Ochranu osobních údajů bereme vážně

Poslední aktualizace: září 2021

Vaše soukromí je pro společnost SoftwareONE důležité. Rádi bychom vás proto informovali o tom, jaké osobní údaje o vás můžeme shromažďovat, jak s nimi můžeme nakládat a jaká máte práva na ochranu osobních údajů.

Údaje, které zpracováváme, a to, jak s nimi nakládáme, závisí na vztahu, který s vámi udržujeme. Je proto možné, že některé části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů pro vás nemusejí být relevantní nebo se na vás může vztahovat více než jedna část tohoto prohlášení.

Správce údajů

Správcem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů je společnost SoftwareONE Czech Republic, s.r.o., IČ: 24207519, se sídlem Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4, s níž jste navázali vztah například návštěvou jejích webových stránek, využíváním jejích služeb, přihlášením k akcím nebo žádostí o volné pracovní místo.

Uchovávání údajů

Pokud jsme vám dosud neposkytli konkrétní informace o uchovávání vašich osobních údajů, uchováváme vaše údaje tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění účelů, pro něž byly shromážděny. Údaje, které již nejsou vyžadovány, budou odstraněny za předpokladu, že neexistují žádné zákonné povinnosti týkající se uchovávání ani závazky k dokumentaci, které by vyžadovaly delší uchovávání.

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetím stranám za účelem splnění účelů popsaných v tomto prohlášení.

Vzhledem k mezinárodní struktuře skupiny SoftwareONE potřebují určitá oddělení a osoby zpracovávat jen ty vaše osobní údaje, které potřebují znát. U všech přístupů a přenosů údajů v rámci skupiny dodržujeme platné požadavky na ochranu údajů.

Kromě toho mohou údaje pro výše uvedené účely rovněž obdržet důvěryhodní nezávislí poskytovatelé služeb, s nimiž společnost SoftwareONE uzavřela smlouvu. Jedná se zejména o poskytovatele služeb, kteří nás podporují, pokud jde o plnění objednávek, platby/vyúčtování, zákaznický servis, finance, audit, odhalování podvodů, IT služby, komunikaci, hosting, logistiku, doručování e-mailů, marketing, prodej, analýzu údajů, řízení událostí, školení, průzkumy, tisk, archiv, poradenské a konzultační služby.

Společnost SoftwareONE může zpřístupnit vaše údaje dalším příjemcům, jako jsou soukromé i veřejné subjekty a instituce, včetně represivních orgánů, orgánů pro ochranu údajů, daňových orgánů, úvěrových agentur, vymahačů dluhů, bank, soudů, hotelů nebo jiných společností, pokud pro takové zveřejnění existuje právní základ.

Společnost SoftwareONE sdílí vaše údaje s příjemci mimo společnost SoftwareONE pouze v případě, že existuje právní základ pro takový přenos údajů a jsou zavedeny vhodné mechanismy přenosu údajů. Další informace vám poskytneme na vaši žádost, jak je popsáno v části „Kontakt pro žádosti o ochranu údajů“.

Předávání údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje můžeme předávat do třetích zemí (například zemí, které vyžadují dodatečné záruky na základě platných předpisů o ochraně údajů) pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné nebo potřebné pro splnění účelů popsaných v tomto prohlášení, a jen, pokud existuje právní základ a jsou zavedeny vhodné mechanismy pro předávání údajů.

Společnost SoftwareONE AG sídlí ve Švýcarsku. Podle Evropské komise je Švýcarsko zemí, která nabízí odpovídající úroveň ochrany.

Vaše práva

Máte právo:

  • přistupovat k vašim údajům, stejně jako obdržet kopii vašich údajů;
  • opravit a vymazat vaše osobní údaje;
  • omezit zpracování vašich osobních údajů;
  • na přenositelnost údajů;
  • vznést námitku, pokud nejsou vaše údaje zpracovávány v souladu s oprávněnými zájmy společnosti SoftwareONE;
  • podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platné předpisy o ochraně osobních údajů.

Kontakt pro žádosti o ochranu údajů

V případě dotazů týkajících se ochrany údajů, žádostí o další informace nebo stížností nás kontaktujte na adrese:

SoftwareONE | Právní – Oddělení ochrany osobních údajů
E-mail: data-protection.eu@softwareone.com
Telefon: +49 341 2568 000

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů v EU/EHP, Švýcarsku a Velké Británii je:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Německo

Kontaktní údaje pověřenců pro ochranu osobních údajů mimo výše uvedené země naleznete zde.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se může čas od času změnit. Nejaktuálnější verzi tohoto prohlášení naleznete na našich webových stránkách www.softwareone.cz.

Historie verzí

Verze Datum
1.0 červen 2020
2.0 září 2021

Kontakt

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.

Vyskočilova 1410/1
140 00 Praha 4
Czech Republic

info.cz@softwareone.com

+ 420 241 405 297

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás