geaggregeerde gegevens op enigerlei wijze gebruiken, reproduceren, verkopen, publiceren of anderszins exploiteren. “Geaggregeerde gegevens" betekent inhoud die is geanonimiseerd om persoonlijk identificeerbare informatie, identificeerbare informatie van het bedrijf, met inbegrip van de namen en adressen van het bedrijf en van haar gebruikers of klanten te verwijderen.

Risico van blootstelling. Het bedrijf erkent en stemt ermee in dat het online opslaan van Content risico's met zich meebrengt van ongeautoriseerde openbaarmaking of blootstelling en dat het bedrijf deze risico's op zich neemt bij de toegang tot en het gebruik van de Diensten. SoftwareONE biedt geen verklaring, waarborg of garantie dat de inhoud niet zal worden onthuld of openbaar gemaakt door fouten of handelingen van derden.

Nauwkeurigheid van content. SoftwareONE is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van de Content die naar de Diensten is geüpload.

Verwijderen van content SoftwareONE kan Content permanent wissen indien: (i) de account van het Bedrijf gedurende 30 dagen of meer in gebreke blijft, wordt opgeschort of beëindigd; of (ii) het Bedrijf deze overeenkomst of enig contract schend.

4 – Beperkte licentie, eigendom, verplichtingen en eigendomsrechten

Beperkte licentie. Het gebruik van de Diensten kan het gebruik vereisen van downloadbare en niet-downloadbare software ("Software") die eigendom is van SoftwareONE of haar licentiegevers. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst verleent SoftwareONE hierbij aan het Bedrijf een beperkte, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om de Software via de Interface te gebruiken, met als enig doel het gebruik van de Diensten en het indienen van Content. Deze licentie wordt onmiddellijk en automatisch beëindigd: (i) indien het Bedrijf zijn verplichtingen onder deze overeenkomst of de licentievoorwaarden van een licentiegever op enig moment niet nakomt; of (ii) bij de beëindiging van deze overeenkomst.

Verplichtingen en beperkingen. Het Bedrijf is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten en Interface, met inbegrip van alle Content die daarvoor wordt ingediend. Het Bedrijf zal de Diensten alleen gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden van het bedrijf en in overeenstemming met deze overeenkomst, alle toegangsinstructies die in de Interface zijn opgenomen, en alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften. Het Bedrijf zal het volgende niet doen: (i) ongepaste toegang tot of manipulatie van de Diensten; (ii) pogingen om de Diensten, of de Interface voor een andere gebruiker te onderbreken of te verstoren; (iii) licentie, sublicentie, verkoop, wederverkoop, overdracht, toewijzing, distributie of andere commerciële exploitatie van de Diensten of het beschikbaar stellen van de Diensten aan derden, of het gebruik van de Diensten voor dienstenbureau- of timesharing-doeleinden of op enige andere manier toestaan dat derden de Diensten exploiteren; (iv) het wijzigen of maken van afgeleide werken op basis van de Diensten; (v) het creëren van "links" of "frames" of "spiegels" op het internet van de Content van de Diensten, op een andere server of een draadloos of op het internet gebaseerd apparaat; (vi) de Diensten geheel of gedeeltelijk vertalen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren, hercompileren, bijwerken of wijzigen; (vii) andere partij toestaan de Diensten te gebruiken of toegang te krijgen tot de Diensten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SoftwareONE; (viii) proberen ongeautoriseerde toegang tot de Diensten te verkrijgen; (ix) enig ander gebruik van de Diensten maken dat in strijd is met de voorwaarden van deze overeenkomst of enig Contract; of (x) toegang krijgen tot de Diensten om een concurrerend product of dienst te bouwen, om een product te bouwen met behulp van vergelijkbare ideeën, eigenschappen, functies of afbeeldingen van de Diensten, of om ideeën, eigenschappen, functies of afbeeldingen van de Diensten te kopiëren.

Voorbehoud van rechten. Met uitzondering van de beperkte licenties verleend in artikel 4(a), behoudt SoftwareONE zich hierbij alle rechten, aanspraken en belangen (met inbegrip van alle intellectuele en andere eigendomsrechten) in en op de Diensten voor. Indien het Bedrijf ideeën of suggesties ("Feedback") aan SoftwareONE meedeelt, is SoftwareONE eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke Feedback en heeft SoftwareONE het recht om deze zonder beperkingen te gebruiken. Het bedrijf draagt hierbij onherroepelijk alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke Feedback over aan SoftwareONE, en zal SoftwareONE de hulp bieden die SoftwareONE redelijkerwijs nodig heeft om haar rechten op en met betrekking tot dergelijke Feedback te documenteren, te perfectioneren of te behouden.

5 – Vergoedingen en belastingen

Alle vergoedingen voor de Diensten worden vermeld in de Interface of in de toepasselijke inkooporder en factuur tussen SoftwareONE en het Bedrijf. Wijzigingen van de Diensten die buiten het kader van de toepasselijke inkooporder en factuur vallen, kunnen leiden tot extra kosten voor het Bedrijf. De vergoedingen zijn exclusief alle van toepassing zijnde verkoop-, gebruiks- en andere belastingen (met uitzondering van belastingen op de inkomsten van SoftwareONE), rechten, heffingen en gerelateerde vergoedingen en boetes in alle gevallen die voortvloeien uit betalingen aan SoftwareONE krachtens deze overeenkomst (gezamenlijk, "Belastingen"), en het Bedrijf is verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen. Het Bedrijf zal alle betalingen van vergoedingen aan SoftwareONE vrij van, en zonder vermindering voor, enige bronbelasting verrichten; dergelijke belastingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Bedrijf, en het Bedrijf zal SoftwareONE voorzien van officiële ontvangstbewijzen uitgegeven door de bevoegde belastingdienst, of enig ander bewijs waarom SoftwareONE redelijkerwijs kan verzoeken, om vast te stellen dat dergelijke belastingen zijn betaald. Vergoedingen zijn niet terugvorderbaar bij beëindiging van deze overeenkomst door het Bedrijf. Indien SoftwareONE deze overeenkomst beëindigt om een andere reden dan een schending van de overeenkomst door het Bedrijf, dan zal SoftwareONE alle vooruitbetaalde vergoedingen voor de resterende duur van de Diensten terugbetalen. Een dergelijke terugbetaling zal worden verricht binnen vijfenveertig (45) dagen na de kennisgeving van beëindiging door SoftwareONE.

6 – Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijke informatie. "Vertrouwelijke informatie" betekent niet-openbare informatie van concurrerende of commercieel gevoelige, gepatenteerde, financiële aard of handelsgeheimen, of informatie die betrekking heeft op of verband houdt met privacybelangen. Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie met het label "Vertrouwelijk" of "Eigendom", bedrijfsplannen, strategieën, voorspellingen, analyses, financiële informatie, informatie over werknemers, technologische informatie, handelsgeheimen, producten, technische gegevens, specificaties, documentatie, regels en procedures, methoden, contracten, presentaties, kennis, productplannen, bedrijfsmethoden productfunctionaliteit, gegevens, klanten, markten, concurrentieanalyses, databases, formaten, methodologieën, toepassingen, ontwikkelingen, uitvindingen, processen, betalings-, leverings- en inspectieprocedures, ontwerpen, tekeningen, algoritmen, formules of informatie met betrekking tot engineering, marketing of financiën, en alle andere informatie waarvan de Ontvanger redelijkerwijs moet geloven dat deze gezien de omstandigheden vertrouwelijk is.

Uitsluitingen van geheimhouding. Vertrouwelijke informatie sluit informatie uit die: (i) vóór ontvangst bekend is bij de Ontvanger; (ii) nu of in het openbaar bekend is of wordt door handelingen die niet aan de Ontvanger kunnen worden toegeschreven; (iii) aan de Ontvanger bekend wordt gemaakt door een derde partij die het wettelijke recht heeft om een dergelijke bekendmaking te doen; (iv) door de Ontvanger bekend wordt gemaakt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Openbaarmaker; (v) vervolgens wordt ontwikkeld door de Ontvanger, onafhankelijk van enige bekendmaking op grond van dit Contract en zonder gebruik van of toegang tot vertrouwelijke informatie van de Openbaarmaker; of (vi) verplicht openbaar moet worden gemaakt op grond van overheidsvoorschriften of een gerechtelijk bevel.

Vertrouwelijkheidsverplichtingen. Elke partij erkent dat bepaalde informatie die zij van de andere partij zal ontvangen, vertrouwelijke informatie van de andere partij kan zijn. Elke partij die vertrouwelijke informatie ontvangt ("Ontvanger") zal dezelfde mate van zorg en bescherming betrachten met betrekking tot de vertrouwelijke informatie van de partij die vertrouwelijke informatie bekendmaakt ("Openbaarmaker") als zij toepast met betrekking tot haar eigen vertrouwelijke informatie, maar in geen geval minder dan een redelijke mate van zorg. Ontvanger en zijn personeel mogen de vertrouwelijke informatie van de Openbaarmaker alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om aan zijn verplichtingen onder deze overeenkomst te voldoen tijdens de duur van deze overeenkomst. De Ontvanger zal, direct of indirect, geen vertrouwelijke informatie van de Openbaarmaker openbaar maken, kopiëren, distribueren, herpubliceren of derden toegang verlenen tot vertrouwelijke informatie van de Openbaarmaker.

