Advanced Software Management Solutions

PyraCloud

Podmínky použití platformy PyraCloud

Podmínky použití platformy PyraCloud

Vítejte v platformě PyraCloud!
Před použitím služeb PyraCloud nebo webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tuto smlouvu. Licence softwaru PyraCloud, poskytovaného formou služby (Software as a Service, SaaS), udělená na základě této smlouvy je určena pouze pro organizací, identifikovanou v Rozhraní („Společnost“), která provedla nákup softwaru nebo je podmíněna jinou smlouvou o poskytování služeb („Smlouva“) se společností SoftwareONE AG nebo některou z jejích přidružených společností („SoftwareONE“) a umožňuje Společnosti používat Služby, související software a Rozhraní pro účely uvedené v této smlouvě a ve Smlouvách. Pokud tedy vaše Společnost nemá Smlouvu se společností SoftwareONE, nemá vaše Společnost ani licenci ke Službám.

Pokud byl vám nebo vaší Společnosti poskytnut přístup ke Službám bez Smlouvy se společností SoftwareONE, Služby nepoužívejte a neprodleně kontaktujte společnost SoftwareONE pomocí informací na adrese https://www.softwareone.com/contact.

PyraCloud Logo

Kliknutím na „Přijímám“ v elektronické verzi této Smlouvy nebo jakýmkoli využíváním Služeb či Rozhraní přijímáte jménem vaší Společnosti podmínky této Smlouvy a prohlašujete, že máte plnou pravomoc tuto dohodu jménem vaší Společnosti přijmout. Pokud s podmínkami této Smlouvy nesouhlasíte nebo nemáte potřebné oprávnění k tomu, abyste svou Společnosti zavázali, nepoužívejte Služby nebo Rozhraní a ohledně Smluv kontaktujte SoftwareONE.

Tato dohoda je uzavřena v den, kdy je přijata, a je mezi Společností a SoftwareONE. Tato Smlouva obsahuje podmínky, jimiž se řídí přístup Společnosti a používání Služeb a Rozhraní za účelem odesílání a správy obsahu. „Obsah“ znamená veškeré informace, data, soubory, software, kód, texty, obrázky, fotografie, grafiku, e-mailové adresy, webové stránky, recenze, příspěvky do diskusních fór a další materiály, nahrané nebo přenesené do SoftwareONE. „Rozhraní“ znamená online aplikaci společnosti SoftwareONE, která Uživatelům umožňuje interagovat se Službami, výhradně za účelem správy vašeho Obsahu a využívání služeb SoftwareONE, popsaných v Rozhraní nebo ve Smlouvách. „Služby“ znamenají: (I) PyraCloud SaaS od SoftwareONE, společně se svým Rozhraním a Softwarem, a jakékoli modifikace, vylepšení nebo aktualizace předchozího; (ii) jakékoli dodatečné služby zvolené Společností v rámci Rozhraní.

1 – Použití Služeb PyraCloud 

Služby jsou k dispozici pro dosažení a správu účelů popsaných ve Smlouvách a pro vytváření, správu a odesílání obsahu. Vrchní administrátor musí být ve věku nejméně osmnáct (18) let, aby se mohl zapojit do této smlouvy a založit se SoftwareONE účet PyraCloud. Jakmile autorizovaný zástupce Společnosti vytvoří účet PyraCloud a identifikuje počátečního Vrchního administrátora, vygeneruje SoftwareONE přihlašovací údaje Vrchního administrátora a Společnost bude odpovědná za veškeré činnosti, ke kterým dojde v rámci jejího účtu PyraCloud. Vrchní administrátor a každý Uživatel jsou odpovědní za bezpečné uchovávání svých uživatelských jmen a hesel k příslušným účtům. Uživatelé nesmí své přihlašovací údaje sdílet s nikým dalším. SoftwareONE může z jakéhokoli důvodu odmítnout jakoukoli žádost o založení účtu. Některé Služby mohou vyžadovat přijetí dalších podmínek nebo licenčních smluv („Dodatečné podmínky“), které budou předloženy Vrchnímu administrátorovi v Rozhraní nebo jiné formě, jak to SoftwareONE považuje před nákupem takových Služeb za vhodné. Po přijetí se Dodatečné podmínky stanou součástí této smlouvy, jako by zde byly uvedeny v plném rozsahu. SoftwareONE může Uživatelům zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Každý jednotlivý Uživatel se může z některých z těchto komunikací odhlásit, pokud nejsou pro poskytování Služeb nezbytné. Typ dostupných Služeb bude stanoven společností SoftwareONE a Vrchním administrátorem a přístup každého Uživatele ke Službám závisí na oprávněních pro danou roli, jaká nastaví Vrchní administrátor. „Vrchní administrátor“ je zaměstnanec Společnosti, který má autoritu a oprávnění k úpravám uživatelských přístupů, oprávnění a možností. „Uživatel“ je zaměstnanec Společnosti, oprávněný Vrchním administrátorem k používání Služeb. Odkazy na Uživatele v tomto dokumentu zahrnují i Vrchního administrátora.

Vrchní administrátor musí SoftwareONE upozornit, když

 • kterýkoli z Uživatelů služby opustí Společnost
 • Společnost si přeje odstranit ze Služeb kteréhokoli z Uživatelů, jmenovaných Společností. Vrchní administrátor chce zablokovat, ale nikoli odstranit Uživatele Společnosti při přístupu ke Službám.

2 – Zakázané aktivity

Společnost musí zajistit, že bude každý Uživatel Služeb a Rozhraní tato používat pouze pro zákonné účely a v souladu s podmínkami této smlouvy. Zakázáno je například následující:

 • Nahrávání nebo přenos Obsahu, který porušuje nebo podporuje porušení jakéhokoli platného zákona, pravidla nebo nařízení;
 • Nahrávání nebo přenos Obsahu, který propaguje násilí nebo obsahuje násilné materiály;
 • Nahrávání nebo přenos Obsahu, který porušuje duševní vlastnictví nebo vlastnická práva ostatních, včetně patentů, autorských práv, ochranných známek a obchodních tajemství;
 • Nahrávání nebo přenos Obsahu, který je nezákonný, urážlivý, hanlivý, obscénní, pornografický, nemravný, oplzlý, obtěžující, ohrožující, škodlivý, zasahující do soukromí nebo do veřejných práv, urážlivý, pobuřující nebo jinak nevhodný;
 • Nahrávání nebo přenos škodlivého Obsahu, včetně virů, trojských koní, červů, časovaných bomb, cancelbotů nebo jakýchkoli jiných počítačových programovacích rutin, které mohou poškodit, narušit, tajně zachytit nebo odcizit jakýkoli systém, program, data nebo osobní informace;
 • Nahrávání nebo přenos Obsahu, který podporuje diskriminaci nebo používá diskriminační praktiky na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, sexuální orientace nebo věku;
 • Nahrávání nebo přenos Obsahu, který nabízí nebo šíří podvodné zboží, služby, schémata nebo propagační akce (například schémata rychlého vydělávání peněz, řetězové dopisy nebo pyramidová schémata);
 • Používání Služeb pro komerční účely, jiné než pro interní účely Společnosti nebo pro získání výhod vyplývajících ze Smluv; a
 • Používání Služeb k zosobnění jakékoli osoby nebo subjektu, včetně padělání zpráv elektronické pošty.

Společnost odpovídá za používání Služeb a Rozhraní svými zaměstnanci, nezávislými dodavateli a dalšími zástupci. SoftwareONE může pozastavit nebo přestat poskytovat přístup ke Službám, pokud Uživatelé nesplní požadavky společnosti SoftwareONE nebo pokud SoftwareONE vyšetřuje podezření z nesprávného chování.

3 – Obsah v našich Službách

Obsah třetí strany. Služby zobrazují některé materiály, které nejsou majetkem společnosti SoftwareONE (např. licenční smlouvy, programy a nabídky vydavatelů softwaru). Za tento materiál odpovídá výhradně jeho vlastník. Společnost SoftwareONE může zkontrolovat materiál třetí strany, aby zjistila, zda je nezákonný nebo neporušuje naše zásady, a může odebrat nebo odmítnout zobrazit to, u čeho důvodně věří, že porušuje naše zásady nebo zákon.

Obsah společnosti. Služby umožňují Uživatelům odesílat a spravovat Obsah pro použití, jak je uvedeno v Rozhraní a Smlouvách. Společnost si vyhrazuje všechna práva, titul a podíl na veškerém Obsahu, který Uživatelé nahrávají do služeb. Pokud Uživatel nahraje nebo jinak odešle Obsah do Služeb, Společnost tímto uděluje SoftwareONE trvalou, celosvětovou, bezplatnou, plně splacenou licenci k použití, hostování, ukládání, reprodukci, úpravám, tvorbě odvozených děl, komunikaci, sublicencování, aktualizování, zobrazování a distribuci (pro Společnost a její oprávněné uživatele Služeb) takového obsahu za účelem: (i) splnit všechny požadavky uvedené v Rozhraní a Smlouvách; (ii) dovolit SoftwareONE poskytovat a zlepšovat Služby; (iii) rozvíjet nové služby. Pokud Obsah obsahuje důvěrné informace, bude s ním nakládáno v souladu s ustanoveními Smlouvy o mlčenlivosti. Odesláním obsahu společnosti SoftwareONE Společnost prohlašuje a zaručuje, že má k tomuto všechna nezbytná práva a oprávnění. SoftwareONE může Obsah odmítnout, pokud zjistí, že je z jakéhokoli důvodu nevhodný. SoftwareONE může jakýmkoli způsobem používat, reprodukovat, prodávat, propagovat nebo jinak využívat agregovaná data. „Agregovaná data“ jsou Obsah, který byl anonymizován za účelem odstranění osobních identifikačních údajů a identifikačních údajů Společnosti, včetně jmen a adres Společnosti a všech jejích Uživatelů nebo zákazníků.

Riziko expozice. Společnost uznává a souhlasí s tím, že online ukládání obsahu zahrnuje rizika neoprávněného vyzrazení nebo vystavení a že při přístupu ke Službám a jejich používání Společnost tato rizika předpokládá. SoftwareONE nenabízí žádnou reprezentaci ani záruku, že Obsah nebude vystaven nebo vyzrazen chybami nebo jednáním třetích stran.

Správnost obsahu.SoftwareONE nenese odpovědnost a neručí za správnost Obsahu, nahraného do Služeb.

Smazání obsahu. SoftwareONE může Obsah trvale vymazat, pokud: (i) účet Společnosti je delikventní, pozastavený nebo ukončený po dobu 30 dnů nebo déle; nebo (ii) Společnost poruší tuto dohodu nebo jakoukoli Smlouvu.

4 – Omezená licence, vlastnictví, povinnosti a vlastnická práva

Omezená Licence. Používání Služeb může vyžadovat použití stahovatelného a nestahovatelného softwaru („Software“), který je majetkem společnosti SoftwareONE nebo jeho poskytovatele. Po dobu trvání této smlouvy SoftwareONE tímto uděluje Společnosti omezenou, nepřevoditelnou, nesublicencovatelnou, nevýhradní licenci k používání Softwaru prostřednictvím Rozhraní, výhradně za účelem využívání Služeb a odesílání Obsahu. Tato licence okamžitě a automaticky skončí: (i) pokud Společnost kdykoli nesplní své závazky podle této dohody nebo licenčních podmínek poskytovatele licence; nebo (ii) po ukončení této dohody.

Povinnosti a omezení. Společnost je výhradně odpovědná za používání Služeb a Rozhraní, včetně veškerého do nich odeslaného Obsahu. Společnost bude používat Služby pouze pro interní podnikatelské účely Společnosti a v souladu s touto smlouvou, všemi přístupovými pokyny obsaženými v Rozhraní a všemi příslušnými místními, státními, národními a mezinárodními zákony, pravidly a předpisy. Společnost nesmí: (i) nesprávně přistupovat ke Službám nebo s nimi neoprávněně manipulovat; (ii) pokoušet se zasahovat nebo narušovat Služby nebo Rozhraní pro jiného uživatele; (iii) udělit licenci, sublicenci, prodat, přeprodat, převést, postoupit, distribuovat nebo jinak komerčně využívat Služby nebo je zpřístupňovat jakékoli třetí straně jakýmkoli způsobem nebo využívat Služby pro účely servisní kanceláře nebo pro účely sdílení času nebo pro jakékoli jiné účely, umožňující třetím stranám Služby zneužívat; (iv) upravovat nebo vytvářet odvozená díla na základě Služeb; (v) vytvářet internetové „odkazy“ nebo „rámce“ nebo „zrcadlit“ jakýkoli Obsah Služeb na jakémkoli jiném serveru nebo bezdrátovém či internetovém zařízení; (vi) překládat, zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, překompilovat, aktualizovat nebo upravovat všechny nebo jakoukoli část Služeb; (vii) umožnit jakékoli jiné straně používat nebo přistupovat ke Službám bez výslovného písemného souhlasu SoftwareONE; (viii) pokoušet se získat neoprávněný přístup ke Službám; (ix) jakkoli jinak využívat Služby v rozporu s podmínkami této smlouvy nebo jakékoli Smlouvy; nebo (x) přistupovat ke Službám za účelem vybudování konkurenčního produktu nebo služby, vytvoření produktu s využitím podobných nápadů, vlastností, funkcí nebo grafiky Služeb, nebo zkopírování jakýchkoli myšlenek, vlastností, funkcí nebo grafiky Služeb.

Vyhrazení práv. S výjimkou omezených licencí, udělených v části 4(a) si SoftwareONE vyhrazuje všechna práva, nároky a úroky (včetně veškerého duševního vlastnictví a vlastnických práv) v rámci Služeb a ke Službám. Pokud Společnost sdělí společnosti SoftwareONE jakékoli nápady nebo návrhy („Zpětná vazba“), bude SoftwareONE vlastnit všechna práva, nároky a podíly na takové zpětné vazbě a bude oprávněna je bez omezení používat. Společnost tímto neodvolatelně postoupí všechna práva, nároky a podíly na takovou Zpětnou vazbu na SoftwareONE a poskytne SoftwareONE takovou pomoc, jakou může SoftwareONE přiměřeně požadovat, aby zdokumentovala, zdokonalila nebo si zachovala svá práva k této Zpětné vazbě.

5 – Poplatky a daně

Jakékoli poplatky za Služby jsou uvedeny buď v Rozhraní, nebo v příslušné objednávce a na faktuře mezi SoftwareONE a Společností. Úpravy Služeb nad rámec příslušné objednávky a faktury mohou mít pro Společnost za následek dodatečný poplatek. Poplatky nezahrnují veškeré příslušné daně z prodeje či použití a jakékoli jiné daně (kromě daní z příjmu SoftwareONE), cla, poplatky a související poplatky a penále v každém případě vyplývající z jakýchkoli plateb, které mají být společnosti SoftwareONE provedeny na základě této smlouvy (souhrnně „Daně“) a společnost bude odpovědná za platbu všech Daní. Společnost provede veškeré platby poplatků společnosti SoftwareONE bez jakýchkoli odpočtů a srážkových daní; za všechny takové daně odpovídá výhradně Společnost a Společnost poskytne SoftwareONE oficiální potvrzení, vydaná příslušným daňovým úřadem, nebo jiné důkazy, které společnost SoftwareONE může důvodně požadovat, aby prokázala, že tyto daně byly zaplaceny. Po ukončení této smlouvy ze strany Společnosti jsou poplatky nevratné. Pokud SoftwareONE ukončí tuto smlouvu z jiného důvodu, než je porušení smlouvy Společností, vrátí SoftwareONE veškeré předplacené poplatky za zbývající dobu platnosti Služeb. Jakákoli taková refundace bude vyplacena do čtyřiceti pěti (45) dnů od oznámení ukončení společností SoftwareONE.

6 – Důvěrnost

Důvěrné informace. „Důvěrné informace“ jsou neveřejné informace, konkurenčně nebo obchodně citlivé, majetkové či finanční informace, informace s povahou obchodního tajemství nebo informace, které zahrnují nebo implikují zájem o zachování soukromí. Důvěrné informace zahrnují veškeré informace označené jako „Důvěrné“ nebo „Proprietární“, obchodní plány, strategie, prognózy, analýzy, finanční informace, informace o zaměstnancích, technologické informace, obchodní tajemství, produkty, technické údaje, specifikace, dokumentace, pravidla a postupy, metody, smlouvy, prezentace, know-how, produktové plány, obchodní metody, funkčnost produktu, data, zákazníci, trhy, konkurenční analýza, databáze, formáty, metodiky, aplikace, vývoj, vynálezy, procesy, platby, dodací a kontrolní postupy, návrhy, výkresy, algoritmy, vzorce nebo informace vztahující se k inženýrství, marketingu nebo financím a jakékoli další informace, které by příjemce měl za daných okolností přiměřeně považovat za důvěrné.

Výjimky z Důvěrnosti. Důvěrné informace nejsou informace, které: (i) jsou Příjemci známé před jejich přijetím; (ii) jsou nyní nebo se brzy stanou veřejně známými jednáním, které nelze připsat Příjemci; (iii) jsou Příjemci sděleny třetí stranou, která má zákonné právo takové sdělení zveřejnit; (iv) jsou zveřejněny Příjemcem na základě předchozího písemného souhlasu Zveřejňovatele; (v) jsou Příjemcem následně vyvíjeny nezávisle na jakýchkoli informacích zveřejněných na základě této Smlouvy a bez použití nebo přístupu k Důvěrným informacím Zveřejňovatele; nebo (vi) musí být zveřejněny na základě úředního nařízení nebo soudního příkazu.

Povinnosti důvěrnosti. Každá ze stran bere na vědomí, že určité informace, které obdrží od druhé strany, mohou být Důvěrnými informacemi druhé strany. Každá strana, která obdrží Důvěrné informace („Příjemce“), musí s ohledem na Důvěrné informace strany poskytující Důvěrné informace („Zveřejňovatel“) uplatňovat stejnou úroveň péče a ochrany, jaké uplatňuje s ohledem na své vlastní Důvěrné informace, ale v žádném případě menší, než je přiměřená standardní úroveň péče. Příjemce a jeho Zaměstnanci mohou používat Důvěrné informace Zveřejňovatele pouze v rozsahu nezbytném pro splnění svých povinností podle této dohody během doby platnosti této dohody. Příjemce nesmí přímo ani nepřímo zpřístupnit, kopírovat, distribuovat, znovu publikovat ani umožnit jakékoli třetí straně přístup k Důvěrným informacím Zveřejňovatele.

Soudní pomoc. Každá ze stran bere na vědomí, že jakékoli porušení jejích povinností v souvislosti s Důvěrnými informacemi a Službami by mělo za následek škodu způsobenou druhé straně, která je do značné míry nehmotná, avšak přesto skutečná, a že ji nelze napravit přiznáním náhrady škody. Každé takové porušení poskytne druhé straně okamžité právo na soudní příkaz nebo na jiný vhodný příkaz k vymáhání těchto povinností. Právo strany na soudní zákaz je další z jakýchkoli ostatních práv a opravných prostředků, které má tato strana k dispozici na základě zákona a spravedlnosti. Převládající strana, která získala soudní příkaz, bude mít nárok na náhradu všech přiměřených nákladů, včetně poplatků za právní zastoupení, které vznikly při získání tohoto vymáhání.

7 – Autorská práva, soukromí a ochrana dat

Autorská práva. SoftwareONE respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a očekává, že Uživatelé budou dělat totéž. SoftwareONE bude reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv a zruší účty opakujících se porušovatelů v souladu s postupem stanoveným v americkém zákoně o autorských právech (Millennium Copyright Act). Stížnosti ohledně autorských práv by měly být doručeny na adresu legal@softwareone.com.