Dwangmaatregelen. Elke partij erkent dat elke schending van haar verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijke informatie en Diensten zou leiden tot schade aan de andere partij die grotendeels immaterieel maar niettemin reëel is, en die niet kan worden verholpen door een toekenning van schadevergoeding. Een dergelijke schending geeft de andere partij dan ook onmiddellijk recht op een gerechtelijk bevel of een ander passend bevel om deze verplichtingen af te dwingen. Het recht van een partij op een dwangmiddel is een aanvulling op alle andere rechten en rechtsmiddelen waarover zij in de wet en in redelijkheid beschikt. De in het gelijk gestelde partij die een rechterlijk bevel verkrijgt, heeft het recht om alle redelijke kosten, met inbegrip van de kosten van een advocaat, die zijn gemaakt om een dergelijke handhaving te verkrijgen, terug te vorderen.

7 – Auteursrechten, privacy en gegevensbescherming

Auteursrechten. SoftwareONE respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van Gebruikers dat zij hetzelfde doen. SoftwareONE zal reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht, en zal de accounts van gebruikers die herhaaldelijk intellectuele eigendomsrechten schenden beëindigen volgens het proces dat is beschreven in de US Digital Millennium Copyright Act. Auteursrechtelijke kwesties dienen te worden voorgelegd aan legal@softwareone.com.

Privacy. SoftwareONE zet zich in voor de bescherming van de privacy van onze klanten. Informatie die SoftwareONE van Gebruikers verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt voor het beheer van onze relatie met het Bedrijf of zoals anderszins bepaald in het Privacy- en beveiligingsbeleid van SoftwareONE, waarvan een kopie hier kan worden bekeken: https://www.softwareone.com/en/privacy-statement. Door gebruik te maken van de Diensten, verklaart en garandeert het Bedrijf dat het alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen voor SoftwareONE om persoonlijke gegevens van Gebruikers te gebruiken in overeenstemming met ons Privacy- en beveiligingsbeleid.

Gegevensbescherming. SoftwareONE erkent en gaat ermee akkoord dat zij over de juiste ervaring en mogelijkheden beschikt, en passende technische en organisatorische maatregelen zal treffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens door het Bedrijf in het kader van de levering van de Diensten voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming die van toepassing is op SoftwareONE in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker, op voorwaarde dat het Bedrijf altijd erkent en ermee instemt dat SoftwareONE deze clausule niet zal schenden indien het niet-naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming wordt veroorzaakt door of het gevolg is van handelingen of verzuimen van het Bedrijf, zijn leidinggevenden, werknemers of vertegenwoordigers.

Hoe SoftwareONE "Cookies" gebruikt. SoftwareONE maakt gebruik van een functie in een internetbrowser die een "cookie" wordt genoemd. Cookies zijn kleine bestanden die een webbrowser op de harde schijf van een computer plaatst. SoftwareONE gebruikt cookies om te laten weten dat een Gebruiker een account heeft bij SoftwareONE en bevoegd is om de Diensten te gebruiken. SoftwareONE kan ook gebruik maken van cookies om bepaalde informatie op te halen die gebruikers eerder hebben verstrekt, zodat zij deze informatie niet telkens opnieuw hoeven in te voeren. Cookies worden niet gebruikt om toegang te krijgen tot informatie die op de beveiligde server is ingevoerd. Deze informatie is alleen toegankelijk wanneer een Gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord invult.

Beveiliging. De persoonlijke informatie van een gebruiker, zoals naam, adres, telefoon-, e-mail- of creditcardnummer, wordt nooit opgeslagen in een cookie. Deze informatie wordt opgeslagen op de beveiligde server van SoftwareONE en is niet beschikbaar voor een andere site.

8 – Duur en beëindiging

De duur van deze overeenkomst begint bij aanvaarding van deze overeenkomst en eindigt bij beëindiging door het Bedrijf of SoftwareONE. Het Bedrijf kan deze overeenkomst te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen door SoftwareONE hiervan schriftelijk in kennis te stellen. SoftwareONE kan deze overeenkomst en alle gebruikersaccounts om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigen. Deze overeenkomst wordt automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd bij beëindiging van de Contracten tussen SoftwareONE en het Bedrijf. Bij beëindiging van deze overeenkomst zal het Bedrijf onmiddellijk het gebruik van alle Diensten en de Interface staken. Bepalingen die door hun aard ook na de beëindiging of het aflopen van deze overeenkomst van kracht blijven, met inbegrip van de artikelen 3, 4(e), 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 en 16, blijven aldus van kracht.