Ochrana soukromí. SoftwareONE se zavazuje chránit soukromí našich zákazníků. Informace, které SoftwareONE shromažďuje od Uživatelů, se používají výhradně pro účely řízení našeho vztahu se Společností nebo jinak, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů a bezpečnosti, jejichž kopii si můžete zobrazit zde https://www.softwareone.com/en/privacy-statement. Používáním Služeb Společnost prohlašuje a zaručuje, že získala veškerá nezbytná oprávnění, aby mohla společnost SoftwareONE používat osobní údaje Uživatelů v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a bezpečnosti.

Ochrana dat. Společnost SoftwareONE bere na vědomí a souhlasí s tím, že má odpovídající zkušenosti a schopnosti a že nasadí příslušná technická a organizační opatření, aby zajistila, že zpracování osobních údajů Společností v průběhu poskytování Služeb bude splňovat takové požadavky platných zákonů a předpisů na ochranu dat, jaké se vztahují na SoftwareONE jako zpracovatele údajů, za předpokladu, že Společnost uznává a souhlasí s tím, že SoftwareONE nebude v rozporu s tímto ustanovením, pokud bude jakékoli nedodržení zákonů a předpisů o ochraně dat způsobeno nebo vyplyne z jednání nebo opomenutí Společnosti, jejích funkcionářů, zaměstnanců nebo agentů.

Jak SoftwareONE využívá „Cookies“. SoftwareONE používá funkci i internetových prohlížečů, nazývanou „cookie“. Cookies jsou malé soubory, které webový prohlížeč umístí na pevný disk počítače. SoftwareONE používá cookies k informování, že Uživatel má účet u SoftwareONE a je oprávněn používat Služby. SoftwareONE může cookies používat také k načtení určitých informací, které Uživatelé dříve poskytli, takže je nemusí vždy zadávat znovu. Cookies se nepoužívají k přístupu k informacím, zadaným na zabezpečeném serveru. K těmto informacím lze přistupovat pouze v případě, že Uživatel zadá své uživatelské jméno a heslo.

Bezpečnost. Osobní údaje Uživatele, jako je jméno, adresa, telefon, e-mail nebo číslo kreditní karty, se do cookies nikdy neukládají. Jsou uloženy na zabezpečeném serveru společnosti SoftwareONE a nejsou k dispozici na žádném jiném webu.

8 – Doba trvání a ukončení

Doba trvání této smlouvy začíná okamžikem přijetí této smlouvy a končí, jakmile ji Společnost nebo SoftwareONE ukončí. Společnost může tuto smlouvu ukončit kdykoli a z jakéhokoli důvodu písemným oznámením, doručeným společnosti SoftwareONE. SoftwareONE může ukončit tuto smlouvu a všechny Uživatelské účty z jakéhokoli důvodu, nebo i bez důvodu, bez předchozího upozornění. Tato smlouva bude automaticky ukončena bez předchozího upozornění po ukončení Smluv mezi SoftwareONE a Společností. Po ukončení této smlouvy Společnost okamžitě přestane používat všechny Služby a Rozhraní. Všechna ustanovení, která ze své povahy přetrvají i po ukončení nebo vypršení platnosti této dohody, zůstanou v platnosti, včetně oddílů 3, 4(e), 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 a 16.

9 – Úpravy

SoftwareONE může změnit nebo vylepšit Služby, včetně přidání nebo odebrání funkcí a vlastností, nebo Služby pozastavit i zcela zastavit. Společnost může kdykoli přestat Služby používat. SoftwareONE může kdykoli přestat poskytovat Služby nebo přidávat či vytvářet pro Služby nové limity. Pokud SoftwareONE pozastaví služby, které obsahují Obsah, poskytne Společnosti přiměřené předběžné oznámení, které jí umožní odstranit tento Obsah z dané konkrétní Služby. Kvůli změnám v zákonech nebo technologiích může SoftwareONE kdykoli změnit obchodní podmínky obsažené v této smlouvě, vystavením oznámení o změně v Rozhraní. SoftwareONE může také požadovat, aby Společnost přijala aktualizovanou verzi této smlouvy, která odráží tyto upravené obchodní podmínky. Pokud je jakákoli změna nepřijatelná, je jedinou možností Společnosti tuto smlouvu ukončit. Pokračující používání služeb Společností po zveřejnění oznámení o změně nebo revizi smlouvy bude představovat závazné přijetí revizí.