9 – Wijziging

SoftwareONE kan de Diensten wijzigen of verbeteren, met inbegrip van het toevoegen of verwijderen van functionaliteiten en functies, of de Diensten volledig opschorten of stopzetten. Het Bedrijf kan op elk moment stoppen met het gebruik van de Diensten. SoftwareONE kan te allen tijde de levering van de Diensten stopzetten of nieuwe limieten aan de Diensten toevoegen of creëren. Indien SoftwareONE de Diensten die Content bevatten opschort, zal zij het Bedrijf een redelijke vooraankondiging geven om het Bedrijf in staat te stellen de Content van die specifieke Dienst te verwijderen. Als gevolg van zaken als wijzigingen in de wet of technologie kan SoftwareONE de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst te allen tijde wijzigen door het plaatsen van een wijzigingsbericht in de Interface. SoftwareONE kan van het Bedrijf ook verlangen dat het een bijgewerkte versie van deze overeenkomst accepteert die dergelijke gewijzigde voorwaarden en bepalingen weerspiegelt. Indien een wijziging onaanvaardbaar is, kan het Bedrijf slechts een beroep doen op de beëindiging van deze overeenkomst. Het voortgezette gebruik van de Diensten door het Bedrijf na het plaatsen van een wijzigingsbericht of een herzieningsovereenkomst vormt een bindende aanvaarding van de herzieningen.

10 – Verklaringen en garanties

Elke partij verklaart dat zij alle noodzakelijke rechten, bevoegdheden en toestemmingen heeft om deze overeenkomst aan te gaan, en dat zij bij aanvaarding door het Bedrijf een bindend contract tussen de partijen zal creëren. De onderneming verklaart en garandeert dat: (i) het de eigenaar of geautoriseerde licentiehouder is van alle Content die is geüpload of verzonden naar de Diensten; (ii) het Bedrijf alle noodzakelijke rechten heeft om de Content in licentie te geven aan SoftwareONE; (iii) de indiening van Content geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden; (iv) elke Gebruiker ten minste achttien (18) jaar oud is; (v) alle Content die is geüpload of verzonden met behulp van de Diensten volledig, accuraat en correct is; en (vi) het Bedrijf en zijn Gebruikers alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften bij het gebruik van de Diensten zullen naleven.

11 – Schadeloosstelling

Het Bedrijf zal SoftwareONE, met inbegrip van haar werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers, schadeloosstellen voor alle verliezen en aansprakelijkheden, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en -kosten, die voortvloeien uit een van de volgende zaken: (i) schending door het Bedrijf van een van haar verklaringen, garanties of verplichtingen onder deze overeenkomst; (ii) het gebruik van de Diensten door het Bedrijf, met inbegrip van het gebruik van de Diensten door bevoegde gebruikers van het Bedrijf in strijd met deze overeenkomst; en (iii) elke claim dat de Content inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander eigendomsrecht. SoftwareONE zal het Bedrijf, met inbegrip van zijn werknemers, functionarissen, directeuren schadeloosstellen voor alle verliezen en aansprakelijkheden, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en -kosten, die voortvloeien uit een claim die beweert dat de Diensten inbreuk maken op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander eigendomsrecht. De voornoemde schadeloosstelling is van toepassing indien de gevrijwaarde partij: (a) de schadeloosstellende partij tijdig schriftelijk in kennis stelt van de toepasselijke vordering; (b) de schadeloosstellende partij in kennis stelt van de exclusieve controle over de verdediging en de regeling van de vordering; en (c) met de schadeloosstellende partij samenwerkt bij de verdediging en de regeling van de vordering op kosten van de schadeloosstellende partij.

12 – Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

SoftwareONE kan en zal de kwaliteit, nauwkeurigheid of integriteit van de naar de Diensten geüploade of verzonden Content niet waarborgen, verifiëren of garanderen. Het Bedrijf is als enige verantwoordelijk voor alle inhoud. SoftwareONE geeft geen verklaring of garantie dat het de inhoud op juistheid zal controleren. De toegang van het Bedrijf tot en het gebruik van de Diensten is op eigen risico. De diensten zijn gelicentieerd als een dienst op een "AS IS"- en "AS AVAILABLE"-basis. SOFTWAREONE VERWERPT HIERBIJ ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VAN TITEL, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT SOFTWAREONE GEEN GARANTIE DAT: (I) DE DIENSTEN VOLDOEN AAN DE EISEN VAN HET BEDRIJF; OF (II) DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, VEILIG OF ZONDER FOUTEN BESCHIKBAAR ZIJN.

VOOR ZOVER DE WET DAT TOELAAT, IS SOFTWAREONE NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, VOORBEELDIGE, BESTRAFFENDE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN OF GOODWILL, VEROORZAAKT DOOR HET NIET NAKOMEN VAN ENIGE VERPLICHTING ONDER DEZE OVEREENKOMST DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, AL DAN NIET VOORZIENBAAR, OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, ZELFS ALS SOFTWAREONE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN NIETTEGENSTAANDE HET FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN ENIG RECHTSMIDDEL DAT IN DEZE OVEREENKOMST WORDT GESPECIFICEERD. SOFTWAREONE'S MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN HET BEDRIJF VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ZAL GELIJK ZIJN AAN HET TOTALE BEDRAG DAT DOOR HET BEDRIJF IS BETAALD GEDURENDE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN EEN EVENTUELE CLAIM.

Sommige rechtsgebieden staan bepaalde beperkingen van de aansprakelijkheid niet toe, zodat het bovenstaande mogelijk niet van toepassing is op het Bedrijf..

13 – Relatie tussen de partijen

De partijen zijn onafhankelijke aannemers. Niets in deze overeenkomst creëert een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise of arbeidsrelatie tussen het Bedrijf en SoftwareONE. Het Bedrijf is niet bevoegd om aanbiedingen of verklaringen namens SoftwareONE te doen of te accepteren.

14 – Geschillen

In het geval van een controverse of geschil zullen SoftwareONE en het Bedrijf de zaak met betrekking tot de controverse of het geschil bespreken en zich inspannen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze overeenkomst of de geldigheid ervan definitief worden beslecht door de rechtbanken van de staat/het land waar de kantoren van de gelieerde onderneming van SoftwareONE die het Contract aangaat zich bevinden. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze voorwaarden of enig Contract. SoftwareONE kan in elke staats-, federale of nationale rechtbank met bevoegde jurisdictie een voorlopige of andere vorm van genoegdoening verkrijgen voor een daadwerkelijke of vermeende inbreuk op zijn intellectuele eigendom of eigendomsrechten. De Diensten hebben een bijzonder, uniek en buitengewoon karakter, waardoor ze voor SoftwareONE een bijzondere waarde hebben die niet gemakkelijk kan worden ingeschat en die mogelijk niet voldoende kan worden gecompenseerd in de vorm van uitsluitend een schadevergoeding. Naast alle andere wettelijke of billijke rechtsmiddelen die beschikbaar zijn, heeft SoftwareONE dan ook recht op een voorlopige of billijke voorziening als het Bedrijf deze overeenkomst schendt.

15 – Exportbeperkingen

De Diensten kunnen onderworpen zijn aan de exportcontroleregelingen van de VS, Zwitserland en de Europese Unie. Het bedrijf zal de Diensten niet gebruiken of op andere wijze overdragen, exporteren naar of de toegang ertoe mogelijk maken voor landen waartegen de Verenigde Staten, Zwitserland of de Europese Unie een embargo handhaaft (gezamenlijk, “Embargo-landen"), of naar of door een staatsburger of inwoner daarvan, of een persoon of entiteit die op een lijst van speciaal daartoe aangewezen staatsburgers staat (gezamenlijk, "Designated Nationals"). De lijsten van Embargo-landen en Designated Nationals kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het Bedrijf verklaart en garandeert hierbij dat het niet is gevestigd in, onder controle staat van, of een staatsburger of inwoner is van een Embargo-land; dat zijn Gebruikers geen Designated Nationals zijn; en dat het zich strikt zal houden aan alle Amerikaanse, Zwitserse en Europese exportwetten, en dat het de exclusieve verantwoordelijkheid op zich zal nemen voor het verkrijgen van export- of herexportvergunningen voor zover nodig.

16 – Overige

Er zijn geen derden-begunstigden met betrekking tot deze overeenkomst. Het Bedrijf zal deze overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SoftwareONE. Deze overeenkomst vormt samen met het Contract en eventuele andere overeenkomsten voor aanvullende diensten die binnen de Interface worden aanvaard, de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Het verzuim van SoftwareONE om enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, zal niet fungeren als een verklaring van afstand om dezelfde of enige andere bepaling in de toekomst af te dwingen. SoftwareONE kan het Bedrijf voorzien van kennisgevingen uit hoofde van deze overeenkomst door deze te bezorgen op het e-mailadres dat op de interface is vermeld.

Neem contact met ons op

Vul vandaag nog het formulier in en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact met ons op