10 – Prohlášení a záruky

Každá strana prohlašuje, že má veškerá nezbytná práva, pravomoci a oprávnění k uzavření této smlouvy, a že na základě přijetí Společností bude mezi oběma stranami vytvořena závazná dohoda. Společnost prohlašuje a zaručuje, že: (i) je vlastníkem nebo oprávněným držitelem licence na veškerý Obsah nahraný nebo přenesený do Služeb; (ii) Společnost má všechna potřebná práva k udělení licence na Obsah společnosti SoftwareONE; (iii) odeslání Obsahu neporušuje práva duševního vlastnictví žádné třetí strany; (iv) že každému z uživatelů je nejméně osmnáct (18) let; (v) veškerý Obsah nahrávaný nebo přenášený pomocí Služeb je úplný, přesný a správný; a (vi) Společnost a její Uživatelé budou při používání Služeb dodržovat všechny příslušné zákony, pravidla a předpisy.

11 – Odškodnění

Společnost odškodní SoftwareONE, včetně zaměstnanců, funkcionářů, ředitelů a agentů, za všechny ztráty a závazky, včetně přiměřených poplatků a nákladů právního zástupce, které vyplývají z některého z následujícího: (i) porušení jakéhokoli prohlášení, záruk nebo závazků na základě této smlouvy ze strany Společnosti; (ii) používání Služeb Společností, včetně využívání Služeb oprávněnými Uživateli Společnosti v rozporu s touto smlouvou; a (iii) jakékoli stížnosti, že Obsah porušuje jakékoli patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva. SoftwareONE odškodní společnost, včetně jejích zaměstnanců, funkcionářů, ředitelů, za veškeré ztráty a závazky, včetně přiměřených poplatků a nákladů právního zástupce, které vzniknou v důsledku jakékoli stížnosti vycházejícího z toho, že Služby porušují jakýkoli patent, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva. Odmítnutí odškodnění je podmíněno tím, že odškodněná strana: (a) urychleně poskytne odškodňující straně písemné oznámení o jakémkoli nároku; (b) poskytne výlučnou kontrolu nad obranou před jakýmkoli nárokem odškodňující straně; a (c) rozumným způsobem spolupracuje s odškodňující stranou na obraně před výše uvedenými nároky.

12 – Zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti

SoftwareONE nemůže a nezaručuje, neověřuje ani nezaručuje kvalitu, přesnost nebo integritu Obsahu vkládaného nebo přenášeného do Služeb. Za veškerý Obsah odpovídá výhradně Společnost. SoftwareONE nečiní žádná prohlášení ani neposkytuje žádnou záruku, že zkontroluje správnost jakéhokoli Obsahu. Přístup společnosti ke Službám a jejich používání je na vlastní riziko. Služby jsou licencovány formou služby „TAK, JAK JSOU“ a „DLE DOSTUPNOSTI“. SOFTWAREONE ZDE ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, TITULU, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ. BEZ OMEZENÍ VŠEOBECNOSTI PŘEDCHOZÍHO, SOFTWAREONE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE: (I) SLUŽBY SPLNÍ POŽADAVKY SPOLEČNOSTI; NEBO (II) SLUŽBY BUDOU DOSTUPNÉ NEPŘERUŠENÝM, BEZPEČNÝM NEBO BEZCHYBNÝM ZPŮSOBEM.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, POVOLENÉM ZÁKONEM, SOFTWAREONE NEPOSKYTUJE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, SANKCIONIZUJÍCÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ ZTRACENÝCH ZISKŮ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI NEBO DOBRÉHO JMÉNA, ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM JAKÉKOLI POVINNOSTI PODLE TÉTO SMLOUVY Z JAKÉKOLI PŘÍČINY, AŤ UŽ PŘEDVÍDATELNÉ ČI NIKOLI, NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST SOFTWAREONE NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA, A BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI NÁPRAVNÉHO PROSTŘEDKU, UVEDENÉHO V TÉTO SMLOUVĚ. MAXIMÁLNÍ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SOFTWAREONE, VZHLEDEM KE SPOLEČNOSTI, ZA POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB BUDE ROVNA CELKOVÉ ČÁSTCE, ZAPLACENÉ SPOLEČNOSTÍ BĚHEM DVANÁCTI MĚSÍCŮ, PŘEDCHÁZEJÍCÍCH JAKÉMUKOLI NÁROKU.

Některé jurisdikce neumožňují určitá omezení odpovědnosti, takže se výše uvedené nemusí na Společnost vztahovat.

13 – Vztahy obou stran

Strany jsou nezávislými dodavateli. Žádné z ustanovení této smlouvy nevytváří partnerství, společný podnik, agenturu, franšízu nebo zaměstnanecký vztah mezi Společností a SoftwareONE. Společnost nemá oprávnění jménem společnosti SoftwareONE činit ani přijímat žádné nabídky ani prohlášení.

14 – Spory

V případě jakýchkoli neshod či sporů budou SoftwareONE a Společnost projednávat tuto spornou záležitost a vynasnaží se nalézt smírné řešení. Pokud nebude dosaženo smírného řešení, budou všechny spory vzešlé z nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo její platností v konečném důsledku řešeny soudy státu nebo země, ve které se nachází pobočka SoftwareONE, která Smlouvu uzavřela. Na tyto Podmínky nebo Smlouvu se nebude vztahovat Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Společnost SoftwareONE může v každém státě, federálním nebo vnitrostátním soudu příslušné jurisdikce získat soudní příkaz nebo jiné odškodnění za jakékoli skutečné nebo domnělé porušení jejího duševního vlastnictví nebo vlastnických práv. Služby mají zvláštní, jedinečný a mimořádný charakter, který jim dává zvláštní hodnotu pro SoftwareONE, kterou nelze snadno odhadnout a nelze ji přiměřeně kompenzovat pouze v peněžních náhradách. V souladu s tím bude mít společnost SoftwareONE kromě všech ostatních opravných prostředků, které jsou k dispozici podle zákona nebo spravedlnosti, nárok na soudní příkaz nebo spravedlivý opravný prostředek, pokud Společnost tuto dohodu poruší.

15 – Omezení exportu

Na služby se mohou vztahovat předpisy o kontrole vývozu Spojených států, Švýcarska a Evropské unie. Společnost nebude využívat Služby ani je jiným způsobem převádět, vyvážet nebo je využívat, ani je zpřístupňovat v zemích, na které USA, Švýcarsko nebo Evropská unie uvalily embargo (dále jen „embargované země“), nebo státním příslušníkům či rezidentům nebo jakékoli osobě či subjektu ze seznamu speciálně určených státních příslušníků (dále jen „určení státní příslušníci“). Seznamy zemí pod embargem a určených státních příslušníků se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost tímto prohlašuje a zaručuje, že nemá sídlo v embargované zemi, není pod její kontrolou ani není státním příslušníkem nebo rezidentem takové země; že její Uživatelé nejsou určenými státními příslušníky; a že bude přísně dodržovat všechny vývozní zákony USA, Švýcarska a Evropské unie a nese výlučnou odpovědnost za získání licencí k vývozu nebo zpětnému vývozu, jak může být požadováno.

16 – Různé

Neexistují žádní další příjemci výhod z této smlouvy. Společnost nepřevede tuto dohodu bez předchozího písemného souhlasu SoftwareONE. Tato smlouva, společně se Smlouvou a jakýmikoli dalšími dohodami o doplňkových službách přijatými v Rozhraní, představují úplnou dohodu stran o předmětu této smlouvy. Neschopnost společnosti SoftwareONE vymáhat jakékoli ustanovení této smlouvy nebude v budoucnu fungovat jako vzdání se práva na vymáhání stejného nebo jakéhokoli jiného ustanovení. SoftwareONE může podle této smlouvy poskytovat Společnosti oznámení tím, že je doručí na adresu elektronické pošty, uvedenou v Rozhraní.

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás